EN secure
volume_up
{przymiotnik}

secure (też: benign, clean, harmless, blue chip)
volume_up
bezpieczny {przym. m.}
They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy.
The region is not secure, but full of the Taliban, and they did it.
Region ten nie jest bezpieczny, ale pełen Talibów, ale rodzice się nie poddają.
By 2020, a single and secure European e-services area should be created.
Do roku 2020 należy stworzyć jednolity i bezpieczny obszar europejskich usług elektronicznych.
volume_up
stały {przym. m.}
I sometimes think that we are trying to ask for secure, stable supplies of vitally important raw materials while wielding a cudgel.
Czasem wydaje mi się, że zabiegamy o bezpieczne, stałe dostawy kluczowych surowców naturalnych, jednocześnie używając argumentu kija.
Until renewable energies really can deliver effective results and secure constant energy flow, it is such low-carbon technologies which we must rely on.
Do czasu, kiedy odnawialne energie zaczną przynosić efektywne wyniki i zapewnią stały przepływ energii musimy polegać na takich technologiach niskoemisyjnych.
I also believe that we should welcome all efforts undertaken as part of free trade negotiations to guarantee safe and secure supplies of raw materials.
Uważam również, że wszystkie wysiłki podjęte w ramach negocjacji nad wolnym handlem w celu zagwarantowania bezpiecznych i stałych dostaw surowców są mile widziane.
secure (też: benign, clean, harmless, innocuous)
volume_up
nieszkodliwy {przym. m.}
secure (też: secured, tamper-proof)
volume_up
zabezpieczony {przym. m.}
Zabezpieczony musi zostać bardzo rozległy obszar.
Nic nie jest zabezpieczone.
It will thus achieve a plan for the future of 21st-century Europe that has such strength of conviction that it will secure the necessary funding.
Zostanie zatem zrealizowany plan dotyczący przyszłości Europy XXI wieku, który ma taką siłę przekonywania, że potrzebne fundusze będą zabezpieczone.

Przykłady użycia - "secure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat will help us to secure people's support, and the support of my Dutch citizens.
Pomoże nam to zapewnić poparcie obywateli, w tym moich współobywateli, Holendrów.
EnglishThe Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.
Rząd Grecji musi zapewnić środki na niezwłoczne zapoczątkowanie tego programu.
EnglishMake it fairer, make it more transparent, or secure own resources for the EU.
Stwórzmy system sprawiedliwszy i przejrzystszy lub zagwarantujmy zasoby własne UE.
EnglishClear and secure methods of conducting transactions over the Internet are required.
Potrzebujemy jasnych i bezpiecznych sposobów nawiązywania transakcji przez internet.
EnglishMy report fully approves the need to secure this financial assistance for Lebanon.
Moje sprawozdanie w pełni popiera potrzebę zapewnienia Libanowi tej pomocy finansowej.
EnglishIt is necessary to secure good conditions for talented people in Europe.
Konieczne jest zapewnienie dobrych warunków dla utalentowanych ludzi w Europie.
EnglishLet us support energy produced within the EU, which is a secure resource.
Powinniśmy poprzeć wytwarzaną w UE energię pochodzącą z bezpiecznych zasobów.
EnglishIf you cannot secure the parents, you cannot guarantee the security of the African child.
Nie mogąc ochronić rodziców, nie zagwarantujemy bezpieczeństwa afrykańskich dzieci.
EnglishCreating a secure future for our young people is a subject close to my heart.
Budowanie jasnej przyszłości dla naszych młodych ludzi jest tematem bliskim mojemu sercu.
EnglishA strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.
Silny nacisk położono też na konieczność zapewnienia potrzebującym zrównoważonej diety.
EnglishWe must also secure backing from advanced developing countries such as China.
Musimy również zapewnić udział zaawansowanych krajów rozwijających się, takich jak Chiny.
EnglishHowever, this model guarantees a secure supply of high quality food.
A jednak ten model gwarantuje bezpieczeństwo dostaw żywności o wysokiej jakości.
EnglishThe future of farming and the CAP must provide farmers with a viable secure income.
Przyszłość gospodarki rolnej oraz WPR muszą zagwarantować rolnikom realny i pewny dochód.
EnglishI am convinced that in our efforts to secure this, Europe must speak with one voice.
Jestem przekonany, że w dążeniach do jej zachowania Europa musi przemawiać jednym głosem.
EnglishIn this regard, it is particularly important to secure financing for SMEs.
W związku z tym szczególnie istotne jest zabezpieczenie finansowania MŚP.
EnglishThe cheapest, most secure barrel of oil there is is the one not used through efficiencies.
Najtańsza, najbezpieczniejsza beczka ropy to taka, która nie została zużyta.
EnglishAt least three doses should be administered to secure effective haemostasis.
Co najmniej trzy dawki powinny być podane w celu uzyskania hemostazy.
EnglishThis would secure the rights of children to travel in the long term.
Powinno to zapewnić dzieciom prawa do podróżowania w dłuższej perspektywie czasowej.
EnglishMr President, less than 20 years ago Croatia fought to secure its independence.
Pani Przewodnicząca! Niecałe 20 lat temu Chorwacja walczyła o zapewnienie sobie bezpieczeństwa.
EnglishIt would also promote the movement of authentic acts by making them more secure.
Wzrost bezpieczeństwa ułatwi również przepływ aktów urzędowych.