"sheet" po polsku

EN

"sheet" - polskie tłumaczenie

volume_up
sheet {rzecz.}
PL

EN sheet
volume_up
{rzeczownik}

sheet (też: card, leaf, page)
And it was almost like a sheet of paper, like a cutout of a childlike drawing of an oil spill or a sun.
Jest prawie jak kartka papieru, jak wycinanka dziecięcego rysunku plama oleju albo słońce.
Some people shredded half the sheet of paper, so there was some evidence left.
Niektórzy darli połowę kartki, tak żeby został jakiś dowód.
We are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.
Nie mówimy tu o zapisywaniu czystej kartki papieru, nie zaczynamy od nowa.
sheet (też: drawing board, leaf)
The corresponding bar-code label must be put on the data sheet for patient documentation.
Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta.
To copy one sheet within a spreadsheet, follow these steps:
skopiować jeden arkusz wewnątrz arkusza kalkulacyjnego, wykonaj następujące czynności:
To copy one sheet within a spreadsheet, follow these steps:
Aby skopiować jeden arkusz wewnątrz arkusza kalkulacyjnego, wykonaj następujące kroki:.
sheet (też: bedsheet)
and he beholdeth the heaven opened, and a certain vessel descending, as it were a great sheet, let down by four corners upon the earth:
I ujrzał niebo otworzone i zstępujące na się naczynie niejakie, jakoby prześcieradło wielkie, za cztery rogi uwiązane i spuszczone na ziemię;
His name is not mentioned. ~~~ In his write-up, in his write-up of this experiment in his book, Kinsey wrote, "Two sheets were laid down to protect the oriental carpets."
W relacji z doświadczenia, którą zamieścił w książce, Alfred Kinsey pisze: "Wyłożono dwa prześcieradła, by ocalić perski dywan".
sheet (też: strip)
sheet (też: slab, tile)

Przykłady użycia - "sheet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishECB legal acts regarding the balance sheet of the monetary financial institutions sector
Akty prawne EBC dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych
EnglishYou can freeze up to ten rows or five columns in any particular sheet.
W dowolnym arkuszu możesz zablokować do dziesięciu wierszy lub pięciu kolumn.
EnglishThis perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.
Takie ujęcie wykazuje wyraźnie, że bilans strefy euro jest negatywny.
EnglishThe camera can also be mounted covertly behind a thin metal sheet in a doorway or an ATM.
Kamerę można także zamontować w ukryciu za cienką blachą w drzwiach lub w bankomacie.
English(Laughter) We weren't stupid: we put up a sheet of plywood about five feet in front of it.
(Śmiech) Nie byliśmy głupi: postawiliśmy płytę ze sklejki tak z półtora metra z przodu.
EnglishFourthly, the tax balance sheet provisions remain the same and are not affected by this at all.
Po czwarte, przepisy dotyczące bilansu podatkowego pozostają całkowicie niezmienne.
EnglishNobody imagined that the West Antarctic Ice Sheet was this dynamic.
Nie wyobrażaliśmy sobie, że pokrywa lodowa Antarktydy Zachodniej jest tak dynamiczna.
EnglishEach patient should be documented according to the provided data sheet.
Należy sporządzić dokumentację dla każdego pacjenta na dołączonym arkuszu dokumentacyjnym.
EnglishA third of the people we passed the sheet, they gave it back to us.
To nie najlepsza metoda, więc znowu przeprowadziłem eksperyment z kartkami i zadaniami.
EnglishSo that ice sheet is partly floating, and it's exposed to the ocean, to the ocean heat.
Ta pokrywa lodowa jest częściowo pływająca i jest narażona na działanie oceanu, na jego ciepło.
EnglishTo hide an individual sheet in your spreadsheet, follow these steps:
W celu ukrycia konkretnego arkusza należy wykonać następujące kroki:.
EnglishGo to the sheet that you'd like to move, and click the down arrow.
Przejdź do arkusza, który chcesz przenieść, i kliknij strzałkę w dół.
EnglishClick the down arrow on the sheet tab, and select Delete from the menu.
Kliknij strzałkę w dół na karcie arkusza i wybierz Usuń z menu.
EnglishThe balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
Bilans ponad trzech lat negocjacji jest godny pożałowania.
EnglishEach patient should be documented using the provided data sheet.
Należy sporządzić dokumentację dla każdego pacjenta na dołączonym arkuszu dokumentacyjnym.
EnglishWe just had a number of cameras out on the Greenland Ice Sheet.
Ostatnio umieściliśmy kilka aparatów na lądolodzie grenlandzkim.
EnglishWork on off-balance-sheet items is also under way in the IASB.
Na forum IASB trwają również prace nad pozycjami pozabilansowymi.
EnglishThat praying mantis is made from a single sheet of paper -- no scotch tape, no cuts.
Bardziej abstrakcyjny - inżynierowie, programiści.
EnglishYou can make a duplicate copy of any sheet in a spreadsheet.
Możesz utworzyć kopię dowolnego arkusza w arkuszu kalkulacyjnym.
EnglishYou had to register a sample sheet of text out of the typewriter.
wraz z próbką jej tekstu. ~~~ wraz z próbką jej tekstu.