EN sink
volume_up
{rzeczownik}

sink (też: basin)
Finally, we want multifunctional spaces and housewares -- a sink combined with a toilet, a dining table becomes a bed -- same space, a little side table stretches out to seat 10.
Wielofunkcyjne pomieszczenia i wyposażenie: zlew połączony z toaletą, stół, który zamienia się w łóżko. ~~~ Ta sama przestrzeń, a mały stolik można rozsunąć na 10 osób.
And the title for my cookbook was going to be "Dining Without Crumbs: The Art of Eating Over the Sink." ~~~ (Laughter) And it was going to be a look at life through the kitchen.
Tytuł mojej książki miał brzmieć, "Jedzenie bez okruszków: Sztuka jedzenia nad zlewem" (Śmiech) Miało to być spojrzenie na życie przez pryzmat kuchni.
sink (też: kitchen sink)

Przykłady użycia - "sink" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd one reason is, this enormous heat sink heats up Greenland from the north.
Jednym z powodów jest to, że ta wielka ilość ciepła ogrzewa Grenlandię od północy.
EnglishLet us allow the moving discussion Zeng Jinyan has just had with us to sink in deeply.
Niech ta wzruszająca rozmowa, którą odbyła z nami Zeng Jinyan, zapadnie w nas głęboko.
EnglishWill the country remain at peace or will it sink into another war?
Czy w kraju utrzyma się pokój czy też pogrąży się on w kolejnej wojnie?
EnglishColleagues, we are on a ship with a giant hole in its side; it is sink or swim at this moment.
Szanowni Posłowie! Płyniemy statkiem, w którym powstała wielka dziura, musimy się więc ratować.
EnglishLet these words sink into your ears: for the Son of man shall be delivered up into the hands of men.
Składajcie wy do uszów waszych słowa te: albowiem Syn człowieczy ma być wydany w ręce ludzkie.
EnglishDo not use this solution but empty the syringe in a sink.
Nie używać roztworu ze strzykawki, lecz opróżnić strzykawkę do zlewu.
EnglishSo foraging acts as a sink, and the ants inside the nest act as a source.
Patrolować może każdy, ale nie każdy może sprzątać.
EnglishDo we need to sink into a health and regulatory phobia and drift?
Czy powinniśmy więc poddać się lękowi dotyczącemu zdrowia i regulacji prawnych i dać mu się sterować?
Englishyea, it shall rise up wholly like the River; and it shall be troubled and sink again, like the River of Egypt.
i owszem, wzbierze wszystka jako rzeka, i porwana i zatopiona będzie jako rzeką Egipską.
EnglishBut we imagine, with our calculations, that by 2050, you might be able to sink your teeth into a Gowanus oyster.
Według naszych obliczeń około roku 2050 będzie można delektować się ostrygą z Gowanus.
EnglishHowever, the state must not sink to the level of the terrorists.
Jednak państwo nie może zniżyć się do poziomu terrorystów.
EnglishThese values cannot be allowed to sink into oblivion on the pretext of stabilising our relations.
Nie można pozwolić, by pod pretekstem stabilizowania naszych stosunków wartości te zostały zapomniane.
EnglishKoko once blamed her pet kitten for ripping a sink out of the wall.
Koko oskarżyła go raz o wyrwanie zlewu ze ściany.
EnglishBottles made of polyethylene terephthalate, PET, will sink in seawater and not make it this far from civilization.
Butelki zrobione z politereftalanu etylenu, PET, utonęłyby i nie dotarłyby tak daleko od cywilizacji.
EnglishAnd obviously, it landed in one of these flat, dark regions and it didn't sink out of sight.
(brawa) Próbnik wylądował w jednym z ciemnych obszarów i nie zniknął z pola widzenia, czyli nie wylądował w substancji płynnej.
EnglishAlso, EU agriculture policy is working to optimise a carbon sink function of agricultural soils.
W ramach polityki rolnej UE usiłujemy także zoptymalizować funkcję gleb rolnych polegającą na pochłanianiu dwutlenku węgla.
EnglishIn the meantime, there have been financial upheavals around the world that, it seemed, would sink these measures.
Od tego czasu na całym świecie nastąpiły wstrząsy finansowe i wydawało się, że położą one kres tym działaniom.
EnglishIt is too easy for the Commission to make a decision that will decide whether the Szczecin and Gdynia shipyards sink or swim.
Komisja zbyt łatwo podejmuje decyzje, które będą decydować o życiu lub śmierci stoczni w Szczecinie i Gdyni.
EnglishAnd as you sink and drift and float into this relaxed state of mind, I'm going to take your left hand, and just place it up here.
Kiedy się zanurzasz i dryfujesz w ten rozluźniony stan uysłu, wezmę twoja lewą rękę i umieszczę ją tutaj.
EnglishDeliver me out of the mire, and let me not sink: Let me be delivered from them that hate me, and out of the deep waters.
Ale ja obracam modlitwę moję do ciebie, Panie