"spreadsheet" po polsku

EN

"spreadsheet" - polskie tłumaczenie

EN spreadsheet
volume_up
{rzeczownik}

1. IT

spreadsheet

Przykłady użycia - "spreadsheet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese edits will be reflected in your spreadsheet and in your summary of responses.
Te zmiany zostaną odzwierciedlone w arkuszu kalkulacyjnym i w podsumowaniu odpowiedzi.
English50 may edit and view a spreadsheet, document, or drawing at the same time.
50 osób może edytować i wyświetlać arkusz kalkulacyjny, dokument lub rysunek.
EnglishA Google form is automatically connected to a spreadsheet with the same title.
Formularz Google jest automatycznie połączony z arkuszem kalkulacyjnym o tym samym tytule.
EnglishTo print a spreadsheet, press the Print... link at the top of your spreadsheet.
Aby wydrukować arkusz kalkulacyjny, kliknij link Drukuj w górnej części arkusza kalkulacyjnego.
EnglishNote: These options are only available if you print your spreadsheet as a PDF.
Uwaga: te opcje dostępne są tylko w przypadku drukowania arkusza kalkulacyjnego w formacie PDF.
EnglishCheck that your spreadsheet's Locale setting is United States.
Sprawdź, czy dla opcji Ustawienia regionalne wybrano wartość Stany Zjednoczone.
EnglishJust click Edit page > Insert > Spreadsheet from within your site.
W swojej witrynie kliknij po prostu opcję Edytuj stronę > Wstaw > Arkusz kalkulacyjny.
EnglishThis opens your spreadsheet in a new browser window.
Wybierz pozycję .html. Arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki.
EnglishHere's how you can express this information in the spreadsheet:
Oto sposób, w jaki można przedstawić te informacje w arkuszu kalkulacyjnym:.
EnglishDoing so will change the spreadsheet's default currency, date format and number formatting.
Powoduje to zmianę domyślnego formatu waluty, daty i liczb w arkuszu.
EnglishTo use this feature, first go to the File menu, and select Spreadsheet settings.
Aby korzystać z tej funkcji, najpierw przejdź do menu Plik i wybierz Ustawienia arkusza kalkulacyjnego.
EnglishA PDF of your spreadsheet will download, which you can then print.
Zostanie pobrany dokument PDF z arkuszem kalkulacyjnym, który można następnie wydrukować.
EnglishTo hide an individual sheet in your spreadsheet, follow these steps:
W celu ukrycia konkretnego arkusza należy wykonać następujące kroki:.
EnglishIf you're the owner of the spreadsheet, you can publish it to the Web at any time.
Jeśli jesteś właścicielem arkusza kalkulacyjnego, możesz w każdej chwili opublikować go w internecie.
EnglishYou can import a spreadsheet in any of these file formats:
Arkusze kalkulacyjne można importować w dowolnym z następujących formatów plików:.
EnglishYou can even collaborate on a Google document or spreadsheet in real time.
Możesz nawet współpracować nad dokumentem lub arkuszem kalkulacyjnym Google w czasie rzeczywistym.
EnglishTo insert an image in your spreadsheet, follow these steps:
Aby wstawić obraz do arkusza kalkulacyjnego, wykonaj następujące czynności:.
EnglishUtilize Google Cloud Print to print a spreadsheet from your mobile device.
Użyj usługi Google Cloud Print, aby wydrukować arkusz kalkulacyjny za pomocą urządzenia przenośnego.
EnglishTo copy one sheet within a spreadsheet, follow these steps:
skopiować jeden arkusz wewnątrz arkusza kalkulacyjnego, wykonaj następujące czynności:
EnglishYou'll be prompted to provide the URL of your spreadsheet to embed it.
Zostanie wyświetlony monit o podanie adresu URL arkusza kalkulacyjnego, który ma zostać osadzony.