"slow" po polsku


Czy chodziło Ci o siła
EN

"slow" - polskie tłumaczenie

volume_up
slow {przym.}
volume_up
slow {przysł.}
PL

EN slow
volume_up
{przymiotnik}

slow (też: free, single, sluggish, unoccupied)
volume_up
wolny {przym. m.}
It is making slow progress, but it is making progress.
Czyni wolny postęp, ale jest to postęp.
You lost points for driving too slow and not accepting the right of way.
Straciłaś punkty za zbyt wolną jazdę i pominięcie pierwszeństwa przejazdu.
It is therefore only natural that people are disenchanted with the slow pace of change.
Dlatego rozczarowanie ludzi wolnym tempem zmian jest tak naturalne.
slow (też: creepy, languid, leisurely, poky)
volume_up
powolny {przym. m.}
Due to the slow onset of action, acute hypotension does not occur.
Z uwagi na powolny początek działania nie następuje ostre niedociśnienie.
Our own path to 20th century liberal democracy was a very slow one.
Nasz marsz do dwudziestowiecznej liberalnej demokracji był bardzo powolny.
This can be a slow, and at times difficult, process, but the ICTY has made important progress.
Może to być proces powolny, czasem trudny, ale MTKJ osiągnął istotny postęp.
slow (też: tardy)
volume_up
nierychliwy {przym. m.} [wzn.]

Przykłady użycia - "slow" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou'll slow us down. ~~~ We have to flee our women and children, we have to run."
Najwyższy wódz rzekł do nich: "Niestety, nie możemy was wziąć ze sobą, spowolnicie nas.
EnglishI spent the first five minutes underwater desperately trying to slow my heart rate down.
Spędziłem pierwsze pięć minut pod wodą desperacko próbując spowolnić akcję serca.
EnglishA slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
Od powolnego fokstrota bolą plecy, a druga strona może być rozczarowana.
EnglishJust as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
Podobnie jak zbyt wolno zareagowaliśmy na burzę gospodarczą, ale to zupełnie inna sprawa.
EnglishNever mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.
Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.
EnglishECALTA should be given to you once a day, by slow infusion (a drip) into your vein.
Lek ECALTA powinien być podawany raz dziennie, w powolnym wlewie dożylnym (kropelkowym).
EnglishWe are moving forward, but progress in the area of gender equality is slow.
Robimy postępy, ale postęp w sferze równouprawnienia płci następuje wolno.
EnglishThis has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
Współpraca została spowolniona w wyniku katastrofalnego zarządzania kryzysem przez Niemcy.
EnglishThe whole thing, however, is moving at a terribly slow and tiring pace.
Jednakże cała sprawa posuwa się naprzód w niezwykle żółwim i męczącym tempie.
EnglishMycamine should be administered once daily by slow intravenous (into a vein) infusion.
Mycamine należy podawać raz na dobę w powolnym wlewie dożylnym (do żyły).
EnglishI do not accept the principle that somehow Europe has been slow or late.
Nie akceptuję założenia, jakoby Europa była w jakiś sposób spowolniona lub opóźniona.
EnglishHowever, when attention turns to human rights violations within the EU, we are slow to react.
Gdy jednak chodzi o naruszenia praw człowieka w samej UE, reagujemy nieśpiesznie.
EnglishPatients should inhale the insulin powder from the mouthpiece in one slow and steady o
powinien inhalować proszek zawierający insulinę przez usta jednym powolnym i spokojnym z
EnglishThese wind turbines can rotate in incredibly slow windspeeds, as a result.
Dlatego te turbiny obracają się nawet przy minimalnej prędkości wiatru.
EnglishWe criticized people a lot in Bosnia for being quite slow to take on war criminals.
Krytykowaliśmy ludzi w Bośni za powolność w rozliczaniu zbrodniarzy.
EnglishWhy has the European Commission been so slow to react to the need to increase milk quotas?
Dlaczego Komisja Europejska tak późno reaguje na potrzebę podwyższenia kwot mlecznych?
EnglishA wrathful man stirreth up contention; But he that is slow to anger appeaseth strife.
Mąż gniewliwy wszczyna swary; ale nierychły do gniewu uśmierza zwady.
EnglishWe must ensure that we do not allow the negotiations to slow down.
Musimy zadbać o to, by nie dopuścić do spowolnienia toczących się negocjacji.
EnglishSo that there would be a very slow way of developing kind of confidence in health care.
Byłoby to narzędzie powolnego budowania zaufania do opieki zdrowotnej i dbałości o zdrowie.
EnglishSo, if there is nothing you can do to slow your aging or stop your aging, what am I doing here?
W takim razie skoro nic nie może powstrzymać naszego starzenia, co ja tutaj robię ?