"stage" po polsku

EN

"stage" - polskie tłumaczenie

volume_up
stage {rzecz.}
volume_up
stage {przym.}

EN stage
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

stage (też: age, lap, period)
The next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.
Kolejny etap to nadanie gospodarce europejskiej wymiaru nowoczesnego i konkurencyjnego.
The second stage is where they have stopped and that is what happened in 2003.
Drugi etap to etap, na którym się zatrzymano w 2003 roku.
This stage of the negotiation process will be completed by June 2011.
Ten etap procesu negocjacyjnego zakończy się do czerwca 2011 roku.
stage
Trizivir is contraindicated in patients with end-stage renal disease.
Trizivir jest przeciwwskazany u pacjentów w końcowym stadium choroby nerek.
I inherited this file at an advanced stage of negotiation.
Przedmiotowe dossier przejęłam w zaawansowanym stadium negocjacji.
No data are available for patients with end stage renal disease undergoing haemodialysis.
Brak informacji dotyczących pacjentów hemodializowanych w krańcowym stadium niewydolności nerek.
stage (też: scene)
That line would have to be 3.8 million miles above this stage.
Byłoby to 6,1 miliona kilometrów nad sceną.
As I sat dumbstruck in my doctor's office, I heard other words: "cancer," "stage," "grade."
Kiedy siedziałam oniemiała w gabinecie lekarskim, Usłyszałam te słowa, "rak", "stadium(też:scena)", "stopień".
Now, up there, 20 feet above the stage, that's 10 trillion.
Wysokość 6 metrów nad sceną odpowiada... ...10 trylionom.
stage (też: station, stop, terminal)
stage (też: phase, chamfer, cant)
This stage will end by June this year and we will present the relevant proposals.
Ta faza zakończy się do czerwca tego roku i wtedy przedstawimy stosowne propozycje.
So the first stage in training is to teach the dog ESL, English as a second language.
Dlatego pierwszą fazą tresury jest nauczenie psa języka... Języka angielskiego jako obcego.
It's the last stage, just like a scar.
To ostatnia faza, jak blizna.
stage (też: bandstand, platform)
stage (też: cast, flip, group, part)
On the face of it, this is something positive but I cannot tell you any more at this stage.
Na pierwszy rzut oka jest to coś pozytywnego, ale nie mogę państwu powiedzieć niczego więcej na tym etapie.
Study 4 investigated the efficacy and safety of Zevalin consolidation in patients with advanced-stage follicular lymphoma responding to first-line chemotherapy.
Badanie 4 oceniało skuteczność i bezpieczeństwo produktu Zevalin u pacjentów z zaawansowanym chłoniakiem grudkowym, którzy odpowiedzieli na chmioterapię pierwszego rzutu.

2. Sport

stage
The next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.
Kolejny etap to nadanie gospodarce europejskiej wymiaru nowoczesnego i konkurencyjnego.
The second stage is where they have stopped and that is what happened in 2003.
Drugi etap to etap, na którym się zatrzymano w 2003 roku.
This stage of the negotiation process will be completed by June 2011.
Ten etap procesu negocjacyjnego zakończy się do czerwca 2011 roku.

Synonimy (angielski) dla "stage":

stage

Przykłady użycia - "stage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishParkinson's disease Dosing in patients with early-stage Parkinson's disease:
Choroba Parkinsona Dawkowanie u pacjentów z wczesną postacią choroby Parkinsona:
EnglishDosing in patients with advanced stage Parkinson's disease with fluctuations:
Dawkowanie u pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona z fluktuacjami:
EnglishThe people who populate his stage are the total negation of thinking for a purpose.
Tłum, który zapełnia jego scenę, jest totalnym zaprzeczeniem celowego myślenia.
EnglishOne in three people in this room will develop cancer at some stage in their lives.
Co trzecia osoba w tym pomieszczeniu będzie miała raka na jakimś etapie życia.
EnglishThere is an ongoing infringement procedure at this stage of a reasoned opinion.
Jedno postępowanie o naruszenie prawa jest na etapie uzasadniania stanowiska.
EnglishParliament will be informed at an early stage of staffing changes in the Commission.
Parlament będzie informowany na wczesny etapie o zmianach personalnych w Komisji.
EnglishMexico and Brazil are also playing an increasingly important role on the world stage.
Meksyk i Brazylia odgrywają również coraz ważniejszą rolę na arenie światowej.
EnglishWe are at the stage where regulation - and strong regulation at that - is required.
Jesteśmy na etapie, na którym konieczna jest regulacja - i to zdecydowana regulacja.
EnglishOn maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
Co do portów morskich, na tym etapie nie trwają żadne prace legislacyjne.
EnglishCulture, identity, values and the EU's position on the global stage are intertwined.
Kultura, tożsamość, wartości i pozycja UE na arenie globalnej są ze sobą splecione.
EnglishAt this stage, we do not know which technology is best for sustainable mobility.
Na tym etapie nie wiemy, która technologia jest najlepsza dla zrównoważonej mobilności.
EnglishSo this really is a very good starting point for the next stage of debates.
Dlatego też jest to naprawdę bardzo dobry początek dla następnego etapu tej debaty.
EnglishThat is also the stage which the Council's discussions have reached on this regulation.
Na tym etapie znajdują się również debaty w sprawie tego rozporządzenia w Radzie.
EnglishI know that this is one area where there is not consensus in Europe at this stage.
Wiem, że to kwestia, co do której obecnie w Europie nie ma jednomyślności.
EnglishHowever, it cannot face the fury of the market alone at this difficult stage.
W tym trudnym czasie nie może ona jednak stawiać czoła rynkowi w pojedynkę.
EnglishIt is too early, at this stage, to have fixed ideas about the substance of any changes.
Na tym etapie jest za wcześnie, aby mieć gotowy obraz treści jakichkolwiek zmian.
EnglishWhat he showed -- he sat on a stage like this, and he demonstrated this system.
Pokazał on... usiadł na scenie w ten sposób i zademonstrował swój system.
EnglishMaking changes to the guidelines at this stage could disrupt the process.
Wprowadzenie na obecnym etapie zmian do wytycznych mogłoby zakłócić ten proces.
EnglishAfter more than a decade of reform, Bulgaria is moving into a new stage of development.
Po ponad dziesięcioletnim okresie reform Bułgaria wchodzi w nową fazę rozwoju.
EnglishDesertec is also an industry-driven initiative that is currently at an initial stage.
Desertec jest także inicjatywą przemysłu, obecnie będącą na etapie wstępnym.