"speakers" po polsku

EN

"speakers" - polskie tłumaczenie

EN speakers
volume_up
{liczba mnoga}

speakers (też: loudspeakers)
volume_up
głośniki {niemęskoos.}
Mamy głośniki rozmieszczone po całym domu.
Na powierzchni zamontowane są głośniki oraz kamery.
So even if this object, even if this product includes some technology, it includes some speakers, it includes some microphones and some electronic devices, this object is not a very smart object.
Więc nawet jeśli ten przedmiot, ten produkt zawiera jakąś technologię, głośniki, mikrofony i inne urządzenia elektryczne, nie jest to bardzo inteligentny przedmiot.

Przykłady użycia - "speakers" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.
Popieram pytania zadane przez pana Vissera i innych mówców oraz ich stanowisko.
English- Mrs Flautre, the President does not measure the speed at which speakers talk.
Pani poseł Flautre, przewodniczący nie mierzy szybkości mówienia podczas wystąpień.
EnglishAnother point that was made by several speakers was welfare during transport.
Kolejny punkt, o którym mówiło kilku mówców, to dobrostan w trakcie transportu.
EnglishI think she should be very pleased that 37 speakers contributed to the debate.
Myślę, że powinna być bardzo zadowolona, że w tej debacie wzięło udział 37 mówców.
EnglishAs many speakers said, we also have to move away from open coordination methods.
Musimy także, co podkreślało już wielu mówców, odejść od otwartej metody koordynacji.
EnglishThe debate will therefore continue with speakers from the political groups.
Dlatego w dalszej części debaty wysłuchamy wystąpień w imieniu grup politycznych.
EnglishSpeakers were present but the committee concerned had withdrawn this item.
Mówcy byli obecni, ale zainteresowana komisja wycofała ten punkt porządku obrad.
EnglishWe estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.
Przewidzieliśmy dwie minuty na procedurę pytań z sali: to jest dwóch mówców.
EnglishThat being so, this debate has been interesting and I am grateful to all the speakers.
Tak więc debata była bardzo ciekawa i jestem wdzięczny za wszystkie wystąpienia.
EnglishIn contrast to what previous speakers have said, the goals were not wrong.
Nie zgadzam się z moimi przedmówcami i uważam, że przyjęte cele nie były złe.
EnglishDuring this debate, most of the speakers, including myself, have spoken wearing ties.
W czasie tej debaty większość mówców, także ja, występuje ubrana w krawaty.
EnglishOne of the speakers here said there are clearly institutional shortages in this area.
Jeden z mówców powiedział, że w tym obszarze występują wyraźne braki instytucjonalne.
EnglishMany speakers have mentioned this, but I will not repeat what they have said.
Wielu mówców wspominało o niej, nie będę jednak powtarzać ich argumentów.
EnglishAs many speakers have said, the Union has considerable interests in the region.
Jak stwierdziło wiele przemawiających osób, Unia jest bardzo zainteresowana tym regionem.
EnglishIf the speakers will excuse me, I would like to say a few words to each of them.
Jeśli mówcy pozwolą, chciałbym skierować kilka słów do każdego z nich.
EnglishI would like to thank all the speakers and all the rapporteurs, who have done a good job.
Dziękuję wszystkim przedmówcom oraz sprawozdawcom, którzy wykonali świetną pracę.
EnglishA network of information centres, documentation centres and speakers in every EU country.
Centra informacyjne, ośrodki dokumentacji oraz prelegenci we wszystkich krajach UE
EnglishAs previous speakers have said, gambling is not like any normal service.
Jak powiedzieli już poprzedni mówcy, hazard nie przypomina żadnej normalnej usługi.
English(PL) Mr President, previous speakers have talked about discrimination against Christians.
(PL) Panie Przewodniczący! Moi poprzednicy mówili o dyskryminacji chrześcijan.
EnglishAlmost all the speakers in this debate have mentioned credit rating agencies.
Prawie wszyscy uczestnicy tej debaty wspomnieli o agencjach ratingowych.