EN simultaneously
volume_up
{przysłówek}

If they do that simultaneously then there will be an extra percent for free.
Jeśli zrobią to jednocześnie, otrzymamy jeden procent za darmo.
This will simultaneously strengthen the European Parliament's role in this field of procedures.
Umocni to jednocześnie rolę Parlamentu Europejskiego w danym obszarze procedur.
This is an ambitious report, whilst simultaneously being a realistic report.
Jest to jednocześnie sprawozdanie ambitne i realistyczne.
simultaneously (też: concomitantly, concurrently)
for all children receiving Prevenar simultaneously with vaccines containing whole cell pertussis
wszystkich dzieci otrzymujących Prevenar równocześnie ze szczepionkami zawierającymi
So we must work simultaneously at two complementary levels.
Musimy zatem działać równocześnie na dwóch uzupełniających się poziomach.
If winter is caused by Demeter's sadness, then it must happen everywhere on Earth simultaneously.
Jeśli zima jest powodem smutku Demeter, musi zatem występować wszędzie na Ziemi równocześnie.
simultaneously (też: together, synchronously)
You can see the two kids are looking out simultaneously out of two different directions at once.
Dzieci patrzą symultanicznie w dwóch różnych kierunkach.
simultaneously
volume_up
równolegle {przysł.}
Bilateral talks about the name can be held simultaneously.
Dwustronne rozmowy dotyczące tej nazwy mogą toczyć się równolegle.
I can do it simultaneously, where I'm holding this down, and gripping on another one, stretching this out like this.
Mogę to robić równolegle, gdy trzymam drugą rękę tu, i porwać inne, rozciągnąć to jak to.
I would also add that we are simultaneously drafting a law applicable to matrimonial systems that could be adopted in early 2010.
Dodam jeszcze, że równolegle przygotowujemy projekt dotyczący prawa właściwego dla ustrojów małżeńskich, którego przyjęcie będzie możliwe w 2010 roku.
simultaneously (też: at once, at the same time)
volume_up
naraz {przysł.} (jednocześnie)
And with all the internal regulators of my brain damaged, I felt everything simultaneously.
I ponieważ wszystkie wewnętrzne regulatory mojego mózgu były zniszczone, czułem wszystko naraz.
If you combine the language of the eye with the language of the mind, which is about words and numbers and concepts, you start speaking two languages simultaneously, each enhancing the other.
Łącząc język oka z językiem umysłu, który opiera się na słowach, liczbach i konceptach, zaczynasz mówić dwoma językami naraz, jeden wzmacnia drugi.
It is therefore recommended that no other vaccines should be administered concurrently or simultaneously.
Dlatego nie zaleca się stosowania innych szczepionek łącznie lub w tym samym czasie.

Synonimy (angielski) dla "simultaneously":

simultaneously
simultaneous

Przykłady użycia - "simultaneously" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.
Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej nie może być łączona z innymi mandatami krajowymi.
EnglishMultiple video streams in H.264 and Motion JPEG can be sent simultaneously.
Istnieje możliwość jednoczesnego przesyłania wielu strumieni w formacie H.264 i Motion JPEG.
Englishsimultaneously to patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) stabilized on doxazosin therapy.
Benign prostatic hyperplasia, BPH), ustabilizowanych w wyniku leczenia doksazosyną.
EnglishMultiple streams in H.264 and Motion JPEG can be sent simultaneously.
Istnieje możliwość jednoczesnego przesyłania wielu strumieni w formacie H.264 i Motion JPEG.
EnglishIt is therefore recommended that no other vaccines should be administered concurrently or simultaneously.
Dlatego nie zaleca się równoczesnego lub jednoczesnego stosowania innych szczepionek.
EnglishIt is therefore recommended that no other vaccines should be administered concurrently or simultaneously.
Dlatego nie zaleca się jednoczesnego lub równoczesnego stosowania innych szczepionek.
EnglishIn most cases, the ferritin values in the serum fall simultaneously with the rise in packed cell volume.
W większości przypadków stężenie ferrytyny w surowicy zmniejsza się wraz ze zwiększeniem hematokrytu.
EnglishGONAL-f is usually taken every day for up to three weeks simultaneously with injections of lutropin alfa.
Lek GONAL- f zwykle podaje się codziennie przez okres do 3 tygodni we wstrzyknięciach wraz z lutropiną alfa.
EnglishGlances exchanged between Europe and Russia have always been characterised by mutual admiration and, simultaneously, by mutual fear.
Europa i Rosja zawsze obserwowały się wzajemnie z podziwem, a zarazem obawą.
EnglishIt will be vital to supervise the system strictly, without simultaneously limiting initiative or market processes.
Konieczny będzie jego rygorystyczny nadzór, bez jednoczesnego ograniczania inicjatywy czy procesów rynkowych.
EnglishNo interaction was observed when Cholestagel and pioglitazone were administered simultaneously in healthy volunteers
Nie obserwowano interakcji po podaniu zdrowym ochotnikom produktu leczniczego Cholestagel w skojarzeniu z pioglitazonem.
EnglishThe safety of administering other cyanide antidotes simultaneously with Cyanokit has not been established (see section 6.2).
Nie ustalono bezpieczeństwa jednoczesnego podawania antidotów przeciwko cyjankom z lekiem Cyanokit (patrz punkt 6. 2).
EnglishThen there is the social dimension: energy poverty and, simultaneously, employment are linked to what has just been said.
I jest jeszcze wymiar społeczny: ubóstwo energetyczne i zatrudnienie także są powiązane z tym, co właśnie zostało powiedziane.
EnglishTo put it bluntly, American political opportunities are heavily loaded against those who are simultaneously intelligent and honest.
Mówiąc bez ogródek, polityczne szanse Ameryki są zablokowane dla tych, którzy są zarówno inteligentni, jak i uczciwi.
EnglishThe systemic availability of sirolimus in combination with simultaneously administered ciclosporin (Sandimune) is approximately 14 %.
Układowa dostępność syrolimusa w przypadku skojarzonego podawania z cyklosporyną (preparatem Sandimune) wynosi około 14 %.
EnglishGlibenclamide When used simultaneously, ciprofloxacin may, in certain cases, increase the effect of glibenclamide (hypoglycaemia).
Glibenklamid W przypadku jednoczesnego podawania cyprofloksacyna może w niektórych przypadkach zwiększać efekt działania glibenklamidu (hipoglikemia).
EnglishCarbamazepine (medicine used in the treatment of fits) Caution is urged if carbamazepine and lansoprazole are used simultaneously.
Karbamazepina (lek stosowany w leczeniu napadów drgawek) Należy zachować ostrożność w przypadku równoczesnego stosowania karbamazepiny i lanzoprazolu.
EnglishBetter laws increase the benefits derived from modern and effective legislation whilst simultaneously reducing the cost of its implementation to a minimum.
Lepsze prawo zwiększa korzyści płynące z nowoczesnej i efektywnej legislacji przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów jego wdrażania.
EnglishGlibenclamide When used simultaneously, ciprofloxacin may, in certain cases, increase the effect of glibenclamide (hypoglycaemia).
Glibenklamid W przypadku jednoczesnego stosowania, cyprofloksacyna może, w szczególnych wypadkach, nasilać hipoglikemizujące działanie glibenklamidu (hipoglikemia).
EnglishIn common with other NSAIDs, Trocoxil should not be administered simultaneously with other NSAIDs or glucocorticosteroids.
Tak jak w przypadku innych niesterydowych leków przeciwzapalnych, Trocoxil nie powinien być podawany z innymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi lub glikokortykosterydami.