"scrap" po polsku

EN

"scrap" - polskie tłumaczenie

volume_up
scrap {rzecz.}
volume_up
scrap {przym.}

EN scrap
volume_up
{rzeczownik}

scrap (też: patch, shred, snip, snippet)
scrap (też: brawl, fight, melee, riot)
scrap (też: tatter, bit of stuff)
volume_up
farfocel {m.} [pot.]

Synonimy (angielski) dla "scrap":

scrap

Przykłady użycia - "scrap" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishScrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
Precz z mieszanką autokracji, niech żyją rządy bystrości i interesów korporacyjnych!
EnglishWhy not have the guts to just scrap Parliament and take over Europe by force?
Czy nie można się zdobyć na odwagę, by zwyczajnie znieść Parlament i siłą przejąć Europę?
EnglishWhile you are at it, scrap the Commission, Parliament and the Council.
Przy okazji zlikwidujmy Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę.
EnglishThey do not scrap the false independence of the European Central Bank.
Nie odrzucają pozornej niezależności Europejskiego Banku Centralnego.
EnglishScrap it and let us start talking tough with the Iranian authorities.
Zlikwidujmy tę delegację i zacznijmy zajmować zdecydowane stanowisko w rozmowach z władzami Iranu.
EnglishThe rates paid for scrap metal, paper and bottles made of synthetic materials are falling dramatically.
Ceny złomu, papieru i butelek z tworzyw sztucznych gwałtownie spadają.
EnglishYet GM very arrogantly decided to scrap 2 834 jobs.
Mimo to firma GM w sposób bardzo arogancki postanowiła pozbyć się 2 834 miejsc pracy.
EnglishI call on the Commission to tell us once and for all what type of scrap metal the vessel was carrying.
Wzywam Komisję do poinformowania nas wreszcie, jaki rodzaj złomu metalowego przewoził statek.
EnglishThere is one point which Parliament opposed and that was the proposal to scrap cofinancing.
Jest jedna kwestia, której Parlament się sprzeciwiał, a była to propozycja zmniejszenia współfinansowania.
EnglishWe should save the taxpayer some money and scrap it.
Powinniśmy zaoszczędzić podatnikom trochę pieniędzy i zlikwidować je.
EnglishMuch of this scrap contains higher levels of gold and silver than is contained in the ore in a gold or silver mine.
Często taki złom zawiera większe ilości złota i srebra niż rudy w kopalniach złota lub srebra.
EnglishI literally for three years made everything -- every scrap of paper, everything online, that this theater did.
Przez trzy lata robiłam dosłownie wszystko - wszystko na papierze i w sieci związane z pracą teatru.
EnglishIt is time to scrap the quotas and trust the free market.
Nadszedł czas, aby pozbyć się kwot i zaufać rynkowi.
EnglishReform is not enough - it is time to scrap the CAP.
Reforma nie wystarczy - czas wycofać się z WPR.
EnglishThe common market for scrap iron is put into place.
Ustanowienie wspólnego rynku złomu żelaznego.
EnglishOne, do you have any information on the origin and degree of toxicity of the 42 500 tonnes of scrap metal not recovered?
Po pierwsze, czy ma pan informacje o pochodzeniu i stopniu toksyczności 42 500 ton nieodzyskanego złomu?
EnglishIt is time to scrap subsidies; it is time to scrap tariffs; it is time to scrap the common agricultural policy.
Nadszedł czas, aby odstąpić od subsydiów; czas, aby odstąpić od ceł; czas, aby odstąpić od wspólnej polityki rolnej.
EnglishIt is time to scrap the common fisheries policy.
Czas skończyć ze wspólną polityką rybacką.
EnglishFor this offence, and I mean just an offence, the British police and authorities threatened to scrap his vehicle.
Za to wykroczenie, a przecież tylko wykroczenie, policja i władze brytyjskie groziły, że umieszczą jego pojazd na złomie.
EnglishThe Turkish Government had agreed to scrap or at the very least reform this article by the end of the year, but nothing has been done.
Rząd turecki zgodził się odrzucić, lub przynajmniej zmienić ten artykuł, ale nic nie zostało zrobione.