"sales" po polsku

EN

"sales" - polskie tłumaczenie

volume_up
sales {rzecz.}
PL
volume_up
sale {rzecz.}

EN sales
volume_up
{rzeczownik}

Sales are down, stocks are increasing, and redundancy announcements are multiplying.
Sprzedaż spada, zapasy rosną i ogłaszanych jest coraz więcej zwolnień.
So if sales start to drop, then the person can identify the problem and address the issue.
Więc jeśli sprzedaż topnieje można zidentyfikować problem i go rozwiązać.
The second issue is the obligatory need for common rules to control online sales.
Drugą sprawą jest konieczność wprowadzenia powszechnych zasad regulujących sprzedaż w Internecie.

Synonimy (angielski) dla "sales":

sales
sale

Przykłady użycia - "sales" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn this regard, the promotion of sales is more important than stockpiling.
I pod tym względem zwiększenie sprzedaży jest ważniejsze niż gromadzenie zapasów.
EnglishShelf-life of the veterinary medicinal product as packaged for sales:
Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży:
EnglishUnderstanding your sales cycle is important to the overall success of your site.
Poznanie cyklu sprzedaży jest istotne dla ogólnego sukcesu witryny.
English' Cause I'm a dumb sales executive instead of a sensitive artist like you?
Tylko dlatego, że jestem głupim menedżerem od sprzedaży, a nie wrażliwym artystą jak ty?
EnglishWe must try to stimulate sales once again, in order to clear these quantities from the market.
Musimy raz jeszcze podjąć próbę zwiększenia sprzedaży, aby usunąć te ilości z rynku.
EnglishCompared with the USA, our sales tax, or value added tax, is much higher.
W porównaniu z USA nasz podatek od sprzedaży, podatek od wartości dodanej, jest dużo wyższy.
English50 companies signed up, 200 products came out, generated 100 million in sales.
Zapisało się 50 firm, wypuszczono na rynek 200 produktów, wygenerowano 100 milionów ze sprzedaży.
EnglishThey didn't triple their sales with advertising; they tripled it by doing something remarkable.
Nie potroili zysków dzięki reklamie zrobili to tworząc coś nadzwyczajnego.
EnglishSales figures are falling and many factories have suspended production until the end of the year.
Wielkość sprzedaży spada, a wiele fabryk wstrzymało produkcję do końca roku.
EnglishThe post-Christmas sales provide an excellent opportunity for checking.
Wyprzedaże poświąteczne stanowią doskonałą okazję, aby to sprawdzić.
EnglishThis form of taxation affects approximately 18 000 farmers in relation to 5.3% of their sales.
Ta forma opodatkowania dotyczy około 18 tysięcy rolników oraz 5,3% wartości ich sprzedaży.
EnglishThe Compliance Assessment System Act removes technical barriers to trade and facilitates sales.
Ustawa o systemieoceny zgodności znosi bariery techniczne w handlu i ułatwia obrót towarowy.
EnglishThe main reason for this is a huge drop in milk product sales.
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wyraźny spadek sprzedaży przetworów mlecznych.
EnglishThe second part of your response was a sales pitch for entry-exit.
Druga część pańskiej odpowiedzi to reklama systemu wejścia-wyjścia.
EnglishThere has never been a situation where sales have collapsed so quickly.
Nigdy nie było sytuacji tak gwałtownego spadku sprzedaży aut.
EnglishAnd then they benefit through the exposure, advertising and linked sales.
I korzystają z wyświetleń, reklamy i linkowanej sprzedaży.
EnglishWas it my president, the worldwide nuclear sales representative?
Czy to był mój prezydent, ogólnoświatowy przedstawiciel handlowy w zakresie energii jądrowej?
EnglishPlease contact your local Axis sales representative.
Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Axis.
EnglishHopefully, we shall in future see an equally positive development on the after-sales market.
Miejmy nadzieję, że w przyszłości ujrzymy równie pozytywną sytuację na rynku usług posprzedażowych.
EnglishWell, I would submit to you the first thing is get rid of all packaging, all the sales, all the marketing.
Może jest stan między tym co robimy dziś i tym co zawsze robili Tarahumara.