"sine" po polsku

EN

"sine" - polskie tłumaczenie

volume_up
sine {rzecz.}
PL
PL

"siny" - angielskie tłumaczenie

volume_up
siny {przym. m.}

EN sine
volume_up
{rzeczownik}

1. Matematyka

sine

Synonimy (angielski) dla "sine":

sine
English

Przykłady użycia - "sine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
Pragnę podkreślić, iż utrzymanie tej równowagi jest dla nas kwestią najważniejszą.
EnglishIt seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
Wydaje mi się, że naprawdę traktat lizboński nie jest tutaj warunkiem sine qua non.
EnglishEuropean governance is the sine qua non of the success of our common project.
Europejskie zarządzanie to warunek sine qua non powodzenia naszego wspólnego projektu.
EnglishPolitical stability is a conditio sine qua non for greater involvement in EU programmes.
Stabilność polityczna jest warunkiem koniecznym większego udziału w programach UE.
EnglishThis is a sine qua non condition to attaining more authoritative and reliable media.
Jest to warunek sine qua non , aby media stały się lepiej poinformowane i bardziej wiarygodne.
EnglishFinancial stability is a sine qua non of a competitive and economically safe Europe.
Stabilność finansowa jest warunkiem koniecznym konkurencyjnej i gospodarczo bezpiecznej Europy.
EnglishFinding an appropriate scenario and implementing its provisions is a sine qua non to improvement.
Sztuka polega na znalezieniu odpowiedniego scenariusza i zrealizowaniu jego założeń.
EnglishIndeed, this seems to me to be the sine qua non for an effective and transparent collaboration.
Co więcej, sądzę, że jest to warunek sine qua non skutecznego i przejrzystego współdziałania.
EnglishThis is a sine qua non of sustainable fisheries development.
Jest to warunek niezbędny do zrównoważonego rozwoju rybołówstwa.
EnglishNow, imagine, if you will, without getting too technical, I'm making a little sine wave here in the air.
Teraz, wyobraźcie sobie, bez wnikania w szczegóły techniczne, że robię małą sinusoidę tu w powietrzu.
EnglishSecurity of energy supply has to be the sine qua non of European energy policy as we go forward.
Bezpieczeństwo dostaw energii musi w przyszłości stanowić warunek sine qua non europejskiej polityki energetycznej.
EnglishThat accords with the principle of nulla poena sine lege.
Jest to w zgodzie z zasadą nulla poena sine lege.
EnglishI would like the Commission to consider the sine ira et studio, to really think over whether this is reasonable.
Chciałbym, aby Komisja rozważyła to sine ira et studio, aby naprawdę przemyślała, czy jest to rozsądne.
EnglishThis is required, for example, in the context of international agreements by third parties as a conditio sine qua non.
Jest ono niezbędne jako warunek sine qua non na przykład w kontekście porozumień międzynarodowych między krajami trzecimi.
EnglishHowever, there is a sine qua non to all of this: compliance with the UN Convention on the Law of the Sea.
Dla tego wszystkiego istnieje jednak pewien warunek sine qua non: zgodność z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza.
EnglishUnanimity is a sine qua non for the final settlement of visa issues to the advantage of all Member States of the European Union.
Do ostatecznego załatwienia spraw wizowych, pomyślnie dla wszystkich członków Unii Europejskiej, niezbędna jest jednomyślność.
EnglishAs for the peaceful settlement of the conflicts, this is obviously the condition sine qua non for lasting stability in the region.
Co się zaś tyczy pokojowego rozwiązania tych konfliktów, jest to oczywiście warunek sine qua non trwałej stabilności w tym regionie?
EnglishThat is a conditio sine qua non.
EnglishWhat I'm about to do -- I hope you can recognize that there's a distorted sine wave, almost a triangular wave upon this Hewlett-Packard oscilloscope.
Mam nadzieję, że poznajecie zniekształconą sinusoidalną, niemal trójkątną falę na tym oscyloskopie Hewlett-Packard.
EnglishTheir emancipation and protection are the sine qua non in putting a stop to the use of sexual violence as a weapon of war.
Ich emancypacja i ochrona stanowią warunek konieczny w działaniach mających położyć kres stosowaniu przemocy seksualnej jako instrumentu wojny.