"solemn" po polsku

EN

"solemn" - polskie tłumaczenie

volume_up
solemn {przym.}

EN solemn
volume_up
{przymiotnik}

solemn (też: celebratory, festive, glamorous, glam)
volume_up
uroczysty {przym. m.}
It has been a solemn day for us here today: we have commemorated the fall of the Berlin Wall.
Dzisiejszy dzień był bardzo uroczysty: uczciliśmy rocznicę upadku muru berlińskiego.
What will ye do in the day of solemn assembly, and in the day of the feast of Jehovah?
Cóż będziecie czynić w dzień uroczysty i w dzień święta Pańskiego?
Heads of state or government and foreign ministers sign a solemn declaration on the European Union.
Szefowie państw lub rządów oraz ministrowie spraw zagranicznych podpisują uroczystą deklarację w sprawie Unii Europejskiej.
solemn
volume_up
patetyczny {przym. m.} (uroczysty)
Solemn design is also socially correct, and is accepted by appropriate audiences.
Dizajn patetyczny jest też poprawny społecznie i spotyka się z akceptacją odpowiedniej publiczności.
What it means, of course, is, be solemn.
Oczywiście tak naprawdę znaczy: bądź patetyczny, podniosły.
The institutions are solemn, and so is the design.
Te instytucje są patetyczne, takie też stają się projekty.
solemn
volume_up
solenny {przym. m.}
Yes, we need to respect all national ratification processes, but when a government, on behalf of a state, signs a treaty it takes a solemn commitment to put it into force.
Tak, musimy respektować krajowe procesy ratyfikacyjne, ale rząd, który w imieniu danego kraju traktat podpisuje, składa solenne zobowiązanie do wprowadzenia go w życie.

Synonimy (angielski) dla "solemn":

solemn

Przykłady użycia - "solemn" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGoing to educational conferences to tell you anything about the future is solemn.
Wyjazd na konferencję naukową, gdzie mówi się o przyszłości jest podniosłe.
EnglishTo come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty.
Naszym świętym obowiązkiem jest wspólne zapewnienie poszanowania tych praw.”.
EnglishWhat was this if not a solemn demand for democracy and for more economic justice?
Cóż innego to było, jak nie wołanie o demokrację i większą sprawiedliwość ekonomiczną?
EnglishYet treaties, conventions and solemn declarations are of little use in court.
Ale z traktatów, konwencji i uroczystych deklaracji nie ma wielkiego pożytku w sądzie.
EnglishSerious design is also -- often -- quite unsuccessful from the solemn point of view.
Poważny dizajn -- często -- nie odnosi sukcesu z punktu widzenia patetyzmu.
EnglishThe solemn dignity of the Charter will thus be properly recognised here in Strasbourg.
Waga Karty zostanie w związku z tym właściwie doceniona tutaj w Strasburgu.
EnglishNow, though, solemn promises are again being made that the new pact will actually work.
A teraz ponownie padają uroczyste obietnice, że nowy pakt naprawdę zadziała.
EnglishI came here to deliver a message of hope and to make a solemn pledge.
Przybyłem tu z przesłaniem nadziei oraz po to, by złożyć uroczyste przyrzeczenie.
EnglishOn the eighth day ye shall have a solemn assembly: ye shall do no servile work;
A dnia ósmego zacne święto mieć będziecie; żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynić.
EnglishTo come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty.
Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem.
EnglishTo come together to ensure that those rights be respected is our solemn duty.'
Wspólne działania na rzecz gwarancji przestrzegania tych praw są naszym najwyższym obowiązkiem”.
EnglishWith an instrument of ten strings, and with the psaltery; With a solemn sound upon the harp.
Opowiadać z poranku miłosierdzie twoje, i prawdę twoję na każdą noc,
EnglishI hate, I despise your feasts, and I will take no delight in your solemn assemblies.
Mam w nienawiści i odrzuciłem uroczyste święta wasze, ani się kocham w ofiarach zgromadzenia waszego.
EnglishBut it became the end of the seriousness of the play, and it started to, once again, become solemn.
Ale to był koniec poważnej zabawy, a początek, po raz kolejny, patetyzmu.
EnglishI have also seen the undergrowth into which they subsequently disappeared, those solemn signatories!
Ale widziałem również, jak ci uroczyści sygnatariusze znikali następnie z pola widzenia.
EnglishOn behalf of the Socialist Group, let me give President Barroso a solemn warning.
W imieniu grupy socjalistycznej proszę pozwolić mi skierować do przewodniczącego Barroso poważne ostrzeżenie.
EnglishAnd first I was praised for it, then criticized for it, but the fact of the matter was, I had become solemn.
Najpierw mnie za to chwalono, później ganiono, ale rzecz w tym, że stałam się patetyczna.
EnglishIt is a solemn statement that we are going to take the economic aspects of our monetary union further.
To poważne stwierdzenie, że zamierzamy pójść dalej w kwestii gospodarczych aspektów naszej unii monetarnej.
EnglishI'm hired to be solemn, but I find more and more that I'm solemn when I don't have to be.
Zatrudnia się mnie do podniosłości, ale coraz częściej dostrzegam, że jestem patetyczna tam, gdzie nie jest to konieczne.
EnglishSolemn design is often important and very effective design.
Podniosłe projekty są często ważne i bardzo udane.