"slight" po polsku

EN

"slight" - polskie tłumaczenie

volume_up
slight {rzecz.}
volume_up
slight {przym.}

EN slight
volume_up
{rzeczownik}

slight (też: affront, insult, offense, outrage)
slight (też: affront, insult, offense, outrage)
slight (też: affront, snub)

Synonimy (angielski) dla "slight":

slight

Przykłady użycia - "slight" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOnly slight to moderate increase in olanzapine clearance has been observed.
Obserwowano jedynie nieznaczne do średniego zwiększenie klirensu olanzapiny.
EnglishOnly slight to moderate increase in olanzapine clearance has been observed.
Obserwowano jedynie nieznaczne do redniego zwi kszenie klirensu olanzapiny.
EnglishAmendments 2 and 7 are related and I can agree to them with a slight change.
Poprawki 2 i 7 są z nimi powiązane, więc mogę się na nie zgodzić, lecz z niewielką zmianą.
EnglishOnly slight to moderate increase in olanzapine clearance has been observed.
korekty w porównaniu z dawkami stosowanymi u pacjentów pł mę ci skiej.
Englisha slight development in breast tissue in older men (gynaecomastia)
łagodny rozrost tkanki gruczołu sutkowego u starszych mężczyzn (ginekomastia).
EnglishYarvitan also has a slight appetite decreasing effect due to its mode of action.
Mechanizm działania preparatu Yarvitan wykazuje także niewielkie działanie zmniejszające apetyt.
EnglishWhen refrigerated the solution in the bottle may develop a slight haze.
Podczas przechowywania w lodówce roztwór w butelce może ulec zmętnieniu.
EnglishPush the needle into the skin at a slight angle (45 degrees) with a quick, short motion.
Wbić igłę w skórę pod lekkim kątem (45 stopni) szybkim, krótkim ruchem.
EnglishDuring clinical studies patients had a slight decrease in their platelet blood counts.
W badaniach klinicznych obserwowano u pacjentów niewielkie zmniejszenie liczby płytek krwi.
EnglishMoreover, in dog studies, a slight increase in the corrected QT interval was observed.
Ponadto, w badaniach na psach, zaobserwowano nieznaczne wydłużenie skorygowanego odstępu QT.
EnglishIs this not a time for a slight shift in our sensibilities and our thinking?
A może to jest czas, aby zmienić trochę swoją wrażliwość i zmienić trochę swój sposób myślenia?
EnglishIndeed, there is an improvement every year, albeit only a slight one.
W istocie każdego roku następuje poprawa, aczkolwiek jedynie nieznaczna.
English(Laughter) And she's bringing me in with a slight salsa movement.
A niech to!" (Śmiech) A ona nakierowuje mnie, poruszając się przy tym, jakby salsę tańczyła.
EnglishSlight apathy may occasionally be observed one day after vaccination.
Niekiedy w dzień po szczepieniu można obserwować słabo nasiloną apatię.
EnglishThe animals may also show some signs of slight pain for one day.
Zwierzęta mogą również mieć niewielką reakcję bólową trwającą jeden dzień.
EnglishSlight foaming of the product upon reconstitution is not unusual.
Czasami może wystąpić lekkie spienienie roztworu podczas rozpuszczania.
EnglishAt steady state, there was a significant induction of CYP 1A2 and a slight induction on CYP 2C9.
W stanie stacjonarnym wystepowała znacząca indukcja CYP1A2 oraz niewielka indukcja CYP2C9.
EnglishThe Commission has slight difficulties in accepting just two proposals.
Komisji trochę trudno jest zgodzić się jedynie na dwa wnioski.
EnglishYes, I am afraid you did have a slight tendency to accelerate.
Tak, obawiam się, że przejawiał pan lekką skłonność do przyspieszania.
EnglishI consider the message that the European budget needs a slight increase to be very important.
Informację o konieczności nieznacznego zwiększenia budżetu europejskiego uważam za bardzo ważną.