EN

speaker {rzeczownik}

volume_up
speaker (też: talker)
The next speaker, on behalf of the Group of the European People's Party ...
Następny mówca zabierze głos w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej...
As the previous speaker mentioned, many Member States are concerned.
Jak wspomniał poprzedni mówca, dotyka on wielu państw członkowskich.
Each speaker has one minute in which to give an explanation of vote.
Każdy mówca ma minutę na przedstawienie wyjaśnienia dotyczącego sposobu głosowania.
Multiple H.264, Motion JPEG and MPEG-4 video streams PIR sensor and illumination LED Microphone and speaker
Obsługa wielu strumieni wideo H.264 i Motion JPEG oraz MPEG-4 Czujnik PIR i oświetlacz LED Mikrofon i głośnik
The duo speaker version ensures your employees will hear conversations clearly.
Dwa głośniki w wersji stereo dają pewność, że pracownicy będą wyraźne słyszeć swoich rozmówców.
This technology can be used for them to speak out in a different way with maybe a speaker system."
Powinien być jeszcze piąty, dla osób niemych, by mogły komunikować się przez głośniki." by mogły komunikować się przez głośniki."

Przykłady użycia - "speaker" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMadam President, I agree with the final speaker about the electronic tagging.
Pani przewodnicząca! Zgadzam się z przedmówcą w kwestii elektronicznego znakowania.
EnglishMr President, I do not need to go over much of what the previous speaker has said.
Panie przewodniczący! Nie muszę wiele dodawać do tego, co powiedział mój przedmówca.
EnglishTo this end, I have worked in sugar for Stefan Sagmeister, three-time TED speaker.
Pracowałam z cukrem dla Stefana Sagmeistera, który 3 razy przemawiał na TED.
English(The President asked the speaker to speak more slowly for the sake of the interpreters)
(Przewodniczący poprosił mówczynię, aby mówiła wolniej z uwagi na pracę tłumaczy)
English(PL) Madam President, I would like to start with what the previous speaker said here.
Pani przewodnicząca! Chciałbym zacząć od tego, co poprzednik mój tutaj mówił.
EnglishFirst, the positives, which have also been mentioned by the previous speaker.
Skupię się najpierw na pozytywach już wspomnianych przez mojego przedmówcę.
English(The President asked the speaker to read out the whole text of the amendment)
(Przewodniczący poprosił posłankę o odczytanie poprawki w pełnym brzmieniu)
EnglishI agree with the previous speaker who said that the Commission needs to be appointed.
Zgadzam się z moim przedmówcą, który powiedział, że trzeba mianować Komisję.
EnglishAnd they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercury, because he was the chief speaker.
I nazwali Barnabasza Jowiszem, a Pawła Merkuryjuszem, ponieważ on prowadził rzecz.
EnglishA duo speaker headset for your business featuring noise-cancelling technology.
Zestaw słuchawkowy stereo dla firm wyposażony w funkcję redukcji szumów.
EnglishIt is true that the rules of this House give substantial arbitrary power to the speaker.
To prawda, że Regulamin tej Izby nadaje mówcy znaczące kompetencje arbitralne.
English(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
- (EL) Zgadzam się z przedmówczynią: pakt stabilności należy stosować.
English(FR) Colleagues, I have taken one speaker against and one speaker for the motion.
(FR) Koledzy, wybrałem jednego mówcę sprzeciwiającego się i jednego popierającego wniosek.
EnglishThe speaker is absolutely right: I thought the answer from the Council was not sufficient.
Mój przedmówca ma absolutną rację. Sądzę, że odpowiedź Rady była niewystarczająca.
EnglishI agree with the speaker who spoke about the strange priorities of our Parliament.
Zgadzam się z moją przedmówczynią, która mówiła o dziwnych priorytetach naszego Parlamentu.
EnglishThere would be a single speaker and things would be shared more easily.
Przemawialibyśmy jednym głosem i łatwiej byłoby wspólnie rozpatrywać sprawy.
EnglishI approach it not like the former speaker from an anti-European perspective.
Podchodzę do tego problemu nie jako ktoś, kto wcześniej wyznawał poglądy antyeuropejskie.
EnglishMr President, I continue in the vein of the previous speaker's remarks.
Panie przewodniczący! Pozwolę sobie kontynuować w duchu swojego przedmówcy.
EnglishI give the floor to our best speaker today, and that is Mrs McGuinness.
Oddaję głos naszemu najlepszemu mówcy dzisiaj, czyli pani poseł McGuinness.
EnglishAll of their voices had been made by a speaker recording original words in a control booth.
We wszystkich przypadkach dana osoba nagrywała oryginalne słowa w budce kontrolnej.