EN

sensitive {przymiotnik}

volume_up
The vaccine strain is sensitive to penicillins, tetracyclins, macrolides and lincomycin.
Szczep szczepionkowy jest wrażliwy na penicyliny, tetracykliny makrolidy i linkomycynę.
The vaccine strain is sensitive to penicillins, tetracyclines, macrolides and lincomycin.
Szczep szczepionkowy jest wrażliwy na penicyliny, tetracykliny makrolidy i linkomycynę.
The car market is particularly sensitive to consumer behaviour.
Rynek samochodowy jest szczególnie wrażliwy na zachowania konsumentów.
sensitive (też: doting, fond, tender, vulnerable, lovey-dovey)
The next work is a sound-sensitive installation that we affectionately call "The Pygmies."
Następny projekt to instalacja reagująca na dźwięk, którą czule nazywamy "Pigmeje".
Alternative assay techniques are not sufficiently sensitive.
Alternatywne metody oznaczania nie są dostatecznie czułe.
And so that gives you an idea of how exquisitely sensitive this is.
To daje wam mały zarys, jak nienagannie czułe jest nasze urządzenie.
This seems to be too sensitive for world leaders to discuss.
Ten temat wydaje się zbyt drażliwy dla światowych liderów.
(PL) Mr President, this is a very important subject, but also a sensitive one.
To bardzo ważny, ale też drażliwy temat.
Cloning is not just a complex, but also a sensitive topic.
Klonowanie to nie tylko złożony, ale też bardzo drażliwy temat.
sensitive (też: emotional, sentimental, sob)
sensitive (też: allergic, sensitized)
Of course, thanks to the environmentalist movement we're all sensitive to the plight of marine mammals.
Oczywiście, dzięki ekologom wszyscy jesteśmy uczuleni na trudną sytuację morskich ssaków.
The references that are made are to fundamental rights and I am very sensitive to that, but without any confirmative example.
Odnoszono się do praw podstawowych, a jestem bardzo uczulony na tę kwestię, lecz bez żadnych przykładów potwierdzających głoszone tezy.
sensitive (też: critical, neuralgic)
Information on medicines is especially sensitive.
Informacją szczególnie newralgiczną jest informacja o lekach.
The new directive will also apply to sensitive procurements in the field of non-military security.
Nowa dyrektywa będzie mieć także zastosowanie do newralgicznych zamówień w dziedzinie bezpieczeństwa niewojskowego.
We must protect the parties' most sensitive sectors, so that they are excluded from the scope of investment agreements.
Musimy chronić najbardziej newralgiczne sektory obu stron, by zostały wyłączone z zakresu umów inwestycyjnych.
With regard to the report on pension systems in Europe, this is a very sensitive subject.
Temat sprawozdania dotyczącego systemów emerytalnych w Europie jest bardzo delikatny.
(FR) Madam President, this report is sensitive, and I must criticise its title.
To sprawozdanie ma charakter delikatny.
It is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...
To delikatny temat, ponieważ wiąże się on z zakwestionowaniem pojęcia swobodnego przemieszczania się i...

Przykłady użycia - "sensitive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn my opinion, that is an unacceptable situation for this highly sensitive matter.
Moim zdaniem taka sytuacja jest nie do przyjęcia w tak wysoce delikatnej materii.
EnglishIt is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Nasze opinie różnią się natomiast poważnie w delikatnej kwestii kwot przywozowych.
EnglishIs the Presidency sensitive to all aspects of the potential impact of the revision?
Czy prezydencja bierze pod uwagę wszystkie aspekty potencjalnych skutków zmian?
EnglishThese are sensitive, intimate and, for many of our constituents, ethical questions.
Są to sprawy delikatne, intymne i dla wielu z naszych okręgów wyborczych etyczne.
EnglishLet us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.
Miejmy nadzieję, że będzie nadal odgrywać tę rozsądną, przemyślaną i wrażliwą rolę.
EnglishAnd I was this weird, sensitive kid, who couldn't really do it, but I had to do it.
Byłem dziwnym, wrażliwym dzieckiem, nie potrafiłem tego zrobić, ale musiałem.
EnglishHowever, these differences may be interpreted as sensitive or even offensive.
Jednak różnice te mogą być interpretowane jako drażliwe lub nawet obraźliwe.
EnglishNow, while preparing for the tour, I had to remind the guys to be culturally sensitive.
Przygotowując się do trasy uczuliłem chłopaków na bycie wyrozumiałych kulturowo.
EnglishWe need to be more sensitive to the territorial and urban dimension of EU policies.
Musimy zwracać większą uwagę na terytorialny i społeczny wymiar polityk UE.
EnglishI thank the European Parliament for its cooperation on this sensitive issue.
Dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za współpracę w zakresie tej delikatnej kwestii.
EnglishThe European Union is sensitive enough to take such topics into consideration.
Unia Europejska jest dostatecznie wrażliwa, aby poddać tego rodzaju tematy pod rozwagę.
EnglishAnd even non-democratic governments are more sensitive to public opinion.
Obecnie nawet niedemokratyczne rządy są bardziej wrażliwe na opinie publiczną.
EnglishI wonder how we can tackle such a sensitive issue in the absence of such a study.
Zastanawiam się nad tym, jak można rozstrzygnąć tak wrażliwą kwestię bez takiej analizy.
EnglishThis may cause severe allergic reactions in patients sensitive to latex.
Może to powodować ciężkie reakcje alergiczne u pacjentów wrażliwych na lateks.
EnglishQuinolone antibiotics may make your skin become more sensitive to sunlight or UV light.
Antybiotyki z grupy chinolonów mogą zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne
EnglishThis may cause severe allergic reactions in patients sensitive to latex.
Może on powodować ciężkie reakcje alergiczne u pacjentów wrażliwych na lateks.
EnglishBut even more important than the tariffs is the way that we treat our sensitive products.
Ale ważniejszy niż taryfy jest sposób, w jaki traktujemy nasze produkty wrażliwe.
EnglishAnother point, which Mrs Roure herself has already broached, is that of sensitive data.
Druga kwestia, którą już poruszyła pani poseł Roure, to dane szczególnie chronione.
EnglishThe rules concerning the management company passport have been a sensitive issue.
Przepisy dotyczące paszportu spółki zarządzającej są tematem drażliwym.
EnglishInfections in horses caused by micro-organisms sensitive to trimethoprim + sulphonamide
Zakażenia u koni wywołane przez mikroorganizmy wrażliwe na trimetoprim + sulfonamid