"separation" po polsku

EN

"separation" - polskie tłumaczenie

EN separation
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Separation and unilateral declarations of independence must not be a precedent for the EU in future.
Oddzielenie i jednostronne ogłoszenie niepodległości nie może stanowić precedensu dla UE.
And also the acoustic separation was destroyed.
I niszczona było także oddzielenie akustyczne.
I welcome the fact that functional separation was adopted and accepted as an urgent, special measure.
Cieszy mnie, że przyjęto i zaakceptowano oddzielenie funkcjonalne jako działanie pilne i specjalne.
separation
During these proceedings, European citizens were faced with legal problems affecting their separation.
W czasie tych postępowań obywatele europejscy napotykali na problemy prawne związane z ich separacją.
. - (DE) Separation and divorce are always difficult matters and involve a whole series of legal consequences.
Separacja i rozwód to zawsze trudne kwestie, obejmujące cały szereg skutków prawnych.
As an aid in the treatment of separation-related disorders in combination with behavioural modification techniques.
Jako pomoc w leczeniu zaburzeń związanych z separacją u psów w połączeniu z technikami wpływającymi na zmiany zachowań.
separation (też: parting)
All dogs received behavioural therapy and were treated either with Reconcile or with clomipramine (another medicine that can be used to treat dogs with separation-related disorders).
Wszystkie psy poddawano terapii behawioralnej oraz leczeniu preparatem Reconcile lub klomipraminą (innym lekiem stosowanym u psów cierpiących na zaburzenia spowodowane rozłąką).
separation
The corrupting of our political life had become a living nightmare; nothing was exempt -- separation of powers, civil liberties, the rule of law, the relationship of church and state.
. ~~~ Rozdzielność władz, wolności obywatelskie, rządy prawa, relacje między państwem i kościołem.

2. Prawo

separation
During these proceedings, European citizens were faced with legal problems affecting their separation.
W czasie tych postępowań obywatele europejscy napotykali na problemy prawne związane z ich separacją.
. - (DE) Separation and divorce are always difficult matters and involve a whole series of legal consequences.
Separacja i rozwód to zawsze trudne kwestie, obejmujące cały szereg skutków prawnych.
As an aid in the treatment of separation-related disorders in combination with behavioural modification techniques.
Jako pomoc w leczeniu zaburzeń związanych z separacją u psów w połączeniu z technikami wpływającymi na zmiany zachowań.

Synonimy (angielski) dla "separation":

separation

Przykłady użycia - "separation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is that in Islamic societies there is no separation of religion and state.
Mianowicie, że w społeczeństwach islamskich nie ma podziału między religią a państwem.
EnglishAnother issue that has been the subject of heated debate is functional separation.
Kolejną kwestią, która była przedmiotem gorącej debaty jest funkcjonalny podział operatora.
EnglishSeparation of a mother and her baby in prison often occurs just hours after birth.
Rozdzielenie matki i dziecka w więzieniach często następuje już po kilku godzinach od porodu.
EnglishIn the separation of powers, there are those who decide and those who control.
Podział władzy polega na tym, że są ci, którzy podejmują decyzje i ci, którzy sprawują kontrolę.
EnglishOur common aim is to change the present borders from lines of separation to lines of unification.
Naszym wspólnym celem jest przekształcić obecne granice z linii dzielących w łączące.
EnglishThe French Republic's concept of secularism is the separation of church and state.
Koncepcja sekularyzacji przyjęta przez Republikę Francuską polega na oddzieleniu kościoła od państwa.
EnglishDemocracy requires the separation of powers and a clear line between opposition and government.
Demokracja wymaga podziału władzy oraz wyraźnego rozgraniczenia między opozycją a rządem.
EnglishA very unlikely spokesperson for the idea of separation of church and state.
Dziwny byłby to rzecznik idei separacji Kościoła od państwa.
EnglishI am saying that because I do believe the separation of powers is important.
Mówię tak, ponieważ uważam, że podział władzy jest istotny.
EnglishDoes that create a separation or a distance from one person to the next?
Czy to buduje mur, czy tworzy dystans między rozmówcami?
EnglishHowever, I believe we need a clear separation of civil and military powers.
Uważam jednak, że niezbędne jest zapewnienie wyraźnego podziału pomiędzy siłami cywilnymi i siłami wojskowymi.
EnglishAuthorising enhanced cooperation procedure regarding the law applicable to divorce and legal separation (
Zgoda na wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawej (
EnglishFirst we do a kind of partial box and box separation, to take away the distraction of the subway noise.
Zaczęliśmy od zrobienia częściowego pudełka i jego wydzielenia, żeby usunąć hałas spowodowany metrem.
EnglishThe scrapping of the Supreme Court did immeasurable damage to the separation of power systems within Pakistan.
Czystki w Sądzie Najwyższym wyrządziły ogromną szkodę dla systemu podziału władzy w Pakistanie.
EnglishThe closed Brandenburg Gate stood as a symbol of separation.
Zamknięta Brama Brandenburska była symbolem podziału.
EnglishWith a restriction of this nature, such separation remains a tangible threat but one which cannot be imposed lightly.
Rozdzielenie to nadal stanowi namacalne zagrożenie, jednak nie można go prosto wprowadzić.
EnglishAs an aid in the treatment of separation-related disorders in combination with behavioural modification techniques.
Pomocniczo psom z zaburzeniami zachowania w połączeniu z odpowiednimi metodami wychowawczymi.
EnglishAs such, there should be no separation between EU policies on competition and those relating to consumers.
Nie powinno być żadnego rozróżnienia między polityką konkurencyjną UE a polityką dotyczącą konsumentów.
EnglishFish are a transient species, they move around, and this separation is not in accord with the Lisbon Treaty.
Gatunki ryb są ruchliwe, przemieszczają się, zatem takie podziały są niezgodne z traktatem lizbońskim.
EnglishAll the days of his separation he is holy unto Jehovah.
Po wszystkie dni Nazarejstwa swego świętym będzie Panu.