"salary" po polsku

EN

"salary" - polskie tłumaczenie

volume_up
salary {rzecz.}

EN salary
volume_up
{rzeczownik}

The minimum salary barely amounts to EUR 140, while the average gross salary does not exceed EUR 460.
Minimalne wynagrodzenie wynosi zaledwie 140 euro, podczas gdy średnie wynagrodzenie brutto nie przekracza 460 euro.
I know Members who do not come to Parliament but they draw their salaries.
Znam posłów, którzy nie pojawiają się w Parlamencie, ale pobierają wynagrodzenie.
The company requested that he open a bank account in the Czech Republic so that his salary could be paid into it.
Aby móc mu przelewać wynagrodzenie, firma poprosiła go o otwarcie rachunku bankowego w Czechach.
salary
I would suggest no more than an average annual salary.
Sugerowałabym nie więcej niż średnia roczna pensja.
Nie liczy się normalna pensja.
It is unacceptable that an EU visa should still cost EUR 60 when the average monthly salary in Belarus is a paltry EUR 250.
Nie do przyjęcia jest to, że wiza UE nadal kosztuje 60 euro, kiedy średnia pensja na Białorusi wynosi zaledwie 250 euro.
salary (też: wage)
Their salary will also be institutionally lower.
Płaca za tę pracę również będzie gremialnie niższa.
Unfortunately, we see that a higher level of education does not always lead to smaller differences between the salaries of male and female workers.
Niestety obserwuje się, iż wyższy poziom wykształcenia nie zawsze powoduje mniejszą różnicę w płacy pracowników odmiennych płci.
Without interfering in their private lives, the bank will encourage an individual to negotiate, for example, an increase in salary, or to borrow elsewhere.
Bez ingerencji w jej życie prywatne, bank zachęci daną osobę, na przykład, do negocjowania podwyżki płacy albo do pozyskania pożyczki w innym miejscu.
salary (też: endowment, wage, emolument)
Given the huge salary that Mr Barroso is on, can he not spend another 30 minutes with us on a regular basis, to make this an hour and a half?
Zważywszy na ogromne uposażenie pana Barroso, czy nie mógłby on poświęcać nam 30 minut więcej, aby w sumie wyszło półtorej godziny?

Synonimy (angielski) dla "salary":

salary

Przykłady użycia - "salary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
Kiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.
EnglishTherefore, I support the payment of salary in full for the duration of the maternity leave.
Dlatego popieram wypłatę pełnego wynagrodzenia w trakcie urlopu macierzyńskiego.
EnglishTo that end, salary scales need to be appropriate to the expected seniority of those roles.
W tym celu siatka płac powinna odpowiadać przewidywanej randze takich stanowisk.
EnglishNinety percent of it was spent on teachers' salary and administrators' salary.
90 procent tej sumy poszło na płace nauczycieli i pensje administracji.
EnglishThe lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.
Dolna granica wynagrodzenia powinna wynosić 1,7 przeciętnego rocznego wynagrodzenia brutto.
EnglishThis is tantamount to the hangman's salary being paid by the victim!
To równoznaczne z pokrywaniem honorarium kata przez skazańca!
EnglishBut you know what, half of those consumers are earning a salary below 2,000 U.S. dollars.
Połowa tych konsumentów zarabia poniżej 2,000 dolarów.
EnglishRealistically, exclusion from an existing salary scheme is probably inevitable.
Realistycznie rzecz ujmując, wykluczenie z dotychczasowego przedziału wynagrodzeń jest prawdopodobnie nieuniknione.
EnglishThere is a rumour going around that the Commission would pay its employees a salary during a strike.
Krążą pewne pogłoski, które mówią, że Komisja wypłaciłaby pensję swoim pracownikom podczas strajku.
EnglishYour employer might want you to open a bank account in your country of employment to pay your salary.
Twój pracodawca może wymagać, abyś otworzył rachunek bankowy w kraju, w którym jesteś zatrudniony.
EnglishOn a relatively modest Prime Minister's salary, he has mysteriously managed to become a multi-millionaire.
W tajemniczy sposób, pobierając jedynie stosunkowo skromną pensję premiera, stał się mulitmilionerem.
EnglishWhy was there no effort to ensure that those at the top of the salary scale paid their fair share?
Dlaczego nie podjęto działań w celu zapewnienia, by osoby na szczycie skali płac dorzucili uczciwą część wkładu?
EnglishThere are more men and women with an income lower than 60% of the average salary for the country in which they live.
Jest więcej mężczyzn i kobiet z dochodem niższym niż 60 % przeciętnego wynagrodzenia w ich kraju.
EnglishDuring this current economic crisis, women are among those most affected by unemployment or salary cuts.
Obecnie, w czasie kryzysu gospodarczego, kobiety są grupą najbardziej dotkniętą bezrobociem lub cięciami płac.
EnglishBut charging EUR 60 - a third of a month's salary in Belarus - for a visa flies in the face of that policy.
Ale żądanie 60 euro za wizę, co stanowi jedną trzecią miesięcznego wynagrodzenia na Białorusi, przeczy tej polityce.
EnglishFirstly, we must break with the idea of productivity based on the lowering of salary costs and social expenditure.
Po pierwsze, musimy porzucić koncepcję wydajności opartej na obniżce kosztów wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
EnglishMr Barroso, you are on a good enough salary, sir.
Panie Barroso, jest pan sowicie wynagradzany.
EnglishFor supplying information about a single donor, doctors in Poland could earn more than one month's salary.
Za przekazanie informacji o pojedynczym dawcy lekarz mógł zarobić więcej, niż przez jeden miesiąc swojej pracy w Polsce.
EnglishForeign workers in foreign companies in Ireland may now work for the Irish minimum salary of EUR 9 an hour.
Obcokrajowcy zatrudnieni w obcych firmach w Irlandii mogą teraz pracować za irlandzką płacę minimalną 9 euro za godzinę.
EnglishFor me it is something of a delicate matter that people who are on strike get paid half their salary.
Jest to sprawa dość delikatna z uwagi na to, że pracownicy, którzy biorą udział w strajku dostają jedynie połowę wynagrodzenia.