"saline solution" po polsku

EN

"saline solution" - polskie tłumaczenie

EN saline solution
volume_up
{rzeczownik}

saline solution (też: saline)
The saline solution should be infused over a 1 hour period immediately before the VISTIDE infusion.
Sól fizjologiczna powinna być podana we wlewie w ciągu 1 godziny tuż przed wlewem leku VISTIDE.
To minimise the potential for kidney damage, probenecid tablets and intravenous saline solution must be administered with each VISTIDE infusion.
W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia nerek, przed każdym wlewem leku VISTIDE należy pacjentowi podać dożylnie sól fizjologiczną i tabletki probenecydu.

Synonimy (angielski) dla "saline solution":

saline solution
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "saline solution"

saline rzeczownik
saline przymiotnik
Polish
solution rzeczownik

Przykłady użycia - "saline solution" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOnly saline sodium chloride solution or water should be used to clean the ulcer.
W celu przemycia owrzodzenia należy używać fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub wody.
EnglishThe recommended treatment of overdosage is intravenous infusion of normal saline solution.
Zalecane leczenie przedawkowania stanowi wlew dożylny roztworu soli fizjologicznej.
EnglishPre-moisten surgical instruments or gloves with a saline solution, if necessary.
W razie potrzeby narzędzia chirurgiczne lub rękawiczki wstępnie zwilżyć roztworem soli fizjologicznej.
EnglishThe saline solution should be infused over a 1 hour period immediately before the VISTIDE infusion.
Sól fizjologiczna powinna być podana we wlewie w ciągu 1 godziny tuż przed wlewem leku VISTIDE.
EnglishThe volume of Zenapax containing the appropriate dose is added to 50 ml of sterile 0.9 % saline solution and is na
preparatu Zenapax, zawierającą odpowiednią dawkę leku należy dodać do 50 ml jałowego 0, 9 % b
EnglishThis can be avoided by pre-moistening surgical instruments and gloves with physiological saline solution.
Można tego uniknąć, wstępnie zwilżając narzędzia chirurgiczne i rękawiczki roztworem soli fizjologicznej.
EnglishWhy is normal saline solution given with VISTIDE?
Dlaczego lek VISTIDE podaje się razem z solą fizjologiczną?
EnglishYou should receive a total of one litre of 0.9 % (normal) saline solution intravenously with each infusion of VISTIDE.
Z każdym wlewem leku VISTIDE pacjent powinien otrzymać łącznie 1 litr soli fizjologicznej dożylnie.
EnglishDo not use saline solution (see section 6.2).
Nie używać roztworów soli (patrz punkt 6. 2).
EnglishIn case of chronic overdose where hypercalcaemia is present, the initial therapeutic step is hydration with saline solution.
W przypadku długotrwałego przedawkowania z hiperkalcemią należy w pierwszym okresie zastosować nawodnienie roztworem soli.
EnglishThe recommended dose for adults and children is 1 mg per kilogram body weight, diluted in 50 ml sterile saline solution and given over 15 lp
Zalecana dawka dla pacjentów dorosłych i dzieci wynosi 0, 1 mg na kilogram masy ciała, po rozcieńczeniu w 50 ml ez
EnglishAfter removal of TachoSil from the sterile package the sponge should be pre-moistened in saline solution and then applied immediately.
Po wyjęciu ze sterylnego opakowania gąbkę TachoSil należy wstępnie zwilżyć roztworem soli fizjologicznej i natychmiast przyłożyć.
EnglishDo not use saline solution.
EnglishDepending on the dose prescribed for you, some or all of the contents of the Avastin vial will be diluted with saline solution before use.
W zależności od zaleconej dawki, całość lub część zawartości fiolki będzie rozcieńczona w roztworze soli w wodzie przed podaniem pacjentowi.
EnglishTo minimise the potential for kidney damage, probenecid tablets and intravenous saline solution must be administered with each VISTIDE infusion.
W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia nerek, przed każdym wlewem leku VISTIDE należy pacjentowi podać dożylnie sól fizjologiczną i tabletki probenecydu.
EnglishControl groups included ferrets immunized with adjuvant alone, non-adjuvanted vaccine (15 micrograms HA) or phosphate buffered saline solution.
Grupy kontrolne obejmowały fretki immunizowane samym adiuwantem, szczepionką bez adiuwanta (15 mikrogramów HA) lub roztworem chlorku sodowego z buforem fosforanowym.
EnglishWhen the sponge comes into contact with fluids (such as blood, lymph or saline solution) the fibrinogen and the thrombin are activated and form a fibrin network.
Gdy gąbka zetknie się z płynami (takimi jak krew, limfa lub roztwór soli fizjologicznej), następuje aktywacja fibrynogenu i trombiny, które tworzą sieć fibrynową.
EnglishAt contact with physiological fluids, e. g. blood, lymph or physiological saline solution the components of the coating dissolve and partly diffuse into the wound surface.
W kontakcie z płynami fizjologicznymi, np. krwią, limfą lub roztworem soli fizjologicznej, składniki powłoki rozpuszczają się i częściowo wnikają w powierzchnię rany.
EnglishIf use of a separate line is not possible, the line should be flushed out with saline solution between chemotherapeutic agent infusions and rasburicase.
Jeżeli założenie oddzielnego dostępu dożylnego jest niemożliwe, to istniejący dostęp należy przepłukać roztworem soli między infuzją środków chemioterapeutycznych, a infuzją rasburykazy.
EnglishIn addition to probenecid, patients must receive a total of one litre of 0.9 % (normal) saline solution intravenously immediately prior to each infusion of cidofovir.
Dodatkowo, oprócz probenecydu, bezpośrednio przed każdym wlewem cydofowiru pacjent musi otrzymać dożylnie w sumie jeden litr 0, 9 % (fizjologicznego) roztworu chlorku sodu.