"Slovakia" po polsku

EN

"Slovakia" - polskie tłumaczenie

volume_up
Slovakia {nazwa wł.}
EN

Slovakia {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
According to all the indicators, Slovakia meets the criteria with room to spare.
Zgodnie z wszystkimi wskaźnikami, Słowacja spełniła kryteria z naddatkiem.
These are Poland, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Croatia and Romania.
Te kraje to Polska, Słowacja, Republika Czeska, Węgry, Chorwacja i Rumunia.
Slovakia must resolve these contradictions as rapidly as possible.
Słowacja musi jak najszybciej rozwiązać te sprzeczności.

Synonimy (angielski) dla "Slovakia":

Slovakia

Przykłady użycia - "Slovakia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSANOFI-AVENTIS SLOVAKIA s. r. o., Ž ilinská 7-9 81105 Bratislava Slovak Republic
SANOFI- AVENTIS SLOVAKIA s. r. o., Žilinská 7- 9 81105 Bratislava Republika Słowacka
EnglishThis will significantly contribute to the sustainability of inflation in Slovakia.
To zobowiązanie wniesie znaczący wkład w zrównoważenie inflacji na Słowacji.
EnglishKatarina is a pharmacist from Slovakia who would like to work in Austria.
Pochodząca ze Słowacji Katarina jest farmaceutką i chciałaby pracować w Austrii.
EnglishHe wrote in Hungarian which, as you know, was, until recently, a problem in Slovakia.
Pisał po węgiersku, co - jak Pan wie - było do niedawna problemem na Słowacji.
EnglishIn Slovakia, we have a saying that help given quickly is twice as effective.
W Słowacji mamy powiedzenie, że pomoc udzielana szybko jest dwa razy skuteczniejsza.
EnglishWe, the minorities of Romania, Slovakia and of Europe, will be partners in this.
My - mniejszości Rumunii, Słowacji i Europy - będziemy w tym partnerami.
EnglishIn 2002-2003, more than half the pupils in special schools in Slovakia were Roma.
W latach 2002-2003 ponad połowę uczniów szkół specjalnych na Słowacji stanowili Romowie.
EnglishWe know that circumstances vary greatly between Slovakia's diverse regions.
Wiemy, że uwarunkowania w poszczególnych regionach Słowacji są ogromnie zróżnicowane.
English(CS) Mr President, I sincerely congratulate Slovakia on its accession to the eurozone.
(CS) Panie przewodniczący! Szczerze gratuluję Słowacji przystąpienia do strefy euro.
EnglishLast year we witnessed uniformed policemen beating up civilians in Slovakia.
W zeszłym roku byliśmy świadkami jak umundurowani policjanci bili cywilów.
EnglishThe unrest in Egypt has forced the mother to return to Slovakia, but without her son.
Z powodu rozruchów w Egipcie matka była zmuszona do powrotu na Słowację, ale bez syna.
EnglishTel: +386 (0)1 580 00 10 Slovenská republika Eli Lilly Slovakia, s. r. o.
Tel: +386 (0) 1 580 00 10 Slovenská republika Eli Lilly Slovakia, s. r. o.
EnglishI would ask you to look at how much land is lying fallow in Poland, Lithuania and Slovakia.
Proszę popatrzeć, ile jest odłogowanej ziemi w Polsce, na Litwie, na Słowacji.
EnglishDeclaration on Unit 1 and Unit 2 of the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia
Deklaracja w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice VI na Słowacji
EnglishDeclaration on Unit 1 and Unit 2 of the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia
Deklaracja w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji
EnglishKatarina is a pharmacist from Slovakia wanting to work in Austria.
Pochodząca ze Słowacji Katarina jest farmaceutką i chciałaby pracować w Austrii.
EnglishIn Slovakia, the indigenous Hungarian population are punished if they use their mother tongue.
W Słowacji rdzennie węgierska ludność jest karana za używanie języka ojczystego.
English(HU) Slovakia's language law has been the object of numerous critical comments lately.
(HU) Język słowacki jest od niedawna przedmiotem wielu krytycznych uwag.
EnglishFrom 1 January 2009 the euro will link the people of Slovakia to the Union every day.
Począwszy od 1 stycznia 2009 r. euro będzie już na co dzień łączyć naród słowacki z Unią.
EnglishThis also applies to our neighbour, Slovakia, and many other countries.
Dotyczy to również naszego sąsiada, Słowacji, a także wielu innych krajów.