EN seat
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Indeed, efficiency and logic demands that there be one single Parliament seat in Brussels.
Właściwie efektywność i logika wymagają, by była jedna siedziba Parlamentu - w Brukseli.
Before he became German emperor, with his seat in Prague, Charles IV was Duke of Luxembourg.
Zanim został cesarzem niemieckim z siedzibą w Pradze, Karol IV był księciem Luksemburga.
The recently established European Institute of Technology, whose seat is in Budapest, should be able to assist with this.
Temu powinien służyć niedawno powołany Europejski Instytut Technologiczny z siedzibą w Budapeszcie.
seat (też: hindquarters)
The driver's seat on wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (
Siedzenie kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) (
It's fully automated -- you walk towards it, and the seat lifts.
W pełni zautomatyzowana - podchodzisz i siedzenie się podnosi.
And the seat riser, for example, serving as a mounting for the seat as well as a structural part of the functional rigidity.
Na przykład poduszka na siedzenie służy jako podwyższenie siedziska jak i strukturalna część funkcjonalnej sztywności.
seat (też: bench)
seat (też: dwelling, nidus)
seat (też: small chair)
volume_up
krzesełko {n.} [zdr.]

2. Sport

Synonimy (angielski) dla "seat":

seat

Przykłady użycia - "seat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe means Mozart, which is -- (Laughter) -- like a third seat from the center.
Ma na myśli Mozarta, który -- (Śmiech) -- siedzi jakieś trzy miejsca od środka.
EnglishYour seat, your sleep and your play on a big geodesic island made of leather.
Siedzicie, śpicie i bawicie się na dużej geodezyjnej wyspie zrobionej ze skóry.
English The Court of Justice of the European Union shall have its seat in Luxembourg.5.
    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma siedzibę w Luksemburgu.5.
EnglishA seat works in a two-dimensional world, where gravity blasts down on that seat, OK?
Fotel działa w świecie dwuwymiarowym, gdzie grawitacja wciska nas w ten fotel.
EnglishThus, I support any initiative willing to get rid of the Strasbourg seat.
Dlatego popieram wszelkie inicjatywy służące rezygnacji z siedziby w Strasburgu.
EnglishAs you know, not all the EU Member States have a seat of their own in the G20.
Jak państwo wiedzą, nie wszystkie państwa członkowskie UE mają miejsce w grupie G-20.
EnglishIt is a good signal that there are many ambitious candidates for the seat of the EIT.
To dobry sygnał, że jest wielu ambitnych kandydatów do zlokalizowania siedziby EIT.
EnglishWell, for many years in this institution Denmark gave a seat to Greenland.
A przecież przez wiele lat w tej instytucji Dania oddawała mandat Grenlandii.
EnglishIn order to do that, we have to put you as a user back in the driver's seat.
Aby to zrobić, musimy z powrotem posadzić za kierownicą Was — użytkowników.
EnglishOf course, I urge that the decision on the seat should be taken as soon as possible.
Oczywiście namawiam, aby decyzję w sprawie siedziby podjąć jak najszybciej.
EnglishIt is a disgrace that Libya has a seat and a vote in the UN Human Rights Council.
To hańba, że Libia ma miejsce i prawo głosu w Radzie Praw Człowieka ONZ.
English-ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near;
(Biada wam) którzy mniemacie, że daleki jest dzień zły, a przystawiacie stolicę drapiestwa
EnglishThere is no provision in the UN Charter for a regional seat on the Security Council.
Karta Narodów Zjednoczonych nie przewiduje miejsc regionalnych w Radzie Bezpieczeństwa.
EnglishThe European Parliament should have a single seat and a single place of work.
Parlament Europejski powinien mieć jedną siedzibę i jedno miejsce pracy.
EnglishAs long as the EU does not have such a seat, it will be difficult to speak with one voice.
Dopóki UE nie ma takiej siedziby, dopóty mówienie jednym głosem będzie trudne.
EnglishAnd she sitteth at the door of her house, On a seat in the high places of the city,
A siedzi u drzwi domu swego na stołku, na miejscach wysokich w mieście,
EnglishTheir location has to be at the seat of the European Commission (Brussels or Luxembourg).
Muszą się znajdować w miejscu siedziby Komisji Europejskiej (Bruksela lub Luksemburg).
EnglishWe note that no member of the opposition will have a parliamentary seat.
Stwierdzamy, że żaden członek opozycji nie zdobył miejsca w parlamencie.
EnglishThe first direct elections to the 410-seat European Parliament.
Odbywają się pierwsze bezpośrednie wybory 410 członków Parlamentu Europejskiego.
EnglishLet them exalt him also in the assembly of the people, And praise him in the seat of the elders.
Niech go wywyższają w zgromadzeniu ludu, a w radzie starców niechaj go chwalą.