EN set-aside
volume_up
{rzeczownik}

1. Rolnictwo

set-aside
There were the MGQs, set-aside, slaughter premiums and quotas ... for milk.
Mieliśmy już maksymalne gwarantowane ilości, odłogowanie, dopłaty za ubój i kwoty... mleczne.
Set-aside has been frozen, milk quotas have been increased and customs duty on cereals has been abolished.
Odłogowanie zostało zamrożone, kwoty mleczne zwiększone, a cła na zboża zniesione.
Odłogowanie musi zostać zniesione i musi to nastąpić teraz.
set-aside (też: fallow)
set-aside (też: fallow)
Something quite different is involved but, in any event, land is not going to be set aside in a situation where we actually need to produce.
Chodzi o coś innego. W każdym razie ziemia nie będzie leżała odłogiem w sytuacji, kiedy musimy produkować.
The Commission has shown good initiative by removing set-aside and of course we still have the opportunity to increase production very quickly, especially in the milk sector.
Komisja wykazała się inicjatywą, likwidując odłogi, a my mamy oczywiście nadal okazję szybko zwiększać produkcję, szczególnie w sektorze mleka.
The Commission has, as mentioned already, reacted: set-aside is put to zero for the coming production year, for the sowing to take place this autumn and next spring.
Komisja podjęła, jak zostało powiedziane, pewne działania: zmniejszono do zera odłogi na przyszły rok produkcyjny, a więc tegoroczny siew na jesieni i przyszłoroczny - na wiosnę.

Synonimy (angielski) dla "set-aside":

set-aside

Przykłady użycia - "set-aside" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAll this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
Wszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.
EnglishThe Commission is proposing to set a 0% rate of compulsory set-aside for 2008.
Komisja proponuje ustalenie wskaźnika obowiązkowego odłogowania na 0% w 2008 r.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Nie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.
EnglishA similar level of funding has also been set aside to continue these measures in 2008.
Podobny poziom funduszy został przewidziany na kontynuację tych działań w 2008 r.
EnglishWhen we are talking about security, political games should be set aside.
Gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo, polityczne gierki powinny schodzić na dalszy plan.
EnglishAny solution for the region has to guarantee that the threats to these rights are set aside.
Rozwiązanie dla tego regionu musi gwarantować eliminację zagrożeń wobec tych praw.
EnglishWe welcome the Council's recent decision to ratify the proposal for zero set-aside for 2008.
Popieramy decyzję Komisji o ratyfikacji propozycji zerowych odłogów w 2008 r.
EnglishThat part was set aside for the next Parliament to deal with and not dealt with today.
Kwestią tą ma zająć się Parlament kolejnej kadencji, dlatego nie zajmujemy się nią dzisiaj.
EnglishThe suspension of set-aside in the 2008 financial year is, therefore, really welcome.
Zawieszenie odłogowania na rok finansowy 2008 jest zatem przyjmowane z wielkim zadowoleniem.
EnglishProposal for a Council Regulation - Set-aside for year 2008 (C6-0302/2007)
- Projekt rozporządzenia Rady - odłożony na rok 2008 (C6-0302/2007)
EnglishYou cannot possibly carry on with set-aside which is exactly that.
Nie można kontynuować odłogowania, które właśnie jest działaniem tego typu.
EnglishThis is why we set aside 40% for subcontracting in the procurement plan.
Dlatego też wydzieliliśmy w ramach planu udzielania zamówień publicznych 40% na podwykonawstwo.
EnglishThe money set aside in this fund has so far been used in 33 serious natural disasters.
Dotychczas zgromadzone na nim środki wykorzystano w 33 przypadkach drastycznych klęsk żywiołowych.
EnglishFinally, what proportion of these resources has already been set aside for these purposes?
I na koniec, jaką część tych środków zarezerwowano już na te cele?
EnglishAlthough substantial funds have been set aside, it is true that there is still a crisis situation.
Sytuacja kryzysowa utrzymuje się, choć przeznaczono na nią znaczne środki.
English2.7 billion euro was set aside for this over the 1999-2013 period.
W latach 1999-2013 na ten cel przeznaczono kwotę 2,7 miliarda euro.
EnglishThere are problems in using the sums set aside for rural development and the environment.
Są problemy z wykorzystaniem sum przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich i na ochronę środowiska.
EnglishThe issue of set-aside must also, of course, be developed further.
Kwestia odłogowania także oczywiście musi być dalej rozwijana.
EnglishNeither a fall in set-aside nor a reduction in fallow land will be enough to stabilise prices.
Ani spadek liczby odłogów, ani zmniejszenie powierzchni ugorów nie wystarczą, by ustabilizować ceny.
EnglishThen whether to continue a zero set-aside will be a discussion to be held during the health check.
Podczas oceny stanu odbędą się rozmowy na temat tego, czy kontynuować politykę zerowych odłogów.