"someday" po polsku

EN

"someday" - polskie tłumaczenie

volume_up
someday {przysł.}

EN someday
volume_up
{przysłówek}

someday (też: at some time, ever, formerly, sometime)
volume_up
kiedyś {przysł.}
And theft of our children's future would someday be a crime.
I kradzież przyszłości naszych dzieci będzie kiedyś przestępstwem.
It worries me that someday you could be implicated in this
Martwi mnie to, że możesz być kiedyś w to zamieszana.
Someday I want to meet that woman when I'm stronger."
Kiedyś, gdy będę silniejsza, chciałabym się z nią spotkać."
someday (też: some day)
But I guess somebody will find a use for them someday."
Ale sądzę, że któregoś dnia ktoś zrobi z nich użytek.”

Przykłady użycia - "someday" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf someday I can achieve something, I would like to say thank you daddy and mommy.
Dziękuję Dziękuję, że mnie nakarmiliście i wychowaliście, że dzisiaj mogę żyć tak, jak żyję.
Englishif ever I forget that you will someday come and live here too."
gdybym tylko zapomniał, że pewnego dnia Ty przyjdziesz i też tu zamieszkasz".
EnglishAnd I hope that someday we'll all live together in peace and respecting each other.
I mam nadzieję, że pewnego dnia, będziemy wszyscy żyli w pokoju i poszanowaniu drugiego człowieka.
EnglishI might not really go to an alien world on a spaceship someday -- that seemed pretty darn unlikely.
Było raczej niemożliwe żebym kiedykolwiek poleciał do jakiegoś pozaziemskiego świata.
EnglishThey can put little cameras on them and perhaps someday deliver other kinds of ordinance to warzones.
Pewnego dnia można będzie je wykorzystać jako wyposażenie w strefach działań wojennych.
EnglishFor I never had an inkling ~~~ that perhaps the things I do might someday, somehow threaten you.
że być może to, co robię, może, pewnego dnia, jakoś zagrozić Tobie.
EnglishAnd with new technology, we're reducing -- and I believe, someday we'll eliminate -- CO2 emissions.
Dzięki nowym technologiom zmniejszamy - a ja wierzę, że pewnego dnia wyeliminujemy - emisję CO2.
EnglishSomeday, little robots will go through our bloodstreams fixing things.
W przyszłości nanoboty naprawiać będą uszkodzenia w naszym ciele - w przypadku myszy stało się to już faktem.
English(Laughter) "Baby girl, someday the world will be in trouble.
(Śmiech) "Dziecinko, pewnego dnia świat będzie w tarapatach.
EnglishAnd I knew someday that I was going to do something that had to do with trying to share news about it and protect it.
Pewnego dnia chciałem zrobić coś, by opowiedzieć ludziom o tym miejscu i o tym jak je chronić.
EnglishAnd they are now making them, and someday, perhaps pretty soon, you will have beefalo patties in your local supermarket.
Teraz się je robi. ~~~ Może całkiem niedługo, będą biz-wołowe kotlety w lokalnym supermarkecie.
EnglishThat's the crux, and someday I hope to emblazon that across Times Square in New York and a lot of other places.
To jest sedno sprawy i mam nadzieję, że pewnego dnia wypiszę je na Times Square w Nowym Jorku i w wielu innych miejscach.
EnglishThey don't need the database and the website, but they're like, "Well, I'll upgrade, because, I might, you know, I might need that someday."
Nie potrzebują bazy danych czy stron www, ale mówią jakby: "Cóź, zaktualizuję, bo może, wiecie.
EnglishAnd someday, we may actually figure out the fundamental unified theory of the particles and forces, what I call the "fundamental law."
I pewnego dnia możemy w zasadzie odkryć zunifikowaną fundamentalną teorię cząstek i oddziaływań, którą nazywamy "prawem podstawowym".
EnglishSomeday, we hope to open-source "Search Inside Yourself" so that everybody in the corporate world will at least be able to use it as a reference.
Pewnego dnia planujemy udostępnić "Poszukiwanie w Sobie" by każda z wielkich korporacji mogła przynajmniej skorzystać z niego, jako punktu odniesienia.
EnglishIt's got to be that someday I can look back, and this place is truly better through some small contribution that perhaps each of us could make.
To musi polegać na tym, że pewnego dnia spojrzę wstecz i stwierdzę, że to miejsce jest lepsze dzięki niewielkim wysiłkom, których każdy z nas mógł dokonać.
EnglishAnd maybe someday -- like 2075, October 23 -- we finally reach that glorious day where concentrations have peaked and are rolling down the other side.
I może pewnego dnia jak 23 października 2075 roku docieramy ostatecznie do tego wielkiego dnia kiedy koncentracje osiągają szczyt i odchodzą w drugą stronę.
EnglishSee for me, cultivating the Infinity Mushroom is more than just scientific experimentation or gardening or raising a pet, it's a step towards accepting the fact that someday I will die and decay.
Hodowanie Grzyba Infinity jest dla mnie czymś więcej niż zwyczajnym eksperymentem naukowym czy zabawą w hodowlę.
EnglishWe're going up to over a million, and someday we'll basically have samples -- about 500 seeds -- of every variety of agricultural crop that can be stored in a frozen state in this facility.
Potem osiągniemy milion, a pewnego dnia będziemy mieć próbki -- po około 500 nasion -- każdej odmiany roślin uprawnych, które będzie można zamrozić i przechować w tym obiekcie.
EnglishAlthough they make no claim to architectural beauty, they are, in their perfect temporariness, a delightful alternative to the large-scale structures that might someday take their place.
Jednak nie mają roszczeń do architektonicznego piękna, są w ich perfekcyjnej tymczasowości, zachwycającą alternatywą do struktur w dużej skali które mogą pewnego dnia zająć ich miejsce.