EN

soft {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
soft
And so here was the first soft tissue from a dinosaur.
Otrzymaliśmy pierwszą tkankę miękką dinozaura.
Each soft capsule contains 250 mg tipranavir
Każda kapsułka miękka zawiera 250 mg typranawiru.
And that soft power has been much neglected and much misunderstood, and yet it's tremendously important.
I ta "miękka" siła była dotychczas pomijana i źle rozumiana.
The surrounding soft tissues are then closed around the implanted material.
Po aplikacji zszywa się otaczające tkanki miękkie, zamykając je wokół implantu.
Benzalkonium chloride is known to discolour soft contact lenses.
Stwierdzono, że chlorek benzalkoniowy zabarwia miękkie soczewki kontaktowe.
The surrounding soft tissues are then closed around the implant.
Następnie otaczające tkanki miękkie zostają zamknięte wokół implantu.
then the soft clop of the hooves of the horse hauling a milk wagon down your block,
po nich miękki stukot kopyt konia ciągnącego po okolicy wóz mleczarza,
Stool consistency was not meaningfully improved in patients who had soft stool at baseline.
Konsystencja kału nie poprawiła się znacząco u pacjentów, którzy mieli miękki kał na początku.
Swelling (max. diameter 5 cm) may occur, either as hard or soft swelling.
W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić rozlany obrzęk – tęgi lub miękki (o średnicy do 5 cm).
I discovered their soft surfaces revealed every ripple of wind in constantly changing patterns.
Odkryłam, że ich delikatna powierzchnia ukazuje każdy podmuch wiatru, tworząc wciąż zmieniające się formy.
(Delikatne trzaski) .
First of all, I think the Commissioner should recognise that soft measures, like market promotion, are not going to be enough.
Po pierwsze uważam, że pani komisarz powinna zdawać sobie sprawę z tego, że delikatne środki zaradcze, takie jak marketing i promocja, nie wystarczą.
CA: It's a soft crowd, Julian, a soft crowd.
CA: To łagodny tłum, Julianie, łagodny tłum.
Soft law is no longer enough, and soft measures are not either.
Nie wystarczą już ani łagodne przepisy, ani łagodne środki.
Mild and transient diarrhoea, soft faeces or vomiting were commonly reported.
Często zgłaszano łagodne i przemijające biegunki, luźne stolce lub wymioty.
soft (też: frail, limp)
2. IT
soft
Dosage conversion from oral solution to soft capsules for children
Sposób dawkowania u dzieci, przy zmianie roztworu doustnego na kapsułki elastyczne.
INFORMATION FOR THE USER Agenerase 150 mg soft capsules Amprenavir
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Agenerase 150 mg kapsułki elastyczne Amprenawir
Ritonavir soft capsules are administered orally and should preferably be ingested with food.
Norvir kapsułki elastyczne podaje się doustnie, najlepiej z jedzeniem.

Przykłady użycia - "soft" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn my opinion, we have been far too soft in our action on this dossier up to now.
Uważam, że byliśmy zbyt łagodni w naszym dotychczasowym podejściu do tego dossier.
EnglishWhite soft paraffin Liquid paraffin Propylene carbonate White beeswax Hard paraffin
wazelinę białą, parafinę ciekłą, propylenu węglan, wosk biały, parafinę stałą.
EnglishThe other ingredients are white soft paraffin and butylated hydroxytoluene (E321), a
Inne składniki to: wazelina biała i butylohydroksytoluen (E321), jako konserwant.
EnglishWhat's unexpected about this is that it's soft, but it's also a strong magnet.
Zaskakujące jest to, że jest to miękkie, a jednak jest także silnym magnesem.
EnglishThe surrounding soft tissues are then closed around the implanted material.
Po aplikacji zszywa się otaczające tkanki miękkie, zamykając je wokół implantu.
EnglishSpironolactone is a natriuretic drug (historically described as a soft diuretic).
Spironolakton jest lekiem natriuretycznym (w historii opisywany jako słaby diuretyk).
EnglishKaletra oral solution, Kaletra soft capsules, Kaletra film-coated tablets:
Kaletra roztwór doustny, Kaletra kapsułki elastyczne, Kaletra tabletki powlekane:
EnglishMild and transient diarrhoea, soft faeces or vomiting were commonly reported.
Często zgłaszano łagodne i przemijające biegunki, luźne stolce lub wymioty.
EnglishThe surrounding soft tissues (muscle and skin) are then closed around the implant.
Następnie otaczające tkanki miękkie (mięśnie i skóra) zostają zamknięte wokół implantu.
EnglishLet there be a 'soft landing', let there be a preparatory period for the milk producers.
Potrzebujemy "miękkiego lądowania”, okresu przejściowego dla producentów mleka.
EnglishWhite soft paraffin Liquid paraffin Propylene carbonate White beeswax Hard paraffin
Wazelina biała Parafina ciekła Propylenu węglan Wosk biały Parafina stała
EnglishTherefore, care should be taken by people who wear soft contact lenses.
Dlatego też, osoby korzystające z takich soczewek powinny zachować ostrożność.
EnglishDoesn't tell you much about military power, doesn't tell you very much about soft power.
Nie mówi nic o sile militarnej, Nie mówi też wiele o "miękkim" oddziaływaniu.
Englishskin and soft tissue infections: furunculosis, pyoderma and impetigo
zakażenia skóry i tkanek miękkich: czyraczność, ropne zapalenie skóry i liszajec
EnglishSoft power is a concept invented by a Harvard academic, Joseph Nye, a friend of mine.
Soft power to koncepcja ukuta przez wykładowcę Harvardu Josepha Nya, mojego przyjaciela.
Englishthen the soft clop of the hooves of the horse hauling a milk wagon down your block,
po nich miękki stukot kopyt konia ciągnącego po okolicy wóz mleczarza,
EnglishClose soft tissues around the site containing the product using suture material of choice.
Zbliżyć i zszyć tkanki miękkie wokół loży za pomocą szwów wybranego rodzaju.
EnglishA soft answer turneth away wrath; But a grievous word stirreth up anger.
Odpowiedź łagodna uśmierza gniew; ale słowa przykre wzruszają popędliwość.
EnglishDuring treatment, small punctuated bleedings may occur in the soft tissues of the eyelid.
Podczas leczenia mogą powstawać drobne krwawe wybroczyny w miękkich tkankach powieki.
EnglishFor the treatment of pain and inflammation associated with soft tissue surgery in cats.
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów po chirurgii tkanek miękkich.