EN

sheer {przymiotnik}

volume_up
Such a move would quickly degenerate into sheer protectionism.
Taki ruch szybko zamieni się w czysty protekcjonizm.
Jesteśmy tutaj świadkami ich czystej rządzy władzy.
Było to po prostu czyste przerażenie.
It is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
Zwykłą stratą czasu jest rozwijanie postulatów dotyczących dochodów własnych, a tym samym rozwijania europejskich podatków.
Jest to zwykła kolej rzeczy.
It is as though this institution somehow has a manic desire to prove its worth by sheer activity: good, bad, indifferent.
Tak jakby ta instytucja była opętana manią udowodnienia swojej wartości poprzez zwykłą aktywność: dobrą, złą, obojętną.
sheer (też: craggy, rugged)

Przykłady użycia - "sheer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
Sama liczba zabierających głos posłów świadczy o stopniu zainteresowania tematem.
EnglishNow, the sheer numbers of these hand axes shows that they can't have been made for butchering animals.
Liczebność tych narzędzi wskazuje, że nie używano ich do oprawiania zwierząt.
EnglishThe other thing that was so striking was the sheer number of volunteers.
Kolejną rzeczą, która nas uderzyła, była liczba wolontariuszy.
EnglishIt did not, unless it refers to the era of sheer effrontery.
Nie zasługuje, chyba że oznacza erę jawnej bezczelności.
EnglishA particular problem with nuclear waste is the sheer timescale of the danger that it poses.
Szczególnym problemem dotyczącym odpadów promieniotwórczych jest ogromna skala czasowa zagrożenia, jakie powodują.
EnglishSuch a move would quickly degenerate into sheer protectionism.
Taki ruch szybko zamieni się w czysty protekcjonizm.
EnglishWill the Commission also crack down on sheer exploitation?
Czy Komisja rozprawi się również z jawnym wyzyskiem?
EnglishThe second problem is the sheer number of trademarks.
Drugi problem wynika z ogromnej liczby znaków towarowych.
EnglishMan: They'll get an incredible panorama and understand, I think more completely, the sheer totality of the destruction of the place.
Będą mieli niesamowity widok i zrozumieją lepiej ogrom zniszczenia tego miejsca.
EnglishIt is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
Zwykłą stratą czasu jest rozwijanie postulatów dotyczących dochodów własnych, a tym samym rozwijania europejskich podatków.
English. - Madam President, the sheer demagoguery of Venezuela's President Hugo Chávez seems to know no bounds.
autor. - Pani przewodnicząca! Prosta demagogia prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza wydaje się nie znać granic.
EnglishThe sheer number of anti-dumping investigations at the moment would suggest that they are being so used.
Ogromna liczba prowadzonych obecnie postępowań antydumpingowych mogłaby świadczyć o tym, że tak właśnie się je wykorzystuje.
EnglishWe see here their sheer hunger for power.
Jesteśmy tutaj świadkami ich czystej rządzy władzy.
EnglishAnd so what happened was that I started just becoming an editorial illustrator through, you know, sheer whatever, sheer ignorance.
No więc na początku zaczęłam rysować ilustracje dla czasopism dzięki kompletnej niewiedzy, ignorancji.
EnglishBut worst of all, it is the sheer arrogance of saying that you know best when it comes to the European project.
Jednak najgorsza z tego wszystkiego jest arogancja w stwierdzeniu, że najlepiej się pan orientuje w projekcie europejskim.
EnglishIt is as though this institution somehow has a manic desire to prove its worth by sheer activity: good, bad, indifferent.
Tak jakby ta instytucja była opętana manią udowodnienia swojej wartości poprzez zwykłą aktywność: dobrą, złą, obojętną.
EnglishThat has not been the same sort of success story on account of the sheer size of the euro zone and the difference in its economies.
To nie była dokładnie taka sama historia sukcesu, patrząc na sam rozmiar strefy euro oraz różnice gospodarcze.
EnglishWhat makes ayahuasca fascinating is not the sheer pharmacological potential of this preparation, but the elaboration of it.
Co sprawia, że ayahuasca jest fascynująca to nie sam potencjał farmakologiczny tego preparatu, lecz jego przygotowanie.
EnglishThe sheer size of the 27-nation EU – in economic, trade and financial terms – makes it a major force in the world.
Ogromne znaczenie gospodarcze, handlowe i finansowe Unii Europejskiej złożonej z 27 państw stanowi o jej wadze na arenie międzynarodowej.
EnglishWhat I regard as sheer cynicism, seems now to satisfy the demands of the Commission for the legitimacy of its fellow contracting parties.
To, co ja uznaję za jawny cynizm, wydaje się teraz wystarczać Komisji do legitymizacji umawiających się z nią stron.

"sheer genius" - polskie tłumaczenie

sheer genius
Polish
  • czysty geniusz
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"sheer grit and" - polskie tłumaczenie

sheer grit and
Polish
  • czysty żwir i
  • sama ziarnistość i
Więcej chevron_right

"sheer guts" - polskie tłumaczenie

sheer guts
Polish
  • czyste wnętrzności
  • sama odwaga
Więcej chevron_right