EN score
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

score (też: effect, finding, issue, outcome)
The average score when I'd done it with the computers and the groups was 76 percent.
Kiedy zrobiłem sprawdzian, po dwóch miesiącach, wynik był 76.
Apache II score ≤ 20 Apache II score > 20
Wynik wg skali Apache II ≤ 20 Wynik wg skali Apache II > 20
The global symptom score also improved more in the patients taking Prometax.
Także globalny wynik oceny objawów uległ większej poprawie u pacjentów przyjmujących preparat Prometax.
score (też: entry, notation, record, recording)
In fact, this is the score for Dan's piece, completely composed by Dan in Hyperscore.
A to jest zapis utworu Dana, skomponowanego w całości przez Dana w Hyperscore.
And the result is great comedy that's also an information delivery system that scores markedly higher in both credibility and retention than the professional news media.
W rezultacie powstaje świetna komedia, przekazująca jednocześnie informacje rzetelniejsze i łatwiejsze do zapamiętania, niż te oferowane przez tradycyjne media.
score (też: line, stroke)
tabletek powlekanych Tabletki z kreską dzielącą
tabletek powlekanych Tabletki z kreską dzielącą
White, diamond shaped scored tablets engraved with “ GX CJ7” on both faces.
Białe tabletki w kształcie rombu, z kreską dzielącą z wytłoczonym symbolem “ GX CJ7 " po obu stronach.
score (też: crack, crevice, scratch, scuff)
score (też: dent, gash, indent, kerf)
score (też: dent, indent, notch, knurl)
score (też: cut, slice)
score (też: scoring)
For adults with severe hepatic impairment (Child-Pugh score:
Dorośli z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (punktacja Child- Pugh:
And my score on the Narcissism Personality Index, or the NPI-16, is a reassuring 0.31.
A moja punktacja w Skali Osobowości Narcystycznej, czyli NPI-16, to pocieszające 0,31.
In another monotherapy study in mild to moderate Alzheimer's disease a total of 470 patients (MMSE total scores at baseline of 11-23) were randomised.
umiarkowanego (całkowita punktacja w skali MMSE na początku badania wynosiła od 11 do 23 punktów) zrandomizowano 470 pacjentów.

2. "on that score"

score (też: account, cause, reason, sake)
Therefore, I have no worries on our Parliament's score.
Dlatego uważam, że nasz Parlament nie ma powodu do obaw.

3. Sport

score

4. Muzyka

score
volume_up
muzyka {f.} (do baletu/filmu)
In the 1930s, if any of you wanted to make a movie, you had to work for Warner Brothers or RKO because who could afford a movie set and lighting equipment and editing equipment and scoring and more?
W latach trzydziestych, aby zrobić film trzeba było pracować w Warner Bros. lub RKO. ~~~ Bo kto mógł sobie pozwolić na studio oświetlenie, sprzęt do montażu wynajęcie muzyków?
score
Did you see him turning pages in the score?
Czy widzieliście jak przewraca strony partytury?
He established a directorial style that reads play texts like a musical score and makes the stage areas into a key to the play.
Wieler wypracował specyficzny styl reżyserski, który polega na odczytywaniu tekstu sztuki jak partytury i na traktowaniu przestrzeni scenicznej jak klucza do dramatu.

5. potoczny

score
volume_up
podbój {m.} [pot.] (seksualny)

6. "a score", staromodne

score
volume_up
dwudziestka {f.} (dwadzieścia)

Przykłady użycia - "score" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe effectiveness of Lyrica was measured using a pain score questionnaire.
Skuteczność preparatu Lyrica mierzono za pomocą kwestionariusza ze skalą bólu.
EnglishThe 10 mg tablets have a special score line that enables them to be easily broken in two.
Tabletki 10 mg posiadają specjalny rowek umożliwiający łatwe przełamanie ich na pół.
EnglishEach symptom was measured on a scale from 0 to 3, with a maximum total score of 12.
Każdy z objawów został oceniony w skali 0- 3 z maksymalnym łącznym wynikiem wynoszącym 12.
EnglishI therefore believe that we have room for improvement on this score.
Mam w związku z tym nadzieję, że pewne kwestie z tej dziedziny możemy poprawić.
EnglishThe benefit is mostly driven by the presence of a low pain intensity score.
Korzyść ta jest szczególnie silnie skorelowana z małym nasileniem bólu.
EnglishI believe it will be not too long before we get good news from America on this score.
Wierzę, że już niedługo otrzymamy w tej sprawie z Ameryki dobre wieści.
EnglishBoth the Metavir score and Ishak grade decreased among subjects treated with
Bioptaty wątroby uzyskano od 210 pacjentów z 412 badanych (51 %).
EnglishThe ACR responses in Study V were consistent with the DAS28 score.
Odpowiedzi na leczenie oceniane wg ACR w Badaniu V., były zgodne z wynikami wg DAS28.
EnglishPale orange tablet The tablets have a score line on both sides allowing the tablet to be halved.
Tabletki na każdej ze stron posiadają rowek pozwalający na przepołowienie tabletki.
English% improvement in VASPI score at end of initial titration (SD)
% poprawa wyniku na skali VASPI na koniec okresu dostosowywania dawki w mm (SD)
EnglishI believe this debate is too important to try to score cheap political points from it.
Sądzę, że ta debata jest zbyt ważna, by starać się zyskać dzięki niej łatwe punkty polityczne.
EnglishSevere hepatic dysfunction (serum albumin < 25 g/ l or Child-Pugh score ≥ 10).
Ciężka niewydolność wątroby (albumina w surowicy < 25 g/ l lub ≥ 10 punktów wg skali Child i Pugh).
EnglishWhite to light beige, oval tablet marked with “ G” and a score line.
Biała do jasnobeżowej, owalna tabletka oznaczona literą „ G ” i zaznaczoną linią podziału.
EnglishBoth medicines were associated with similar improvements in the score given to the scans.
Oba preparaty były związane z podobną poprawą wyniku oceny obrazów.
EnglishPlay and share your master score with the Axis website as many times as you want.
Graj i przesyłaj swoje wyniki, ilekroć masz na to ochotę.
EnglishThe primary endpoint was the percent change in VASPI score.
Pierwszorzędowy punkt końcowy stanowiła zmiana procentowa w punktacji VASPI.
EnglishFlanders, future Member State of the European Union, is put at a disadvantage on this score.
Flandria, przyszłe państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest w takim układzie pokrzywdzone.
EnglishAnd I want to score a point here, because my husband is in the room over there.
Chcę tutaj zapunktować, bo tam na sali siedzi mój mąż.
EnglishSevere hepatic dysfunction (serum albumin < 25 g/ l or Child-Pugh score ≥ 10).
Ciężkie zaburzenie czynności wątroby (stężenie albumin w surowicy < 25 g/ l lub > 10 w skali Child - Pugh).
English85.0± 15.3; height standard deviation score (SDS): -6.7± 1.8; height velocity (cm/ yr):
85, 0± 15, 3; wskaźnik odchylenia standardowego wzrostu (SDS): - 6, 7± 1, 8; prędkość wzrostu (cm/ rok):