"Russia" po polsku

EN

"Russia" - polskie tłumaczenie

volume_up
Russia {nazwa wł.}
PL
EN

Russia {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Russia is our great neighbour; Russia is an important partner.
Rosja jest naszym potężnym sąsiadem; Rosja to ważny partner.
Russia should understand that this project is not directed against Russia.
Rosja powinna zrozumieć, że ten projekt nie jest skierowany przeciw niej.
Recommendation to the Council on the new EU-Russia agreement (
Nowa umowa UE-Rosja Zalecenie dla Rady w sprawie nowej umowy między UE a Rosją (

Przykłady użycia - "Russia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRussia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Świadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.
EnglishIn January, confidence in Russia's reliability as an energy supplier was shaken.
W styczniu zachwiane zostało zaufanie do Rosji jako wiarygodnego dostawcy energii.
EnglishMr President, the human rights situation in Russia has changed for the worse.
Panie przewodniczący! Sytuacja w dziedzinie praw człowieka w Rosji pogarsza się.
EnglishWe need Russia if we are to be able to deal with the global challenges effectively.
Potrzebujemy Rosji, jeśli mamy skutecznie radzić sobie z wyzwaniami globalnymi.
EnglishFourthly, in points 31 and 32 there is a series of precise plans concerning Russia.
Po czwarte, w punktach 31 i 32 znajdują się szczegółowe plany dotyczące Rosji.
EnglishIn addition, tomorrow this House will be debating human rights violations in Russia.
Ponadto jutro będziemy debatować w tej Izbie nad łamaniem praw człowieka w Rosji.
EnglishWe have now been informed that one party in Russia has been denied registration.
Teraz poinformowano nas, że jednej z partii w Rosji odmówiono rejestracji.
EnglishIt is not for the European Union to be the schoolmaster and give lessons to Russia.
Rola Unii Europejskiej nie polega na występowaniu w roli mentora i pouczaniu Rosji.
EnglishAll of this has led to an erosion of trust in Russia as a European partner.
Wszystko to doprowadziło do spadku zaufania do Rosji jako partnera europejskiego.
EnglishAt the same time, the president stated that the agreement is not targeted at Russia.
Jednocześnie prezydent podkreślił, że porozumienie to nie jest wymierzone w Rosję.
EnglishHowever, there are positive signs in the situation of human rights in Russia.
Jednakże są pozytywne sygnały dotyczące sytuacji w zakresie praw człowieka w Rosji.
EnglishIt is dangerous not only for Russia's neighbours, but for the entire European Union.
Jest on groźny nie tylko dla sąsiadów Rosji, ale dla całej Unii Europejskiej.
EnglishWe all want - and I personally want - Russia as a partner and not as an enemy.
Wszyscy pragniemy - ja osobiście pragnę - mieć w Rosji partnera, nie wroga.
EnglishYou see we started working in Eastern and Central Europe, and moved to Russia.
Widzicie, zaczęliśmy pracę we Wschodniej i Środkowej Europie, i przeszliśmy do Rosji.
EnglishThe keys to the solution, however, are mainly in the hands of China, Russia and India.
Klucze do rozwiązania jednakże znajdują się głównie w rękach Chin, Rosji i Indii.
EnglishOne of these is the activity of foreign investors, particularly those from Russia.
Jedną z nich jest aktywność inwestorów zagranicznych, a w szczególności tych z Rosji.
EnglishThis of course applies to Russia, but also to all partners and neighbours of the EU.
Oczywiście dotyczy to Rosji, lecz również wszystkich partnerów i sąsiadów UE.
EnglishWe call for freedom for Hu Jia in China and for Mikhail Khodorkovsky in Russia.
Wzywamy do uwolnienia Hu Jii w Chinach i Michaiła Chodorkowskiego w Rosji.
EnglishLastly, Europe today has a population three and a half times the size of Russia's.
Wreszcie Europa trzyipółkrotnie przewyższa obecnie Rosję pod względem liczby ludności.
English. - Madam President, debates on Russia are never easy.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Debaty w sprawie Rosji nigdy nie należały do łatwych.