EN

staff {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
staff (też: mullion, stem)
no wallet for [your] journey, neither two coats, nor shoes, nor staff: for the laborer is worthy of his food.
Ani taistry na drogę, ani dwóch sukien, ani butów, ani laski; albowiem godzien jest robotnik żywności swojej.
And I took my staff Beauty, and cut it asunder, that I might break my covenant which I had made with all the peoples.
Przetoż wziąwszy laskę moję Uciechy, porąbałem ją, wzruszywszy przymierze moje, którem postanowił z tym wszystkim ludem.
and he charged them that they should take nothing for [their] journey, save a staff only; no bread, no wallet, now money in their purse;
I rozkazał im, aby nic nie brali na drogę, jedno tylko laskę: ani taistry, ani chleba, ani w trzos pieniędzy;
staff (też: cadre)
Mandatory social rules complete the requirements related to managing staff.
Uzupełnieniem wymogów dotyczących zarządzania kadrami są podstawowe reguły społeczne.
The figure that he quoted concerns only managerial staff.
Wskaźnik, który pan przytoczył dotyczy tylko kadry zarządzającej.
This is a great loss for Polish science, which has at its disposal a huge research potential as well as superb scientific staff.
To duża strata dla polskiej nauki, która dysponuje ogromnym potencjałem badawczym i znakomitą kadrą naukową.
staff (też: cane, stave, stick)
Mojżesz powiedział: "Mam kij.
Mam kij pasterza".
All ye that are round about him, bemoan him, and all ye that know his name; say, How is the strong staff broken, the beautiful rod!
Użalcie się go wszyscy, którzy mieszkacie około niego, i wszyscy, którzy znacie imię jego, mówcie: Jakoż się złamała laska mocy, i kij ozdobny?!
Will you ensure that the European Defence Agency and the EU Military Staff have central responsibility for implementing this initiative?
Czy zadba Pani o to, by Europejska Agencja Obrony i Sztab Wojskowy UE odgrywały najważniejszą rolę w realizacji tej inicjatywy?
staff (też: stave)
volume_up
szczebel {m.} (drabiny)
As such, these are often dealt with by junior members of staff.
Zazwyczaj z tego rodzaju praktykami mają do czynienia pracownicy niższego szczebla przedsiębiorstwa.
This phenomenon is especially flagrant, in my opinion, among middle and higher level managerial staff.
Szczególnie rażące moim zdaniem jest to zjawisko wśród kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.
We want the whole of the Commission and all of the top-level staff of the European Union to be elected according to the conditions of the Treaty of Lisbon and we will not give an inch on that.
Chcemy, aby cała Komisja i wszyscy członkowie personelu najwyższego szczebla Unii Europejskiej byli mianowani zgodnie z warunkami traktatu lizbońskiego i nie ustąpimy w tej sprawie ani o krok.
staff (też: stave)
So my students, my staff, we've been cutting them open.
Tak więc moi studenci, mój zespół, rozcinaliśmy je.
I should like to thank the Presidency and Mrs Reding's staff, with whom I have been negotiating since January.
Chciałabym podziękować prezydencji i zespołowi pani komisarz Reding, z którymi od stycznia prowadziłam negocjacje.
Since his first productions, a core staff that has an equal share in the success of his works has proved its worth.
Od czasu pierwszych produkcji Marthalera, zachował się osobowy rdzeń zespołu, który miał równoprawny udział w sukcesie jego inscenizacji.
The medical staff will prepare InductOs in the operating room.
Personel medyczny przygotowuje produkt InductOs na sali operacyjnej.
Banknotes which have been tested by trained staff can only be disbursed over the counter.
Banknoty sprawdzone przez wykwalifikowany personel można wypłacać jedynie w kasach.
The used system should also be disposed of by medical staff.
Użyty system również powinien być usuwany przez personel szpitalny.
staff (też: employees, workers)
Also, how will the extra staff for the secretariat be allocated?
Ponadto w jaki sposób dodatkowi pracownicy będą przydzielani do sekretariatu?
The staff of the Bank shall be under the authority of the President.
    Pracownicy Banku podlegają przewodniczącemu.
Such contract agents represent approximately 15% of the total staff.
Tego typu pracownicy stanowią około 15% wszystkich zatrudnionych.
2. Muzyka
3. Wojskowość
Will you ensure that the European Defence Agency and the EU Military Staff have central responsibility for implementing this initiative?
Czy zadba Pani o to, by Europejska Agencja Obrony i Sztab Wojskowy UE odgrywały najważniejszą rolę w realizacji tej inicjatywy?

Synonimy (angielski) dla "staff":

staff

Przykłady użycia - "staff" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWith the library staff and the library board, we settled on two core positions.
Wspólnie z pracownikami i zarządem biblioteki ustaliliśmy dwie czołowe pozycje.
EnglishStaff Regulations of officials of the European Communities, and in particular Art.
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art.
EnglishThe railways have highly skilled staff and this must remain the case in future.
Na kolei pracują wysoko wykwalifikowani pracownicy i tak musi pozostać w przyszłości.
EnglishAt least 1 in 10 members of staff are working here without any social protection.
Co najmniej 1 na 10 członków naszego personelu to osoby pozbawione ochrony społecznej.
English— Pregnant staff should be excluded from working with this medicinal product.
— Kobiety w ciąży powinny być wyłączone z pracy z tym produktem leczniczym.
EnglishSecondly, we want the staff to be given comprehensive education and training.
Po drugie, chcemy, aby jej pracownicy zostali kompleksowo wyedukowani i przeszkoleni.
EnglishEqually, I would like to thank the committee and group staff and Members' assistants.
Podobnie, chciałabym podziękować komisji, pracownikom grupy oraz asystentom posłów.
EnglishMr President, I would like to thank you and all your staff for all your patience.
Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować panu i pana współpracownikom za cierpliwość.
EnglishCommissioner, I would ask you to be ambitious when presenting the Staff Regulations.
Panie Komisarzu! Proszę Pana o ambitne podejście do kwestii regulaminu pracowniczego.
EnglishThank you, and the same to you and all the College of Commissioners and staff.
Dziękuję i życzę panu oraz wszystkim komisarzom i innym urzędnikom Komisji tego samego.
EnglishMandatory social rules complete the requirements related to managing staff.
Uzupełnieniem wymogów dotyczących zarządzania kadrami są podstawowe reguły społeczne.
EnglishFor example, if we are to have extra staff resources, on what evidence is this based?
Na przykład, jeśli mamy dysponować dodatkowymi zasobami kadrowymi, z czego to wynika?
EnglishThe ethics framework for members of staff of the ECB was amended on 1 January 2011.
1 stycznia 2011 znowelizowano zasady etyki zawodowej dla pracowników EBC.
EnglishIt is clear that permanent officials are the mainstay of the Commission staff.
Jest oczywiste, że stali urzędnicy stanowią podstawę personelu Komisji.
EnglishWe need to encourage Member States to invest more in developing their teaching staff.
Musimy zachęcić państwa członkowskie do większych inwestycji w rozwój ich nauczycieli.
EnglishOn the contrary, we need an increasing number of highly trained staff.
Potrzebujemy więc coraz więcej wysoko wykwalifikowanych osób w tej dziedzinie.
English(PL) Madam President, the shortage of healthcare staff is a global phenomenon.
(PL) - Pani Przewodnicząca! Niedobór pracowników służby zdrowia jest zjawiskiem globalnym.
EnglishThis organisation must be provided with the staff and equipment it needs in good time.
Organizacja ta musi odpowiednio wcześniej dysponować potrzebnym personelem i sprzętem.
EnglishI would like to thank my advisers and the staff of the Committee on Budgets.
Chciałbym podziękować moim doradcom oraz pracownikom Komisji Budżetowej.
EnglishSecondly, there is no room for new staff in Parliament's working premises.
Po drugie nie ma miejsca na nowych pracowników w pomieszczeniach biurowych Parlamentu.