EN sound
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

sound (też: audio, noise, tone)
The sound made flicking a wall switch off is of a completely different nature.
Dźwięk jaki wydaje wyłączanie światła, ma kompletnie inną naturę.
Or is it the amplified sound of a synapse firing in the brain of a cockroach?
Czy też jest to wzmocniony dźwięk wypalającej synapsy w mózgu karalucha?
If you push the plunger completely, you will hear a ‘ click’ sound.
Jeżeli tłok zostanie przesunięty do końca, słychać będzie dźwięk kliknięcia.
sound (też: resonance, timbre)
The sound quality, or the sound of the sound is how I like to describe timbre, tone color -- they cannot tell these things whatsoever.
Jakość dźwięku, czy też brzmienie dźwięku, jak lubię określać barwę, kolor tonu nie potrafią tego rozróżnić.
You have to figure out the sounds of each of these pictures such that the entire sequence makes sense.
Trzeba odgadnąć brzmienie każdego z tych obrazków, tak aby cały ciąg miał sens.
sound (też: reverberation)
This is the sound of one hand clapping.
Oto odgłos klaskania jedną ręką.
To następny odgłos z naszej grupy.
Odgłos pierwotnego krzyku ♫
sound (też: sound system, PA)
There doesn't need to be any live performing musicians whatsoever, and the sound systems are good.
. ~~~ Nagłośnienie jest dobre.
Nagłośnienie było przyzwoite.
sound (też: letter)
sound
sound (też: comment, cry, opinion, voice)
With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!
But where does this sound, commonly described as a click, come from?
Ale skąd ten głos, powszechnie opisywany jako pstryk, się wywodzi?

2. Medycyna

sound (też: bougie, probe)
sound (też: bougie)

3. Geografia

sound

Przykłady użycia - "sound" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe sound that you're hearing are the actual emission spectrums of these atoms.
Słyszymy widmo emisyjne tych atomów. ~~~ Słyszymy widmo emisyjne tych atomów.
EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
Przygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.
EnglishIf you're listening consciously, you can take control of the sound around you.
Jeśli słuchacie świadomie, możecie przejąć kontrolę nad dźwiękiem wokół Was.
EnglishIt is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.
EnglishAfter all, we need facts in order to be able to take politically sound decisions.
W końcu potrzebujemy faktów, aby móc podjąć sensowne decyzje polityczne.
EnglishI was far less clear that the quality of the decisions on economic policy were as sound.
Mniej oczywista wydała mi się jakość decyzji dotyczących polityki gospodarczej.
EnglishHe that separateth himself seeketh [his own] desire, And rageth against all sound wisdom.
Człowiek swej myśli, szuka tego, co mu się podoba, a w każdą rzecz wtrąca się.
EnglishHe layeth up sound wisdom for the upright; [He is] a shield to them that walk in integrity;
On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,
EnglishHow can we tell the difference between the sound of the Sun and the sound of a pulsar?
Jak możemy usłyszeć różnicę pomiędzy dźwiękiem Słońca, a dźwiękiem pulsara?
EnglishI hope that Sweden will promote such environmentally sound development.
Mam nadzieję, że Szwecja będzie wspierać taki przyjazny dla środowiska rozwój.
EnglishThe very best way of protecting the soil is through sound agriculture and farming.
Nic lepiej nie chroni gleby niż racjonalna gospodarka rolna, rolnictwo.
EnglishHear, oh, hear the noise of his voice, And the sound that goeth out of his mouth.
Pod wszystkiem niebem prosto go wypuszcza, a światłość jego po wszystkich kończynach ziemi.
EnglishWill the heavens open and "We Are the World" play over the restaurant sound system?
Czy niebiosa się otworzą, a "We Are the World" popłynie z głośników w waszej restauracji?
EnglishI am convinced that the decision this House reaches will be a sound one.
Jestem przekonany, że decyzje podejmowane przez tę Izbę będą godne zaufania.
EnglishCreating the right sound environment for the Contact Centre employees
Tworzenie odpowiedniego środowiska dźwiękowego dla pracowników centrum kontaktowego
EnglishWe had a good debate in the European Council too, with sound conclusions.
W Radzie Europejskiej także wzięliśmy udział w udanej debacie, z konkretnymi wnioskami.
EnglishI believe that constructive cooperation is the only way to achieve a sound budget.
Uważam, że jedynym sposobem na osiągnięcie rozsądnego budżetu jest konstruktywna współpraca.
EnglishFor both of the above, success is dependent on sound European governance.
Żeby obydwa te przedsięwzięcia się powiodły, potrzeba odpowiednich europejskich rządów.
EnglishI assume that, ultimately, a sound compromise will be found on this issue.
Zakładam, że ostatecznie dojdzie w tej kwestii do rozsądnego kompromisu.
EnglishSo what we had them do was memorize this lower-left sound icon, please.
Tak więc do czego ich nakłoniliśmy to by zapamiętali, tę ikonkę niżej po lewej proszę.