EN screening
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

screening (też: display, show, spectacle, viewing)
Number two, you arrange a screening, in class, of the greatest movie ever made.
Po drugie zaaranżuje pan w klasie pokaz, najlepszego filmu na świecie.
Więć zorganizowaliśmy pokaz.
There will be a screening of this documentary with the participation of the film-maker on 4 March 2008, to which I invite all my colleagues.
W dniu 4 marca 2008 r. odbędzie się pokaz tego filmu z udziałem reżysera, na który zapraszam wszystkich moich kolegów.
screening (też: broadcast, emission, issue)
screening (też: controlling)
screening (też: projection)
screening (też: checking, testing)
However, the continued assessment of staff positions, screening, development - prudently and without exaggeration, but carried out very transparently - those stay on the agenda for us.
Jednak dalsze sprawdzanie pozycji personelu, monitorowanie, rozwój - rozważnie i bez przesady, ale realizowane w bardzo przejrzysty sposób - to pozostaje elementem naszej agendy.
screening (też: sifting)
screening (też: screener)

2. Medycyna

screening
Screening, diagnosis and treatment have improved but not enough.
Badania przesiewowe, diagnozowanie i leczenie uległy poprawie, ale w niewystarczającym stopniu.
The most cost-effective strategy with the best prospects of success is screening.
Badania przesiewowe są strategią najbardziej skuteczną pod względem kosztów i dającą najlepsze perspektywy na wyleczenie.
Screening, particularly as we get older, also plays an important part in maintaining health.
Ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywają również badania przesiewowe, szczególnie, im jesteśmy starsi.

3. Film i telewizja

screening (też: show)

Przykłady użycia - "screening" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut there are more important things that are already occurring: embryo screening.
Ale dzieją się już znacznie ważniejsze rzeczy: prenatalne badania embrionów.
EnglishWhat are the benefits of the new system compared to existing screening methods?
Jakie korzyści daje nowy system w porównaniu z istniejącymi metodami prześwietlania?
EnglishCan we realistically double the effectiveness of our screening throughout Europe?
Czy możemy realnie podwoić skuteczność badań przesiewowych w całej Europie?
EnglishYou mentioned the screening process in your introduction; we are awaiting the results.
W swoim wprowadzeniu wspomniał Pan o procesie przeglądu. Oczekujemy jego wyników.
EnglishThe Member States must act together, particularly in the area of screening.
Państwa członkowskie muszą działać razem, szczególnie w zakresie badań przesiewowych.
EnglishIt has been suggested that these questions should be included in the screening report.
Zasugerowano, że te kwestie powinny być zawarte w sprawozdaniu z przeglądu.
EnglishThere are massive disparities in cancer treatment and screening across Europe.
W Europie istnieją ogromne różnice w leczeniu nowotworów i badań przesiewowych w ich kierunku.
EnglishAsk your doctor to record the dates and the results of your last screening for TB below:
Należy poprosić lekarza aby poniżej zapisał datę i wyniki ostatniego badania dotyczącego gruźlicy:
English(DE) You have mentioned the staff screening exercise several times today.
(DE) Kilkakrotnie wspominał pan dzisiaj o kontroli personelu.
Englishor more primary PI mutations at screening on a stable antiretroviral regimen for at least 8 weeks.
stały schemat leczenia przeciwretrowirusowego co najmniej 8 tygodni.
EnglishSince 2007, we have had screening of staff in the area of administration and in the area of coordination.
Począwszy od roku 2007 kontrolujemy zatrudnienie pod kątem administracji i koordynacji.
EnglishThis is why the Commission developed European guidelines on breast cancer screening.
Dlatego właśnie Komisja opracowała europejskie wytyczne w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka piersi.
EnglishThe Commission points out that the screening volume is low in relation to the Council's recommendation.
Komisja zauważa, że zakres badań przesiewowych jest zbyt mały w porównaniu z zaleceniem Rady.
EnglishGuidance for hepatic function screening (Need to perform liver function tests in all patients: at initiation
Wytycznych dotyczących badania przesiewowego czynności wątroby [ potrzeba przeprowadzenia
EnglishIn patients at increased risk such as children, urinary screening should be considered.
U pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka takich jak dzieci, należy rozważyć wykonanie przesiewowego badania moczu.
EnglishWe already have the current screening report - thank you.
Mamy już aktualne sprawozdanie z przeglądu, za które dziękuję.
EnglishThe assessment of Iceland's compliance with the acquis - the screening exercise - is on track.
Proces oceny zgodności prawa Islandii ze wspólnotowym dorobkiem prawnym - screening - postępuje bez opóźnień.
EnglishPrices are among the main screening indicators.
Ceny należą do podstawowych wskaźników podlegających monitorowaniu.
EnglishSo, after that screening, we bring the children to the hospital.
Zatem po badaniu zabieramy dziecko do szpitala.
EnglishIn the case of Croatia, the screening has concluded.
W przypadku Chorwacji proces przeglądu został zakończony.