"rupture" po polsku

EN

"rupture" - polskie tłumaczenie

PL

EN rupture
volume_up
{rzeczownik}

rupture (też: crack, crevice, fissure, gash)
A doctor from Brazil said he had never seen anyone survive a carotid artery rupture.
Pewien lekarz z Brazylii powiedział, że nigdy nie widział, żeby pacjent przeżył pęknięcie tętnicy szyjnej.
if premature rupture of your membranes cannot be excluded
jeśli nie można wykluczyć przedwczesnego pęknięcia błon płodowych
There have also been reports about severe vomiting that can lead to a rupture of the oesophagus.
Istnieją także doniesienia o silnych wymiotach, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku.
Disobedience, opposition and rupture with the EU are the way forward which is in the people's interest.
Nieposłuszeństwo, sprzeciw i rozłam wewnątrz UE stanowią leżącą w interesie społeczeństwa drogę naprzód.
rupture
rupture

Synonimy (angielski) dla "rupture":

rupture

Przykłady użycia - "rupture" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe have created a rupture in our trade relations and in internal cohesion.
Doprowadziliśmy do rozłamu w naszych stosunkach handlowych i spójności wewnętrznej.
EnglishAvoid any unnecessary exercise, as this might increase the risk of a tendon rupture.
Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.
EnglishThere have also been reports about severe vomiting that can lead to a rupture of the oesophagus.
Istnieją także doniesienia o silnych wymiotach, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku.
EnglishFoot fracture, lower limb fracture, epicondylitis, tendon rupture, fracture
Badania diagnostyczne Urazy, zatrucia, powikłania zabiegów
EnglishSome cases of severe vomiting were associated with oesophageal rupture (see section 4.8).
Niektóre przypadki wystąpienia nasilonych wymiotów były związane z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4. 8).
Englishif premature rupture of your membranes cannot be excluded
jeśli nie można wykluczyć przedwczesnego pęknięcia błon płodowych
EnglishThis is characterised by large ovarian cysts (prone to rupture), ascites, often hydrothorax and weight gain.
Stan ten charakteryzuje się występowaniem dużych torbieli jajników (ze skłonnością do pękania),
EnglishSome cases of splenic rupture were fatal.
Niektóre przypadki pęknięcia śledziony były śmiertelne.
EnglishSome cases of splenic rupture were fatal.
Niektóre przypadki pęknięć śledziony były śmiertelne.
English(< 1/ 10,000) cases of splenic rupture, including some fatal cases, have been reported following administration of pegfilgrastim.
przypadki powiększenia śledziony oraz bardzo rzadko (< 1/ 10 000) przypadki pęknięcia śledziony, w aż
EnglishA diagnosis of splenic rupture should be considered in patients reporting left upper abdominal pain or shoulder tip pain.
Rozpoznanie pęknięcia śledziony należy rozważyć u pacjentów zgłaszających ból w lewym nadbrzuszu lub na szczycie barku.
English(< 1/ 10,000) cases of splenic rupture, including some fatal cases, have been reported following administration of pegfilgrastim.
przypadki powiększenia śledziony oraz bardzo rzadko (< 1/ 10 000) przypadki pęknięcia śledziony, w tym kilka śmiertelnych.
EnglishA diagnosis of splenic rupture should be considered in donors and/ or patients reporting left upper abdominal pain or shoulder tip pain.
Należy wziąć pod uwagę możliwość pęknięcia śledziony u dawców i (lub) pacjentów zgłaszających ból w lewej górnej części brzucha lub w górnej części barku.
EnglishMuscular weakness Tendinitis Tendon rupture (predominantly Achilles tendon) (see section 4.4) Exacerbation of symptoms of myasthenia gravis (see section 4.4)
Osłabienie mięśni Zapalenie ścięgien Zerwanie ścięgna (głównie ścięgna Achillesa) (patrz punkt 4. 4) Nasilenie objawów miasteni (patrz punkt 4. 4)
EnglishTendinitis and tendon rupture (especially Achilles tendon), sometimes bilateral, may occur with ciprofloxacin, as soon as the first 48 hours of treatment.
Już w ciągu pierwszych 48 godzin leczenia cyprofloksacyną może wystąpić zapalenie ścięgien i zerwanie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), niekiedy obustronne.
EnglishIncreased spleen size and very rare cases (likely to occur in fewer than 1 in 10,000 patients) of spleen rupture have been reported after the use of Neulasta.
Po zatosowaniu leku Neulasta stwierdzono powiększoną śledzionę i bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) przypadki pęknięcia śledziony.
EnglishIncreased spleen size and very rare cases (likely to occur in fewer than 1 in 10,000 patients) of spleen rupture have been reported after the use of Neulasta.
Po zastosowaniu leku Neulasta stwierdzono powiększoną śledzionę i bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) przypadki pęknięcia śledziony.
EnglishTreatment with Puregon is generally followed by administration of hCG to induce the final phase of follicle maturation, resumption of meiosis and rupture of the follicle.
Po leczeniu preparatem Puregon zazwyczaj podaje się hCG w celu zakończenia fazy dojrzewania pęcherzyków jajnikowych, wznowienia podziału mejotycznego oraz pęknięcia pęcherzyka.
EnglishTreatment with Fertavid is generally followed by administration of hCG to induce the final phase of follicle maturation, resumption of meiosis and rupture of the follicle.
Po leczeniu produktem Fertavid zazwyczaj podaje się hCG w celu zakończenia fazy dojrzewania pęcherzyków jajnikowych, wznowienia podziału mejotycznego oraz pęknięcia pęcherzyka.
EnglishCommon but generally asymptomatic cases of splenomegaly and very rare cases of splenic rupture have been reported in healthy donors and patients following administration of G-CSFs.
Po podaniu G- CSF u zdrowych dawców i pacjentów obserwowano częste, choć na ogół bezobjawowe przypadki powiększenia śledziony oraz bardzo rzadkie przypadki pęknięcia śledziony.