"sort" po polsku

EN

"sort" - polskie tłumaczenie

volume_up
sort {rzecz.}
PL

"sort" - angielskie tłumaczenie

EN

EN sort
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

sort (też: class, genre, ilk, kind)
What sort of a message is this in the context of European gesture politics?
Jaki to rodzaj przesłania w kontekście europejskich gestów politycznych?
What sort of economic agreement is it that misses countries out?
Co to za rodzaj porozumienia gospodarczego, które pomija państwa?
And so that's the sort of sequence, and so I have a more artistic impression of this.
To jest rodzaj sekwencja - pokażę wam jej bardziej artystyczną wizję.
sort (też: type, cuss)
volume_up
typ {m.}
Just the sort of everyday heroics of New Yorkers.
Ten typ codziennej ich heroiczności.
This is the sort of 3D data that a machine will read.
To typ danych 3D czytanych przez maszyny.
This sort of investment is furthermore especially suited to our times.
Ponadto tego typu inwestycje wyjątkowo pasują do obecnych czasów.

2. IT

sort
It has provided occupation for people with learning difficulties, in sorting cans and bottles for recycling.
W ramach tego projektu dawano zatrudnienie osobom mającym trudności z uczeniem się przy takich pracach jak sortowanie puszek lub butelek do recyklingu.
Sorting your Documents List within the Google Docs app for Android won't impact how items are sorted on your desktop computer, and vice versa.
Sortowanie listy dokumentów w aplikacji Dokumenty Google dla Androida nie wpływa na sposób, w jaki pozycje są sortowane na komputerze i odwrotnie.
Endless regulations on waste sorting or recovery methods are of no value as long as it is cheaper for firms to dump refuse in the fields of a neighbouring state.
Niekończące się regulacje dotyczące sortowanie odpadów i metod odzysku są bezużyteczne, jeśli firmą bardziej się opłaca wyrzucać śmieci na polach sąsiedniego państwa.

Synonimy (angielski) dla "sort":

sort

Przykłady użycia - "sort" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Stability and Growth Pact: what sort of things are we providing rebates for?
Pakt na rzecz stabilności i wzrostu: jakiego rodzaju rzeczom zapewniamy rabaty?
EnglishIf you had a relationship with a penguin, you'd see it in the same sort of way.
Jeśli mielibyście do czynienia z pingwinem, mielibyście takie samo podejście.
EnglishThis sort of thing erodes the function of elections as a democratic instrument.
Tego rodzaju postępowanie osłabia funkcję wyborów jako demokratycznego instrumentu.
EnglishWe believe that this sort of purely European solution cannot be countenanced.
Uważamy, że na takie czysto europejskie rozwiązanie nie może być przyzwolenia.
EnglishOnce you’ve clicked one of these options, you can sort your selection even more:
Po kliknięciu jednej z tych opcji można dalej posortować wybrane elementy:.
EnglishHis title implies some sort of oversight role which is wholly inappropriate.
Nazwa jego funkcji sugeruje rolę nadzorczą, która jest całkowicie nieodpowiednia.
EnglishWe have agreements with Morocco and we must look at these sort of situations.
Mamy porozumienia z Maroko i musimy też przyglądać się tego rodzaju sytuacjom.
EnglishIn any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
W każdym razie uważam, że konieczne jest ustalenie korzystnej specjalizacji.
EnglishAnd let me show you my own sort of family history -- we made these graphs here.
Pozwólcie, że Wam pokażę moją historię rodzinną - zrobiliśmy takie wykresy.
EnglishObviously the idea is that Ireland now just has to sort out the problems for itself.
Oczywiście chodzi o to, że Irlandia musi teraz sama rozwiązać swoje problemy.
EnglishI developed a sense of compassion sort of as second nature, but I became a preacher.
Teraz rozwinąłem poczucie miłosierdzia, jako drugiej natury, ale zostałem pastorem.
EnglishBut we don't consider the alligator very intelligent, not like in a human sort of way.
Ale z ludzkiego punktu widzenia nie uważamy aligatora za bardzo inteligentnego.
EnglishAnd so, every technology is sort of a creative force looking for the right job.
I tak, każda technologia jest rodzajem twórczej siły szukającej odpowiedniego zadania.
EnglishAnd what we find if we plot up the well-known species is this sort of a distribution.
Po wyznaczeniu tras znanych zwierząt otrzymujemy właśnie takie rozmieszczenie.
EnglishAccording to him, the main country in this arch, a sort of linchpin, is Iran.
Głównym według niego krajem w tym właśnie łuku, takim zwornikiem, jest Iran.
EnglishThis sort of untransparent approach is unacceptable for a democratic Europe.
Tego rodzaju nieprzejrzyste podejście jest niedopuszczalne w demokratycznej Europie.
EnglishYou look at those sort of illusions in my book and it's not as what you'd expect.
Kiedy spojrzycie na iluzje w mojej książce- takich byście nie oczekiwali.
EnglishThe Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Internet to miejsce spotkań, forum wolnych informacji, coś w rodzaju wspólnej ziemi.
EnglishIn this sort of situation, a government of this kind will test out how far it can go.
W takiej sytuacji eurosceptyczny rząd będzie sprawdzał, jak daleko może się posunąć.
EnglishKA: Sort of like the Spinal Tap scene where you get the tiny little Stonehenge, I guess?
Coś jak w teledysku zespołu Spinal Tap, gdzie użyta jest mała replika Stonehenge.