EN spike
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

spike (też: augmentation, boost, gain, growth)
Another spike in the 1980s -- another spike in shows about control and power.
Kolejne wzbicie się w górę w latach osiemdziesiątych to wzrost oglądalność programów o kontroli i władzy.
There was a spike, of course, a few years before, but that wasn't actually Queensland.
Kilka lat temu miał miejsce drastyczny wzrost, ale nie w Quennsland.
And about seven years before you're about to die, there's a spike.
I tak, około siedem lat przed naszą śmiercią, następuje wzrost.
Insert the filter spike end into the stopper of the BeneFIX vial.
Wprowadzić ostrze zestawu do pobierania z filtrem do korka fiolki z lekiem BeneFIX.
(4) Take the reconstitution and withdrawal device (which allows sterile air exchange) out of the blister and remove the protective cover from the spike.
(4) Wyjąć z opakowania nasadkę do rozpuszczania i pobierania leku (zapewniającą jałowość powietrza wprowadzanego do wewnątrz) i zdjąć osłonę z ostrza nasadki.
(4) Take the reconstitution and withdrawal device (which allows sterile air exchange) out of the blister and remove the protective cover from the spike.
(4) Wyjąć z opakowania specjalny przyrząd do rozpuszczania i pobierania leku (zapewniający jałowość powietrza wprowadzanego do wnętrza) i zdjąć osłonę z ostrza przyrządu.
spike
Press down firmly on the package until the adapter snaps into place on top of the vial, with the adapter spike penetrating the vial stopper.
Silnie nacisnąć na opakowanie, aż łącznik ‘ wskoczy ’ na miejsce, a jego szpikulec przebije korek fiolki.
Press down firmly on the package until the adapter snaps into place on top of the vial, with the adapter spike penetrating the vial stopper.
Mocno nacisnąć na opakowanie aż nasadka ” wskoczy ” na miejsce w górnej części fiolki, a szpikulec nasadki przebije korek fiolki.
spike (też: erection, boner)
spike (też: peak, point)
spike
volume_up
nakłuwacz {m.} [pot.]
Open the package containing the reconstitution spike, remove both protective caps from the reconstitution spike.
Otworzyć opakowanie zawierające nakłuwacz służący do przygotowywania roztworu i usunąć obie osłonki zabezpieczające z nakłuwacza.
Powder and solvent for injection (contains 2x [ 0.56 g of powder in a vial and 10 ml solvent in a pre- filled syringe with reconstitution spike and needle ])
Proszek i rozpuszczalnik do wstrzykiwań (zawiera 2x [ 0, 56 g proszku w fiolce i 10 ml rozpuszczalnika w ampułkostrzykawce oraz nakłuwacz i igłę ])
Rapilysin is presented as a powder and a solvent for injection (0.56 g powder in a vial and 10 ml solvent in a pre-filled syringe with a reconstitution spike and a needle-pack of 2)
Rapilysin jest dostępny w postaci proszku i rozpuszczalnika do wstrzykiwań (0, 56 g proszku w fiolce i 10 ml rozpuszczalnika w ampułkostrzykawce oraz nakłuwacz i igłę po2 w opakowaniu)
spike
volume_up
kłujka {f.} [pot.]

2. "hunting"

spike (też: growth)

4. Botanika

spike (też: ear)
spike (też: raceme, tassel, spray)

5. Muzyka

spike (też: endpin)
spike (też: endpin)

6. IT

7. Sport

spike
volume_up
kolec {m.} (w podeszwie butów sprinterskich)
Leave the adapter in the plastic packaging and do not touch the spike of the adapter.
Pozostawić adapter w plastikowym opakowaniu unikając dotykania kolca adaptera.
With a straight push down movement press the spike tip of the vial access device through the center of the vial's rubber stopper until the device securely snaps onto the vial top.
Prostym ruchem od góry wcisnąć końcówkę kolca urządzenia do przygotowywania zawiesiny w środek gumowego korka fiolki do chwili, aż
Then immediately screw the pre-filled syringe on the vial adapter and penetrate the vial stopper in the middle with the spike of the vial adapter.
Natychmiast połączyć napełnioną wodą strzykawkę z łącznikiem fiolki przez dociśnięcie strzykawki do dołu i przebić korek fiolki za pomocą kolca w łączniku.

8. finanse

spike

Przykłady użycia - "spike" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd when it fires a little spike of electricity, there's going to be a red dot and a click.
Gdy wystrzeliwuje impuls elektyczny, zobaczymy czerwoną kropkę i usłyszymy dźwięk.
EnglishIn addition, the solution should be withdrawn from the vial using the filter spike.
Roztwór powinien być pobrany z fiolki wyłącznie za pomocą zestawu do pobierania z filtrem.
EnglishEvery time we did a house-to-house search, we had a spike in the number of reports of smallpox.
Za każdym razem, gdy przeszukiwaliśmy domy, wzrastała liczba zgłoszeń zachorowań na ospę.
EnglishTurn the package over and insert the clear plastic spike through the solvent stopper.
Obrócić opakowanie i przebić przezroczystym ostrzem z tworzywa sztucznego korek fiolki z rozpuszczalnikiem.
EnglishBut could they have predicted this unprecedented spike less than halfway through the Earth's life?
Ale czy mogła też przewidzieć ten bezprecedensowy skok który nastąpił przed połową życia Ziemi?
EnglishInsert the white plastic spike through the ADVATE stopper.
Białym ostrzem z tworzywa sztucznego przebić korek fiolki ADVATE.
EnglishThe vial should be vented with a sterile syringe needle or a sterile non-siliconised mini-spike before
Przed nabraniem roztworu do strzykawki należy przebić fiolkę z użyciem jałowej igły do strzykawek
EnglishUsing aseptic technique, attach the filter spike to the sterile disposable syringe.
Przestrzegając zasad techniki aseptycznej podłączyć zestaw do pobierania z filtrem do jałowej jednorazowej strzykawki.
EnglishLook at this green spike in 1966 to a bellwether show.
Proszę spojrzeć jak satyra wybiła się w 1966 na wyższą pozycję.
Englishneedle or attached to a sterile non-siliconised mini-spike.
lub połączonej z jałowym nie silikonowanym mini- ostrzem.
EnglishConnect the syringe to the reconstitution spike and transfer the 10 ml of solvent into the vial of Rapilysin 10 U.
Połączyć strzykawkę z nakłuwaczem i wprowadzić 10 ml rozpuszczalnika do fiolki leku Rapilysin 10 jednostek.
EnglishTake care not to touch the spike on the vial adapter.
Uważać, aby nie dotknąć końcówki łącznika.
EnglishConnect the syringe to the reconstitution spike and transfer the 10 ml of solvent into the vial of Rapilysin 10 U.
Połączyć strzykawkę z nakłuwaczem i wprowadzić 10 ml rozpuszczalnika do fiolki preparatu Rapilysin 10 jednostek.
EnglishDisconnect the syringe from the reconstitution spike.
EnglishRemove and discard the filter spike.
Zdjąć i usunąć zestaw do pobierania z filtrem.
EnglishThus, vent the vial with a sterile spike or with a sterile 18 G needle before withdrawing the suspension into the injection syringe.
W związku z powyższym przed pobraniem zawiesiny do strzykawki należy nakłuć korek fiolki jałową igłą o średnicy 18 G.
EnglishAfter reconstitution, the solution is drawn through the sterile filter spike (supplied) into a sterile disposable syringe.
Po odtworzeniu roztwór pobiera się przez jałowy zestaw do pobierania roztworu z filtrem (załączony) do jałowej strzykawki jednorazowej.
EnglishWith the reconstitution spike and syringe still attached to the vial, swirl the vial gently to dissolve the Rapilysin 10 U powder.
Należy wykonywać łagodne ruchy obrotowe fiolką, połączoną z nakłuwaczem i strzykawką, w celu ułatwienia rozpuszczenia się proszku leku Rapilysin 10 jednostek.
EnglishWith the reconstitution spike and syringe still attached to the vial, swirl the vial gently to dissolve the Rapilysin 10 U powder.
Należy wykonywać łagodne ruchy obrotowe fiolką połączoną z nakłuwaczem i strzykawką, w celu ułatwienia rozpuszczenia się proszku preparatu Rapilysin 10 jednostek.
EnglishIf you are to receive more than one vial of BeneFIX the contents of multiple vials may be drawn into the same syringe through a separate, unused filter spike.
Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jedną fiolkę leku BeneFIX, zawartość kilku fiolek można pobrać do tej samej strzykawki, stosując oddzielne, nieużywane zestawy do pobierania z filtrem.