EN some
volume_up
{przymiotnik}

some (też: certain, a certain)
volume_up
niejaki {przym. m.}
In three years, there has not only been too little progress in the pace of reform, there have also been some setbacks.
W ciągu trzech lat nie tylko odnotowano zbyt małe postępy w zakresie tempa reform, ale również niejaki regres.
In the run-up to the Games, China gave foreign journalists some space.
W okresie poprzedzającym Olimpiadę Chiny dały zagranicznym dziennikarzom niejaką swobodę działania.
As the texts suggest, the negotiated conditions should help to establish some stability in this area.
Jak sugeruje się w tekście, wynegocjowane warunki powinny pomóc w zapewnieniu niejakiej stabilności w tej dziedzinie.

Synonimy (angielski) dla "some":

some

Przykłady użycia - "some" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI have heard some criticism that the euro recovery plan is not about efficiency.
Słyszałam słowa krytyki, jakoby europejski plan naprawy nie obejmował wydajności.
EnglishYou're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
EnglishThere are now some 3,000 of these centers employing about 15,000 people in Africa.
Jest teraz około 3000 takich punktów zatrudniających około 15,000 osób w Afryce.
EnglishThe following side effects have been experienced by some patients taking Nespo:
sz U pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:
EnglishSome of the side-effects may be caused by a combination of these three things.
Część działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.
EnglishTobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.
Uprawa tytoniu to jedyne źródło dochodów dla około 130 000 europejskich rolników.
English(DE) Mr President, I voted in favour of the resolution, but with some heartache.
(DE) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem rezolucji, ale nie bez oporów.
EnglishThere have been some positive developments, but equally there is more to be done.
Choć rozwój wypadków był w pewnej mierze pozytywny, wiele pozostaje do zrobienia.
EnglishRecently, I've also made some rather highbrow baroque borders out of lowbrow pasta.
Niedawno zrobiłam również wysokich lotów barokowe ramki z prymitywnego makaronu.
EnglishI want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.
Chcę was przekonać, że ludzie są, do pewnego stopnia, urodzonymi esencjalistami.
EnglishThe Council's agreement has some deficiencies and therefore cannot guarantee this.
Porozumienie Rady ma pewne braki i w związku z tym nie może tego zagwarantować.
EnglishThat is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
EnglishWe also believe, however, that our partners have to respect some basic rules.
Równocześnie uważamy , że nasi partnerzy muszą szanować pewne podstawowe reguły.
EnglishI will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
Będę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne pytania.
EnglishOne in three people in this room will develop cancer at some stage in their lives.
Co trzecia osoba w tym pomieszczeniu będzie miała raka na jakimś etapie życia.
EnglishSo I'm going to talk today about collecting stories in some unconventional ways.
Będę dzisiaj mówił o kolekcjonowaniu historii niekonwencjonalnymi sposobami.
EnglishSome climbers had come by and looked at him, and he heard them say, "He's dead."
Kilku wspinaczy minęło go i patrzyło i usłyszał, jak mówili: "On nie żyje.".
EnglishAt some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
W którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.
Englishori Not all dosage forms and strengths are appropriate for some indications.
rot Nie wszystkie postaci farmaceutyczne i moce są właściwe dla pewnych wskazań.
EnglishAs expected, the issue of GMO involvement has been an area of some controversy.
Zgodnie z oczekiwaniami, kwestia GMO stała się dziedziną pewnej kontrowersji.