EN speaking
volume_up
{przysłówek}

speaking
volume_up
mówiąc {przysł.}
However, largely speaking, the sub-prime mortgage lending area was unregulated.
Jednakże mówiąc ogólnie, obszar kredytów hipotecznych nie był uregulowany.
Generally speaking, the Commission carries out this work in harmony with the IMF.
Mówiąc ogólnie, Komisja prowadzi te działania we współpracy z MFW.
The treasure arrives damaged, but generally speaking it does arrive.
Skarb dotarł uszkodzony, ale ogólnie mówiąc dotarł.

Synonimy (angielski) dla "speaking":

speaking

Przykłady użycia - "speaking" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLadies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
Panie i panowie! Proszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.
EnglishSpeaking with one voice is exactly what we are trying to do in this adventure.
Przemawianie jednym głosem jest dokładnie tym, co chcemy osiągnąć w tej sytuacji.
EnglishGenerally speaking, it is a fact that democracy is today taking a backwards step.
Generalnie rzecz biorąc, faktem jest, że dzisiaj demokracja robi krok wstecz.
EnglishTherefore, they do not need to be here to wait in vain for their speaking time.
Dlatego też nie ma potrzeby, aby bezskutecznie czekali na możliwość zabrania głosu.
EnglishThat's why this year China will become the world's largest English-speaking country.
Dlatego w tym roku (2009) Chiny staną się największym krajem angielskojęzycznym.
EnglishI will therefore proceed directly to those speaking on behalf of the groups.
W związku z czym przejdę bezpośrednio do przemówień w imieniu poszczególnych grup.
EnglishWe are speaking about tens of millions and even more than EUR 100 million initially.
Mówimy o dziesiątkach milionów lub nawet więcej niż 100 milionach euro na początek.
EnglishA second point is that it is, in a manner of speaking, a voluntary framework.
Kolejna kwestia dotyczy tego, że są to w pewnym sensie ramy nieobowiązkowe.
EnglishHere, we are speaking of concrete incitement to act, to commit violence.
Mówimy tutaj o konkretnym podburzaniu do działania, do popełnienia przestępstwa.
EnglishI would ask you to be stricter about ensuring adherence to the set speaking time.
Apeluję, żeby był Pan bardziej surowy w egzekwowaniu przestrzegania wyznaczonego czasu.
EnglishUnder no circumstances should you change the dose without first speaking to your doctor.
Lekarz zmodyfikuje leczenie do najniższej dawki najlepiej zmniejszającej objawy.
EnglishMr President, I am speaking on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Panie przewodniczący, wypowiadam się w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej.
EnglishWell, it's about a son you never had and this is like you are speaking to him
To jest o synku, którego nigdy nie miałeś tak jakbyś przemawiał do niego.
EnglishBecause of the great interest shown in this issue, we doubled the speaking time.
Ze względu na okazane olbrzymie zainteresowanie tą kwestią, podwoiliśmy czas na wypowiedź.
EnglishWhen people hear Alex speaking my words, do they experience a disconnect?
Kiedy ludzie słyszą, jak Alex wypowiada moje słowa, czy czują się ode mnie odcięci?
EnglishCretans and Arabians, we hear them speaking in our tongues the mighty works of God.
Kreteńczycy, i Arabczycy; słyszymy ich, mówiących językami naszemi wielkie sprawy Boże.
English. - (DE) Yesterday I was not able to make use of my speaking time.
na piśmie. - (DE) Wczoraj nie mogłam wykorzystać mojego czasu wystąpienia.
English(NL) Madam President, I am speaking here on behalf of my colleague Mr Blokland.
(NL) Pani przewodnicząca! Przemawiam tutaj w imieniu mojego kolegi, pana posła Bloklanda.
EnglishI am talking, obviously, about the largest Portuguese-speaking country in the world: Brazil.
Mówię tu, oczywiście, o największym portugalskojęzycznym kraju świata: Brazylii.
English“The Spanish parents have been speaking Spanish more consistently lately.
„W ostatnim czasie hiszpańscy rodzice konsekwentniej używają hiszpańskiego.