"spreadsheets" po polsku

EN

"spreadsheets" - polskie tłumaczenie

EN

spreadsheets {liczba mnoga}

volume_up
1. IT
spreadsheets
Spreadsheets: 400,000 cells, with a maximum of 256 columns per sheet.
Arkusze kalkulacyjne: 400 000 komórek z maksymalnie 256 kolumnami na arkusz.
Google spreadsheets allows you to take individual sheets out of view by hiding the sheet.
Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają usuwanie poszczególnych arkuszy z widoku poprzez ich ukrywanie.
As a result, entering formulas becomes easier and complex spreadsheets become more readable.
Dzięki temu wprowadzanie formuł staje się prostsze, a złożone arkusze kalkulacyjne stają się bardziej czytelne.

Przykłady użycia - "spreadsheets" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is actually people that make money and lose money, not Excel spreadsheets.
To przecież ludzie zarabiają pieniądze i tracą pieniądze, a nie arkusze Excela.
EnglishTo use date picker in Google spreadsheets, double click a cell that has a date in it.
Aby użyć selektora dat w arkuszach kalkulacyjnych Google, dwukrotnie kliknij komórkę z datą.
EnglishThis feature allows you to create meaningful, logical categories in your spreadsheets.
Ta funkcja umożliwia tworzenie w arkuszach kalkulacyjnych logicznych kategorii znaczeniowych.
EnglishYou can also do basic editing and formatting on Google spreadsheets and presentations.
Możesz też używać podstawowych funkcji edycyjnych i formatujących w arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach Google.
EnglishGoogle spreadsheets sometimes trims down your revisions over time to save storage.
W przypadku arkuszy kalkulacyjnych Google lista wersji może być z czasem przycinana w celu zaoszczędzenia miejsca na dysku.
EnglishDesktop view isn't available for Google spreadsheets.
W dowolnej chwili możesz jednak przejść do widoku Komputer.
EnglishWhen printing your spreadsheets, you have several options to format the printed version of your spreadsheet.
Podczas drukowania arkuszy kalkulacyjnych dostępnych jest kilka opcji formatowania ich drukowanej wersji.
EnglishTo print your spreadsheets, you have three options:
Dostępne są trzy opcje wydruku arkusza kalkulacyjnego:.
EnglishIf you’re familiar with the Paint Format tool in Google spreadsheets, this works in a similar manner.
Narzędzie to działa w sposób podobny do narzędzia Maluj formatowanie dostępnego w arkuszach kalkulacyjnych Google.
EnglishA few seconds after you regain Internet access, your documents and spreadsheets will return to online mode automatically.
Spowoduje to ponowne załadowanie wersji online listy dokumentów.
EnglishThis directive gives you the same control over your videos, spreadsheets, and other indexed file types.
Zastosowanie tej dyrektywy daje kontrolę również nad filmami, arkuszami kalkulacyjnymi i innymi indeksowanymi typami plików.
EnglishYou can format data in your spreadsheets in a variety of ways using the options in the spreadsheet toolbar.
Dane w arkuszach kalkulacyjnych można formatować na wiele sposobów za pomocą opcji na pasku narzędzi arkuszy kalkulacyjnych.
EnglishTo access revision history in Google documents, presentations, drawings, and spreadsheets, follow these steps:
Aby uzyskać dostęp do historii wersji w dokumentach, rysunkach i arkuszach kalkulacyjnych Google, wykonaj poniższe kroki:
EnglishYou can also access your spreadsheets (and all of your other docs and files) from any computer by signing into your Google Account.
Oprócz tego dostęp do nich (a także do innych dokumentów i plików) możesz uzyskiwać z dowolnego komputera.
EnglishYou can create dropdown lists in individual cells using the data validation tool in Google spreadsheets.
Za pomocą narzędzia do sprawdzania poprawności danych możesz tworzyć listy rozwijane w pojedynczych komórkach arkuszy kalkulacyjnych Google.
EnglishThis will show the offline version of your Documents List and each of the Google documents and spreadsheets you have open.
Spowoduje to wyświetlenie wersji offline listy dokumentów oraz każdego otwartego dokumentu i arkusza kalkulacyjnego Google.
EnglishIf you'd like to see your spreadsheet without the toolbar or menus in your way, you can do that by viewing your spreadsheets in 'Full screen' mode.
Jeśli chcesz wyświetlić arkusz bez paska narzędzi lub menu, możesz to zrobić, włączając tryb pełnoekranowy.
EnglishYou can use Google spreadsheets' spell checker to find misspelled words and see suggested spellings.
Funkcja sprawdzania pisowni w arkuszach kalkulacyjnych Google pozwala znaleźć nieprawidłowo napisane wyrazy i uzyskać sugestie dotyczące prawidłowej pisowni.
EnglishOffline copies of your documents and spreadsheets will be synced to each computer where you've enabled Google Docs offline.
Kopie offline Twoich dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych będą synchronizowane z każdym komputerem, na którym włączono Dokumenty Google offline.
EnglishIn Google spreadsheets that contain formulas or functions, you have the option to view the formula text instead of the formula calculations.
W arkuszach kalkulacyjnych Google zawierających formuły lub funkcje możesz wyświetlić treść formuły zamiast wyników jej obliczeń.