"to satisfy" po polsku

EN

"to satisfy" - polskie tłumaczenie

EN to satisfy
volume_up
[satisfied|satisfied] {czasownik}

1. ogólne

It is therefore crucial that we satisfy the demand for food quality and diversity.
Dlatego też jest niezwykle istotne, abyśmy zaspokajali potrzeby w zakresie jakości i różnorodności żywności.
They seemed an inexhaustible source from which the most disadvantaged regions could satisfy their funding needs.
Wydawały się niewyczerpalnym źródłem, dzięki któremu regiony znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji mogły zaspokajać swoje potrzeby finansowe.
Through this programme, Europe aims to satisfy the requirements of industry - and more generally, of European policies - for research and knowledge.
Poprzez ten program Europa stara się zaspokajać potrzeby przemysłu - a bardziej ogólnie europejskiej polityki - w zakresie badań naukowych i wiedzy.
The compromises we have produced satisfy all legal gun users.
Kompromisowe prawodawstwo, które sporządziliśmy, satysfakcjonuje wszystkich legalnych użytkowników broni palnej.
(EL) Madam President, I must say that the Minister's reply does not satisfy me in the slightest.
(EL) Pani przewodnicząca! Muszę powiedzieć, że odpowiedź pani minister nie satysfakcjonuje mnie w najmniejszym stopniu.
Madam President, could I suggest to the Commissioner that, not only does the information satisfy lawyers, but it bamboozles consumers?
Pani przewodnicząca! Mogę zasugerować komisarzowi, że informacje nie tylko satysfakcjonują prawników, ale także kpią z konsumentów?
to satisfy (też: to meet (obligations))
to satisfy (też: to hit)
to satisfy (też: to sate, to saturate)
Men do not despise a thief, if he steal To satisfy himself when he is hungry:
Nie kładą hańby na złodzieja, jeżliż co ukradnie, chcąc nasycić duszę swoję, będąc głodnym;
Sheol and Abaddon are never satisfied; And the eyes of man are never satisfied.
Piekło i zatracenie nie mogą być nasycone; także i oczy ludzkie nasycić się nie mogą.
Why do ye persecute me as God, And are not satisfied with my flesh?
Czemuż mię prześladujecie, jako Bóg, a ciała mego nie możecie się nasycić?
The content of the guarantees has to satisfy the broad majority of the Irish and European citizenship.
Treść gwarancji ma zadowalać zdecydowaną większość obywateli irlandzkich i europejskich.
Parliament cannot be satisfied in the long run purely with lip service.
Na dłuższą metę Parlament nie może zadowalać się gołosłownymi deklaracjami.
We cannot be satisfied simply with determining that expenditures are lawful.
Nie możemy zadowalać się samym ustaleniem, że określone wydatki są zgodne z prawem.

2. "condition"

to satisfy
volume_up
spałniać {czas. ndk} (warunek)

Przykłady użycia - "to satisfy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFrom now on, we are going to move things along more swiftly and thus satisfy everyone.
Od tej chwili będziemy pracować szybciej, by w ten sposób zadowolić każdego.
EnglishWe kill animals to satisfy many needs, but we also set ourselves certain standards.
Zabijamy zwierzęta dla wielu potrzeb, ale też stawiamy sobie pewne normy.
EnglishI have to admit that this was not enough and did not satisfy the French fishermen.
Muszę przyznać, że nie było to wystarczające i nie usatysfakcjonowało francuskich rybaków.
EnglishThe latest generation of scanners satisfy the requirements that Parliament has laid down.
Skanery najnowszej generacji spełniają wymagania określone przez Parlament.
EnglishImported products must satisfy the same quality criteria as those produced in the EU.
Importowane produkty muszą spełniać te same kryteria jakości, co produkty pochodzące z UE.
EnglishA commitment to carrying out social impact assessments could satisfy us.
Mogłoby nas usatysfakcjonować zobowiązanie do przeprowadzania ocen skutków społecznych.
EnglishI will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.
Żywność jego będę obficie błogosławił, a ubogich jego nasycę chlebem.
EnglishIt is not simply to please and to satisfy the 'poor little' European Union.
Celem nie jest sprawienie przyjemności i usatysfakcjonowanie "małej, biednej Unii Europejskiej”.
EnglishNow his failure to satisfy the family life, is an inevitable association of great people.
Jego niepowodzenia w życiu rodzinnym to coś, co jest nieuniknione w przypadku wielkich ludzi.
EnglishIn 1939 it was naïvely believed that sacrificing selected smaller states would satisfy the aggressor.
W 1939 roku naiwnie sądzono, że poświęcenie wybranych mniejszych państw nasyci agresora.
EnglishIt is therefore crucial that we satisfy the demand for food quality and diversity.
Dlatego też jest niezwykle istotne, abyśmy zaspokajali potrzeby w zakresie jakości i różnorodności żywności.
EnglishThe measures being proposed to safeguard a humane approach to immigrants do not satisfy us.
Proponowane działania na rzecz zabezpieczenia ludzkiego podejścia do imigrantów nas nie zadowalają.
EnglishWe do not believe the idea of a lead supervisor would satisfy all the Member States.
Nie uważamy, by pomysł ustanowienia naczelnego organu nadzorczego zadowolił wszystkie państwa członkowskie.
EnglishThe first is that the design and manufacture of products must satisfy current requirements.
Pierwsze z nich dotyczy tego, że projekt i wytwarzanie produktu musi spełniać obowiązujące wymagania.
EnglishThe functioning of the EEAS must satisfy the principles of effective and efficient financial management.
Funkcjonowanie ESDZ musi spełniać kryteria efektywnego i oszczędnego zarządzania finansami.
EnglishLet us speak sincerely about the elections, which did not satisfy us.
Powiedzmy szczerze o wyborach, które nie zadowoliły nas.
EnglishI therefore hope to satisfy all Members on certain specific matters, which I have taken note of.
Tym samym mam nadzieję zadowolić wszystkich posłów w niektórych konkretnych kwestiach, które odnotowałem.
English(Laughter) But I don't think that'll satisfy the sixth-graders either.
(Śmiech) Ale to też nie zadowoli szóstoklasistów.
EnglishWe want to satisfy that wish and we worked together really well with the German Presidency.
Chcemy uczynić zadość temu życzeniu i podczas prezydencji niemieckiej pracowaliśmy razem nad tym zagadnieniem.
EnglishIt is not to satisfy the public and has nothing to do with demand.
Nie chodzi tu o zadowolenie społeczeństwa i o popyt.