"seeking" po polsku


Bezokolicznik czasownika seeking: to seek
EN

"seeking" - polskie tłumaczenie

EN to seek
volume_up
[sought|sought] {czasownik}

1. ogólne

Destruction cometh; and they shall seek peace, and there shall be none.
Zginienie przyszło; przetoż szukać będą pokoju, ale go nie będzie.
We must name problems very clearly and seek solutions together.
Musimy bardzo wyraźnie wskazywać problemy i razem szukać rozwiązań.
There is no realisation that countries must seek solutions in competition with each other.
Nie uświadamia sobie, że kraje muszą szukać rozwiązań konkurując ze sobą.
I shall take it, therefore, that there are no comments, as Madame President is not seeking the floor again.
Powinienem zatem uznać, że nie ma uwag, ponieważ pani przewodnicząca nie prosi ponownie o udzielenie głosu.
Are we seeking here, too, to encourage the large-scale buy-outs which are occurring in some parts of the Mediterranean?
Czy prosimy w tym miejscu o wykupywanie ziemi na dużą skalę, które ma miejsce na niektórych obszarach nad Morzem Śródziemnym?
However, ladies and gentlemen, I would especially ask your support for the amendments seeking to lay down requirements for coal-fired power stations in future.
Chciałabym jednak szczególnie prosić państwa o poparcie poprawek mających na celu określenie wymogów w stosunku do elektrowni węglowych w przyszłości.
to seek
volume_up
ubiegać się {czas. zwr.}
Under EU law, you can seek medical treatment in another EU country if:
Zgodnie z prawem UE, możesz ubiegać się o leczenie w innym kraju UE, jeśli:
In other words, a criminal who commits an offence in a Member State can seek asylum in Russia.
Innymi słowy, przestępca, który popełni wykroczenie w państwie członkowskim może ubiegać się o azyl w Rosji.
When people are in fear of persecution, they are entitled to cross a border and seek refuge and protection.
Osoby obawiające się prześladowań mają prawo przekroczyć granicę i ubiegać się o schronienie oraz ochronę.
You should seek help immediately if you suffer from any of the below mentioned side effects.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregoś z poniższych działań niepożądanych.
You should seek help as soon as possible if you suffer from any of the below mentioned side effects
Należy skontaktować się tak szybko jak to możliwe z lekarzem w przypadku wystąpienia któregoś z niżej wymienionych działań niepożądanych.
If side effects occur, treatment should be discontinued and the advice of a veterinarian should be sought.
W razie wystąpienia działąń niepożądanych, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.
Salvation is far from the wicked; For they seek not thy statutes.
Dalekoć jest od niezbożników zbawienie; bo się nie badają o ustawach twoich.
If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice
Jeżeli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po badaniu lekarskim, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice again.
Jeżeli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po badaniu lekarskim, należy ponownie udać się do lekarza.
to seek (też: to set in)
volume_up
nastawać {czas. ndk}
The authorities must seek, and take seriously, an open dialogue with the political forces.
Władze muszą starać się nawiązać i podjąć otwarty dialog z siłami politycznymi.
We cannot and will not seek to push job creation for a few.
Nie możemy i nie będziemy starać się tworzyć miejsc pracy dla nielicznych.
Patients will be able to seek primary care with the provider of their choice across Europe.
Pacjenci będą mogli starać się o opiekę podstawową ze strony wybranego przez siebie usługodawcy w całej Europie.
to seek (też: to solicit, to plug for)
Finally, we must seek to adopt reasonable positions on, for example, security and the importance of data protection.
Wreszcie, musimy zabiegać o przyjęcie rozsądnego podejścia, na przykład, do bezpieczeństwa i znaczenia ochrony danych.
Nevertheless there are other reasons as well for which I believe we should be seeking an interim trade agreement with Turkmenistan.
Niemniej jednak istnieją inne powody, dla których moim zdaniem powinniśmy zabiegać o przejściową umowę handlową z Turkmenistanem.
Patients can more easily seek treatment in another country if, for example, the expertise and treatment offered is not found in their home country.
Pacjenci będą mogli łatwiej zabiegać o leczenie w innym kraju, jeżeli na przykład w ich kraju brakuje wiedzy specjalistycznej i możliwości leczenia.
Together we - Europe, China and others - must seek out new paths.
Wszyscy razem - Europa, Chiny i inni - musimy poszukiwać nowych dróg.
As in the case of road transport, we should seek more intelligent solutions.
Tak jak w przypadku transportu drogowego, powinniśmy poszukiwać bardziej inteligentnych rozwiązań.
Member States must seek solutions and avoid the development of a multi-speed approach to the European project.
Państwa członkowskie muszą poszukiwać rozwiązań i unikać rozwijania koncepcji Europy wielu prędkości.
to seek (też: to pursue)
At the same time we must seek to make farming businesses competitive.
Jednocześnie musimy dążyć do zapewnienia, by gospodarstwa rolne były konkurencyjne.
We must therefore be much more ambitious and seek the harmonisation of sizes.
W związku z tym musimy działać ambitniej i dążyć do harmonizacji rozmiarów.
In a period such as this, the Committee on Budgets will seek to adopt a cooperative attitude.
W takim okresie Komisja Budżetowa dążyć będzie do przyjęcia postawy współpracy.
It does not examine the causes in depth, or seek solutions.
Nie analizuje się w nim dogłębnie przyczyn, ani nie usiłuje się przedstawić rozwiązań.
As for the rest, it does not examine the causes in depth, or seek solutions.
W sprawozdaniu nie analizuje się dogłębnie przyczyn, ani nie usiłuje się przedstawić rozwiązań.
For my fourth and final question, what aspects of the proposals have I sought to amend?
W końcu czwarte i ostatnie pytanie: jakie aspekty wniosków usiłuję zmienić?

2. "causes, chance"

volume_up
upatrywać {czas. ndk}
This is where we must seek the answers where the climate is concerned.
Tutaj musimy upatrywać rozwiązań dla problemów dotyczących zmiany klimatu.
He stated that the source of the right to a homeland should be sought in the right to dignity, and that the right to a homeland is therefore a fundamental human right.
Powiedział on, że źródła prawa do stron ojczystych należy upatrywać w prawie do godności, a tym samym prawo do stron ojczystych stanowi fundamentalne prawo człowieka.

Przykłady użycia - "seeking" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe European Union as a whole is also seeking to invest in the European economy.
Unia Europejska jako całość także chce inwestować w gospodarkę europejską.
EnglishAn era spent on seeking the way forward appears to be ending in Europe, too.
Również epoka poszukiwania drogi naprzód wydaje się dobiegać w Europie końca.
EnglishMany of the protesters are seeking, not democracy, but the imposition of sharia.
Wielu z protestujących pragnie nie demokracji, lecz narzucenia szariatu.
EnglishTherefore, this report is the result of the compromise which we had been seeking.
Dlatego to sprawozdanie jest wynikiem kompromisu, o który zabiegaliśmy.
EnglishThat is why we are all seeking a 'yes' vote for the referendum in Ireland.
Dlatego też wszyscy mamy nadzieję na pozytywny wynik referendum w Irlandii.
EnglishHowever, I completely reject refugees seeking asylum on political grounds within the EU.
Jednakże nie akceptuję uchodźców z terytorium UE ubiegających się o azyl polityczny.
EnglishWe still have boatloads of fortune-seeking migrants reaching Lampedusa.
Na Lampedusę wciąż docierają łodzie pełne poszukujących szczęścia migrantów.
EnglishSeeking to pull out of the humanitarian effort now would be quite simply irresponsible.
Próby wycofania pomocy humanitarnej w tym momencie byłyby po prostu nieodpowiedzialne.
EnglishSince 2001 we, as the European Parliament, have been seeking the introduction of a moratorium.
My, jako Parlament Europejski, staramy się o wprowadzenie moratorium od 2001 r.
EnglishThis dialogue is seeking concrete results, especially in human rights issues.
Dialog ten ma służyć osiągnięciu konkretnych rezultatów, zwłaszcza w kwestiach praw człowieka.
EnglishThey are not criminals; they are poor people seeking a better life for their families.
To nie są przestępcy; to biedacy starający się zapewnić swoim rodzinom lepsze warunki życia.
EnglishIs it acceptable on the part of a country seeking EU membership?
Czy jest to do przyjęcia ze strony kraju ubiegającego się o członkostwo w UE?
EnglishAt the same time, the European Union claims to be seeking a strategic partnership with Russia.
Z drugiej strony Unia Europejska powiada, że chce partnerstwa strategicznego z Rosją.
EnglishThis is the message the Committee on Employment was seeking to send out in this initiative report.
Takie jest przesłanie sprawozdania opracowanego z inicjatywy Komisji Zatrudnienia.
EnglishAnd all of a sudden scientists are seeking designers, just like designers are seeking scientists.
I nagle naukowcy poszukują projektantów, tak jak i projektanci poszukają naukowców.
EnglishIf the US can do it, we should do it, and that is why Parliament is seeking to amend this proposal.
Właśnie dlatego Parlament stara się wprowadzić poprawki do przedmiotowego wniosku.
EnglishThe Commission will send a clarification letter to Budapest this week seeking further explanations.
W tym tygodniu Komisja wyśle do Budapesztu list z prośbą o dalsze wyjaśnienia.
EnglishFinally, I voted for Amendment 107, seeking to maintain compulsory distillation.
Wreszcie, głosowałem za przyjęciem poprawki 107, której celem jest utrzymanie przymusowej destylacji.
EnglishWe also need to lend support to those campaigners in China seeking his release.
Powinniśmy także udzielić wsparcia osobom prowadzącym w Chinach kampanię na rzecz uwolnienia Hu Jia.
EnglishIt is a loophole which Parliament, with the assistance of the Commission, is seeking to close.
Jest to luka prawna, którą Parlament stara się wypełnić przy wsparciu ze strony Komisji.