"runny nose" po polsku

EN

"runny nose" - polskie tłumaczenie

PL

EN runny nose
volume_up
{rzeczownik}

1. potoczny

runny nose (też: cold, rhinorrhea, catarrh, running nose)
runny nose, cough, hoarseness due to infection of the upper respiratory tract
katar, kaszel, chrypka spowodowane zakażeniem górnych dróg oddechowych
Common (affects 1 to 10 users in 100) Indigestion Feeling sick (nausea) Dizziness Blocked or runny nose
Często (występują u 1 do 10 na 100 osób) niestrawność nudności zawroty głowy katar lub uczucie zatkanego nosa
Uncommon (occurs in less than 1 in 100 infants): stomach pains, runny nose and sore throat, ear infection, rash.
Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 niemowląt): bóle brzucha, katar i ból gardła, zakażenia ucha, wysypka.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "runny nose"

runny przymiotnik
nose rzeczownik
Polish
to nose czasownik
Polish

Przykłady użycia - "runny nose" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishcough, nasal symptoms (irritation, runny nose), high temperature
kaszel, objawy ze strony nosa (podrażnienie, wyciek z nosa), wysoka temperatura
EnglishSinusitis (sinus inflammation, sinus infection, blocked or painful sinuses), blocked or runny nose, sore
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Onsenal w przypadku wystąpienia:
EnglishVery common side effects: headache and runny nose.
Bardzo częste działania niepożądane: bóle głowy i wodnisty nieżyt nosa.
EnglishSinusitis (sinus inflammation, sinus infection, blocked or painful sinuses), blocked or runny nose, sore
dolegliwości ze strony serca, takie jak ból w klatce piersiowej,
EnglishThis is inflammation of the nasal passages caused by an allergy, resulting in runny nose, blocked nose, itching and sneezing.
Jest to zapalenie przegród nosowych wywołane uczuleniem i objawia się katarem, zablokowanym nosem, swędzeniem i kichaniem.
EnglishThis is inflammation of the nasal passages caused by an allergy, resulting in runny nose, blocked nose, itching and sneezing.
Jest to stan zapalny przewodów nosowych spowodowany uczuleniem, związany z katarem, zablokowaniem nosa, świądem i kichaniem.
Englishinclude the sudden onset of fever (more than 37.8°C), cough, runny or stuffy nose, headaches, muscle aches and often extreme fatigue.
nagle pojawiającą się gorączkę (powyżej 37, 8°C), kaszel, wysięk lub niedrożność nosa, bóle głowy, bóle mięśniowe i często skrajne zmęczenie.
Englishpersistent runny nose
EnglishEffects in the body: abnormal or decreased sensation, dizziness, runny nose, dry skin, skin inflammation, redness, and itching.
Działania dotyczące całego organizmu: nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zawroty głowy, nieżyt nosa, suchość skóry, zapalenie skóry, zaczerwienienie i świąd.
EnglishInfections and infestations (no effects were found to be common); uncommon: runny nose, sore throat; rare: inflammation of the skin, urinary tract infection.
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze (nie stwierdzono częstych działań niepożądanych); niezbyt często: wodnista wydzielina z nosa, ból gardła; rzadko: zapalenie skóry, zakażenie układu moczowego.
EnglishIn children, the most commonly reported side effects were constipation, excessive growth of normal hair, runny or blocked nose, fever, high blood pressure, and various kinds of infections.
U dzieci, najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były zaparcie, nadmierny wzrost włosów, nieżyt błony śluzowej nosa, gorączka, wysokie ciśnienie krwi i różne rodzaje zakażeń.
EnglishGeneral side effects: chronic lung disease, decreased blood pressure, throat irritation, cough, difficulty sleeping, skin inflammation, redness or itching, runny nose, hair disorder
Objawy ogólne: przewlekła choroba płuc, zmniejszenie ciśnienia krwi, podrażnienie gardła, kaszel, trudności w zasypianiu, zapalenie skóry, zaczerwienienie lub świąd, wyciek z nosa, choroba włosów.