"to solve" po polsku

EN

"to solve" - polskie tłumaczenie

EN to solve
volume_up
[solved|solved] {czasownik}

In order to solve the climate crisis, we have to solve the democracy crisis.
Aby rozwiązać kryzys klimatyczny musimy rozwiązać kryzys demokracji.
We will not solve all the climatic challenges of this century now.
Nie zdołamy rozwiązać wszystkich problemów klimatycznych tego stulecia teraz.
We have to humanize the economic and social relations if we want to solve this problem.
Jeśli chcemy rozwiązać ten problem, musimy zhumanizować stosunki społeczno-gospodarcze.
First of all, there is no point in trying to solve yesterday's problems.
Po pierwsze, nie ma sensu próbować rozwiązywać wczorajszych problemów.
We need to set priorities and not solve problems just by increasing budgets.
Musimy ustalić priorytety, a problemy rozwiązywać nie tylko poprzez zwiększanie budżetów.
We ought to be making proposals for policies that will solve problems, not exacerbate them.
Powinniśmy proponować rozwiązania polityczne, które będą rozwiązywać problemy, a nie pogłębiać je.
He actually raises money, solves my disputes.
Zbiera fundusze i rozstrzyga spory.
European values (as neighbours we cooperate with each other in solving disputes and caring for nature and man) are an example to the whole world.
Wartości europejskie (jako sąsiedzi współpracujemy z wszystkimi innymi, rozstrzygając spory i dbając o środowisko i człowieka) są przykładami dla całego świata.
to solve (też: to fix, to mend, to patch up, to rectify)
volume_up
reperować {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to solve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe will not solve the mobility problem completely on the back of it, of course not.
Za jego pomocą nie rozwiążemy całkiem problemu mobilności - oczywiście, że nie.
EnglishDo you have a problem to solve? References
Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?
EnglishThe Treaty of Paris after the Second World War did not solve the problems either.
Również traktat paryski, kończący drugą wojnę światową, nie rozwiązał tego problemu.
EnglishFor the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
W tej chwili naprawdę mamy pilniejsze i ważniejsze problemy do rozwiązania.
EnglishAbove all, this directive does not solve the problem of assessing bank activities.
Przede wszystkim omawiana dyrektywa nie rozwiązuje problemu oceny działalności banków.
EnglishThat is not the way to solve the problem, particularly with regard to waste.
To nie jest sposób rozwiązywania problemów, szczególnie w przypadku odpadów.
EnglishAll these things, of course, do not resolve the problems that Croatia still has to solve.
Oczywiście to wszystko nie rozwiązuje problemów wciąż stojących przed Chorwacją.
EnglishIt has to be much more extensive; otherwise we will not solve the problem.
Musi ona być szeroko zakrojona; w przeciwnym wypadku nie rozwiążemy problemu.
EnglishThis plan will not solve the problem, of course, but no one is claiming that it will.
Ten plan nie rozwiąże oczywiście problemu, ale nikt nie mówi, że tak będzie.
EnglishToday more than ever, we need strong tools with which to solve these problems.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy silnych narzędzi do rozwiązywania problemów.
EnglishChancellor Kohl would have said 'Let's solve this problem together with Greece'.
Kanclerz Kohl powiedziałby: "rozwiążmy ten problem wspólnie z Grecją”.
EnglishIt is this kind of cooperation that I consider necessary to solve European problems.
To właśnie ten rodzaj współpracy uważam za konieczny dla rozwiązania problemów Europy.
EnglishI allude here to Ireland, and we expect the Irish people to solve this problem.
Wspomnę tu o Irlandii; oczekujemy, że Irlandczycy rozwiążą ten problem.
EnglishHow do we solve the economic effects of the ageing of the population?
W jaki sposób zapobiegniemy gospodarczym skutkom starzejącego się społeczeństwa?
EnglishObsessive policing of the borders under these circumstances will not solve the problem.
W tych okolicznościach obsesyjne patrolowanie granic nie rozwiąże problemu.
EnglishThis simple proposal will also solve most problems that bias lobbyism.
Ten prosty projekt rozwiąże również większość problemów dotyczących lobbingu.
EnglishThese are everyday matters that we will also have to solve in the future.
To są problemy dnia codziennego, które także będziemy musieli rozwikłać w przyszłości.
EnglishWe will solve the problems in the euro area ourselves, so we do not need the IMF.
Sami rozwiążemy problemy w strefie euro, zatem nie potrzebujemy MFW.
EnglishWithout reducing their emissions, Europe alone will not be able to solve this problem.
Bez ograniczenia emisji w tych krajach sama Europa problemu nie rozwiąże.
EnglishI welcome your proposals, but with these you will not solve the main problem.
Cieszą mnie Pana propozycje, ale nie wystarczą one do rozwiązania najważniejszego problemu.