"single" po polsku

EN

"single" - polskie tłumaczenie

volume_up
single {przym.}
PL

"singiel" - angielskie tłumaczenie

EN

EN single
volume_up
{przymiotnik}

single (też: individual, lone, singular)
volume_up
pojedynczy {przym. m.}
A single event of angioneurotic edema of severe intensity has been reported.
Odnotowano pojedynczy przypadek ciężkiego obrzęku naczynioruchowego.
Single Test Powder for oral solution Please read enclosed instructions for use.
Pojedynczy test Proszek do sporządzania roztworu doustnego.
A single application to the European Medicines Agency will suffice.
Wystarczy pojedynczy wniosek skierowany do Europejskiej Agencji Leków.
single (też: free, slow, sluggish, unoccupied)
volume_up
wolny {przym. m.}
In the public's eyes, it is only worth having the single market if it puts them in a win-win situation.
W oczach opinii publicznej warto jest mieć wolny rynek tylko wówczas, gdy przynosi jednoznacznie wygraną sytuację.
It was young, single women who were the major purchasers of houses in the neighborhood.
To młode kobiety stanu wolnego były głównymi nabywcami domów w sąsiedztwie.
The EU not only has a single market, its own legislature, an elected body of representatives and its own judicial system.
UE posiada nie tylko wolny rynek, własne zgromadzenie prawodawcze, wybieralne gremium przedstawicieli i własny system sądowy.

Synonimy (angielski) dla "single":

single

Synonimy (polski) dla "singiel":

singiel

Przykłady użycia - "single" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
Oznacza to, że wspomniane 64 poprawki zastąpiono jednym tekstem skonsolidowanym.
Englishge administered every other week as a single dose via subcutaneous injection.
W czasie leczenia produktem Trudexa należy kontynuować podawanie metotreksatu. z
EnglishA single agricultural policy is equally inappropriate for all 27 Member States.
Wspólna polityka rolna dla 27 państw członkowskich jest równie nieodpowiednia.
EnglishThis means that both Parliament and the Council will only have single readings.
Oznacza to, że zarówno Parlament, jak i Rada będą miały tylko pojedyncze czytania.
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (debata)
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (vote)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (głosowanie)
EnglishEach vial of Vimpat solution for infusion must be used only once (single use).
Każda fiolka z lekiem Vimpat może być zastosowana tylko raz (podanie jednorazowe).
EnglishEach vial of Vimpat solution for infusion must be used only once (single use).
Każda fiolka leku Vimpat może być zastosowana tylko raz (podanie jednorazowe).
EnglishTo be effective, the capping of single farm payments will need to be severe.
Limitowanie płatności jednolitych musiałoby być surowe, aby mogło być skuteczne.
EnglishWe cannot have a single market without this guarantee of solidarity and cohesion.
Nie możemy mieć jednolitego rynku bez tej gwarancji solidarności i spójności.
EnglishA single subcutaneous injection of 8 mg/ kg bodyweight (1 ml per 10 kg bodyweight).
Jedna iniekcja podskórna w dawce 8 mg / kg masy ciała (1 ml na 10 kg masy ciała).
Englishsingle doses, 0.5 ml pre-filled syringes with needle guards and no needles.
pojedynczych dawek, ampułko- strzykawki po 0, 5 ml z osłonkami igły i bez igieł.
EnglishNon-small cell lung cancer (Tarceva administered as single agent in study BR.21):
Niedrobnokomórkowy rak płuca (preparat Tarceva stosowany w monoterapii w badaniu BR.
EnglishA single dose of Cetrotide 3 mg results in a duration of action of at least 4 days.
Czas działania pojedynczej dawki leku Cetrotide 3 mg wynosi co najmniej 4 dni.
EnglishThree-quarters of these companies are small and usually work for a single customer.
Trzy czwarte tych firm to firmy małe, które zwykle współpracują z jednym klientem.
EnglishThe Commissioner said that mountain regions are opposing the Single Market.
Pan komisarz wspomniał, że regiony górskie sprzeciwiają się jednolitemu rynkowi.
EnglishWe actually chose that we did not want to have a further single market measure.
Postanowiliśmy, że nie chcemy kolejnego środka prawnego dla wspólnego rynku.
EnglishIt is a disgraceful neglect by all of us of our duties in the single market.
Jest to haniebna ignorancja naszych obowiązków w stosunku do jednolitego rynku.
EnglishGlobalism is the belief in a single idea that excludes alternative points of view.
Globalizm to wiara w jedną ideę, która wyklucza alternatywne punkty widzenia.
EnglishThe phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
Określenie "młodzi ludzie” nie pojawia się ani razu w tych ogólnych wytycznych.