EN server
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

server (też: crockery set, service, set)
Zink Serwis specializes in video transmission to Internet websites by means of intermediate streaming servers.
Firma Zink Serwis specjalizuje się w transmisji obrazu na strony internetowe z wykorzystaniem pośredniczących serwerów streamingowych.
Sites like Twitter are subject to US legislation, as their servers are based in the US.
Serwisy takie jak Twitter podlegają amerykańskim przepisom prawa, ponieważ ich serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych.
server (też: altar boy)

2. Sport

server

3. IT

server
Status codes that indicate that the server successfully processed the request.
Kody stanu wskazujące, że serwer pomyślnie przetworzył żądanie.
Make sure that your server is responding and try again.
Sprawdź, czy serwer odpowiada i ponów próbę.
Make sure that your server is not down, and that your domain is resolving correctly, and try again.
Upewnij się, że serwer nie jest wyłączony, a domena jest poprawnie rozpoznawana, i ponów próbę.

Synonimy (angielski) dla "server":

server
English

Przykłady użycia - "server" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt's your key to talking to the AdWords server and your clients' AdWords accounts.
Jest to klucz dostępu do serwera AdWords i kont AdWords Twoich klientów.
EnglishIf you have access to your server, Google recommends the following steps:
Jeśli masz dostęp do swojego serwera, Google zaleca wykonanie następujących czynności:.
EnglishWe were unable to verify your file because we received a server timeout.
Próba zweryfikowania tego pliku nie powiodła się, ponieważ upłynął limit czasu serwera.
EnglishIf you have access to your server, follow these additional steps:
Jeśli masz dostęp do swojego serwera, wykonaj następujące czynności dodatkowe:.
EnglishSo one of the things that I do is I actually look through my server logs very carefully.
Zatem bardzo uważnie przeglądam kto się loguje na moim serwerze.
EnglishThis is the best option if you don't have access to your server.
Jest to najlepsze rozwiązanie, jeśli nie masz dostępu do serwera.
EnglishHigh quality images are stored on the camera SD card replacing the need for an onsite server.
Wysokiej jakości obrazy zachowane są w karcie pamięci SD kamery zastępując potrzebę użycia serwera.
EnglishThis could be because your server is down, or there is an issue with the DNS routing to your domain.
Możliwe przyczyny to awaria serwera użytkownika lub problem z routingiem DNS do jego domeny.
EnglishAnd here's an example of a file we found from a server a couple of weeks ago.
To przykład pliku z serwera sprzed kilku tygodni.
EnglishEV-SSL certificatesSet Google Chrome to check for server certification revocation.
Certyfikaty EV-SSLSkonfiguruj przeglądarkę Google Chrome, aby sprawdzała, czy certyfikat nie został unieważniony.
EnglishAccess to information is ensured by the working periods of the server.
Dostęp do informacji zależy od okresów pracy serwera.
EnglishBest of all, the mobile interface is always in sync with the main Google Mail server.
A co najważniejsze, interfejs na telefonie komórkowym jest zawsze zsynchronizowany z głównym serwerem Google Maila.
EnglishThese errors tend to be with the server itself, not with the request.
Błędy te zazwyczaj dotyczą serwera, a nie żądania.
EnglishIf you have access to your server, Google recommends configuring it to return a 503 status code.
Jeśli masz dostęp do swojego serwera, Google zaleca skonfigurowanie go w taki sposób, aby zwracał kod stanu 503.
EnglishSent:Store sent messages on the server > do NOT check
Sent (Wysłane):Store sent messages on the server (Przechowuj wysłane wiadomości na serwerze) > NIE zaznaczaj.
EnglishThis lets you see the information sent between a web browser (also known as a client) and a server.
Pozwala ono zapoznać się z informacjami przesyłanymi między przeglądarką internetową (nazywaną również klientem) a serwerem.
EnglishInternet Server Application Programming Interface
interfejs programistyczny serwerów internetowych
EnglishIt's just a little server control and I made a little video going: "Hi, my name's Furby, and I'm good," you know, and then I'd reach my hand.
Nagrałem jak nim steruję: "Cześć, jestem Furby i jest mi przyjemnie", jak wyciągam rękę.
EnglishDrafts:Store draft messages on the server > do NOT check
Drafts (Wersje robocze):Store draft messages on the server (Przechowuj wersje robocze wiadomości na serwerze) > NIE zaznaczaj.
EnglishIf your content is private, you must use server side authentication (password-protection) to block access to it.
Zablokowanie dostępu do treści prywatnych wymaga zastosowania dla nich uwierzytelniania po stronie serwera (ochrony hasłem).