EN

to run [ran|run] {czasownik}

volume_up
Europa nie powinna działać w taki sposób.
Let the system run for a couple of hours and ads should start showing up.
Pozwól, aby system działał przez kilka godzin, a wyświetlanie reklam powinno się rozpocząć.
It takes many years to get energy facilities up and running.
Minie wiele lat zanim infrastruktura energetyczna zacznie w pełni działać.
Larger images, I started to run marathons. ~~~ Then I went to run 50K, then 60K.
Póżniej zaczęłam biegać w maratonach przełajowych.
. ~~~ We could run really far on a hot day.
Tylko to potrafiliśmy, biegać daleko w skwarze.
. ~~~ I can run, and now you can go to school.
Mogę biegać, a ty możesz wreszcie iść do szkoły.
As a simple example, we could run a test here.
Jako prosty przykład możemy przeprowadzić tu test.
Możemy przeprowadzić symulacje.
However, they will be run based on an undemocratic framework.
Wybory te będą jednakże przeprowadzone w oparciu o niedemokratyczne zasady.
And the question is, should we run them or not?
Teraz pytanie brzmi: czy powinniśmy to uruchomić?
If you just run the simulation, it will just collapse, like this.
Jeśli uruchomimy symulację, to po prostu upadnie — o tak.
Rozumiecie, czy możemy to uruchomić?
Cyrus sets up a model of how you run a great multinational, multifaith, multicultural society.
Stworzył on model, w oparciu o który można zarządzać wielonarodowym, wielowyznaniowym, multikulturowym społeczeństwem.
Too often, nonetheless, democracies are run by crisis management.
Niemniej państwa demokratyczne zbyt często muszą korzystać z zarządzania kryzysowego.
RB: No, I mean, I think I learned early on that if you can run one company, you can really run any companies.
Dość wcześnie nauczyłem się, że jeśli potrafisz prowadzić jedną firmę, możesz zarządzać też wieloma dowolnymi firmami.
They leap upon the city; they run upon the wall; they climb up into the houses; they enter in at the windows like a thief.
Po mieście chodzić będą, po murze biegać, na domy wstąpią, a oknami wlezą jako złodziej.
Is it a concern that we might run down health services in Member States?
Czy chodzi o to, że moglibyśmy ograniczyć usługi zdrowotne w państwach członkowskich?
The funds: I am pleased to say that actually, these are very well-run funds.
Jeśli chodzi o fundusze, to cieszę się, że mogę powiedzieć, że są one bardzo dobrze zarządzane.
An old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.
Stare rumuńskie przysłowie mówi, że "można uciekać, ale nie można się schować”.
He said he'd lived his whole life there by the beach, and that he would rather die there than run.
Stwierdził, że żył na tej plaży całe życie i prędzej zginie, niż miałby uciekać.
Barry, przepraszam, muszę uciekać.
And if we can run the video, I'll show you what it took to get this DreamWorks shot. ~~~ (Video) Voices: Woohoo!
I jeżeli możemy włączyć film, pokażę Wam czego wymagało zrobienie tych fotografii prosto z marzeń.
Now, what this means is that if I run this piece of software, the camera sees the infrared dot, and I can register the location of the camera pixels to the projector pixels.
Więc, wtedy kiedy jest włączone, kamera widzi wiązkę podczerwieni emitowane przez pióro i rejestruje pozycję pióra na ekranie.
To ensure that this authority runs smoothly and is properly integrated into the overall framework of financial regulation, it became necessary to amend Regulation (EC) No 1060/2009.
W celu zapewnienia płynnego funkcjonowania tego organu i jego właściwego włączenia w ogólne ramy rozporządzenia finansowego, konieczna stała się zmiana rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.
The investigations are under way; they must be allowed to run their course.
Dochodzenia trwają; trzeba pozwolić, by toczyły się własnym tempem.
And may it run forever, because it gives people like me a living.
Niech trwa wiecznie, bo daje prace ludziom takim jak ja.
Those speeches did, indeed, run over by some seconds.
Przemówienia te rzeczywiście trwały o kilka sekund dłużej, niż przewiduje Regulamin.
I could throw a rock and hit a high school boy who can run faster than 4:15.
Losowy chłopiec ze szkoły średniej potrafiłby biec szybciej.
. ~~~ It can run the same speed without even that segment.
Może biec z tą samą prędkością nawet bez tego segmentu.
♫ Czy ci, co biec nie mogą?
to run (też: to flash, to flit)
I will therefore wait patiently until the whole process is up and running to see what our cooperation will look like.
Z tego względu będę cierpliwie czekać, aż cały proces zostanie uruchomiony, aby zobaczyć, jak będzie przebiegać nasza współpraca.
The fact that not everything is running smoothly in this regard as yet is beyond question.
Nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii nie wszystko przebiega gładko.
They should visit the Canary Islands and see how the port operations run before tabling hasty amendments.
Osoby te powinny odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć jak przebiegają operacje portowe przed zgłoszeniem pochopnych poprawek.
to run
volume_up
przebiegać [przebiegam|przebiegałbym] {czas. ndk} (granica, droga, blizna, rysa)
I will therefore wait patiently until the whole process is up and running to see what our cooperation will look like.
Z tego względu będę cierpliwie czekać, aż cały proces zostanie uruchomiony, aby zobaczyć, jak będzie przebiegać nasza współpraca.
The fact that not everything is running smoothly in this regard as yet is beyond question.
Nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii nie wszystko przebiega gładko.
They should visit the Canary Islands and see how the port operations run before tabling hasty amendments.
Osoby te powinny odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć jak przebiegają operacje portowe przed zgłoszeniem pochopnych poprawek.
to run
volume_up
przebiegać [przebiegam|przebiegałbym] {czas. ndk} (przebyć jakąś drogę biegiem)
I will therefore wait patiently until the whole process is up and running to see what our cooperation will look like.
Z tego względu będę cierpliwie czekać, aż cały proces zostanie uruchomiony, aby zobaczyć, jak będzie przebiegać nasza współpraca.
The fact that not everything is running smoothly in this regard as yet is beyond question.
Nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii nie wszystko przebiega gładko.
They should visit the Canary Islands and see how the port operations run before tabling hasty amendments.
Osoby te powinny odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć jak przebiegają operacje portowe przed zgłoszeniem pochopnych poprawek.
The policy of the Union on agriculture, fisheries, trade should not run counter to development policy.
Polityki UE dotycząca rolnictwa, rybołówstwa i handlu nie powinna funkcjonować w sprzeczności z polityką rozwoju.
So how would you run a whole country without oil?
Czy kraj może funkcjonować bez ropy?
. ~~~ Baseload electricity is what it takes to run a city, or a city planet.
Aby miasto, czy planeta miast, mogło funkcjonować, potrzebna jest pewna minimalna ilość energii elektrycznej.
It has a child running through a field, or something like that.
Jest natomiast jakieś dziecko biegające na polu, czy coś takiego.
OK, if you put steam into coal fields or petroleum fields that have been running for decades, you can get a really substantial increase, like an eight-fold increase, in your output.
Ok, jeśli zastosujemy parę w polach węglowych albo polach ropy naftowej, które użytkowano przez dekady, możemy uzyskać znaczący wzrost, około 8-krotny wzrost w produkcji.
to run (też: to go)
and, when you had to go look for a child, hang wash on the line, or run down to the grocery store on the corner,
lub, gdy trzeba było odszukać zagubione dziecko rozwiesić pranie czy pobiec do spożywczego na rogu,
A boy broke away from his mother to run back into his house to get his dog, who was apparently afraid.
Chłopiec wyrwał się matce i pobiegł do swojego domu by zabrać, najwyraźniej, przerażonego psa.
In the last Olympics, this gentleman, who had several world records in the Special Olympics, tried to run in the normal Olympics.
Na poprzedniej Olimipadzie, ten mężczyzna, który zdobył kilka rekordów świata na Olimipadzie Specjalnej, chciał pobiec w normalnej Olimpiadzie.
to run (też: to flow, to leak)
He brought streams also out of the rock, And caused waters to run down like rivers.
Wywiódł strumienie ze skały, a uczynił, że wody ciekły jako rzeki.
The EU, too, must make efforts to ensure that its budget does not continue to run out of control and that it carries out the necessary cuts.
UE także musi podjąć wysiłki zmierzające do tego, by jej budżet nie wymykał się już spod kontroli, i dokonać niezbędnych cięć.
I agree it is a very narrow-minded policy and we should oppose it because, in the long run, we shall all feel the repercussions of such cuts.
Zgadzam się, że to niezwykle krótkowzroczna polityka i powinniśmy się jej sprzeciwić, ponieważ na dłuższą metę wszyscy odczujemy konsekwencje tych cięć.

Przykłady użycia - "to run" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.
To jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.
EnglishThat really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
To naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.
EnglishThe essentials were all there -- all the things that make these machines run.
Podstawowe elementy już istniały – – wszystko, co umożliwia działanie tych maszyn.
EnglishThere is an appeals procedure, which I trust will be allowed to run its proper course.
Istnieje procedura apelacyjna i ufam, że odwołanie się do niej będzie dozwolone.
EnglishOn these links, you will find some ways to have your say and run your projects.
Dzięki tym linkom, poznasz sposoby wyrażania poglądów i realizowania swoich projektów.
English. ~~~ We have to flee our women and children, we have to run."
Najwyższy wódz rzekł do nich: "Niestety, nie możemy was wziąć ze sobą, spowolnicie nas.
EnglishThey will run in parallel with the negotiations within the Bali Action Plan.
Będą one prowadzone równolegle z negocjacjami w ramach Planu Działań z Bali.
EnglishThis will turn farmers into the victims of a bureaucratic, state-run control system.
To uczyni rolników ofiarami biurokratycznego, państwowego systemu kontroli.
EnglishI therefore so run, as not uncertainly; so fight I, as not beating the air:
Ja tedy tak bieżę, nie jako na niepewne; tak szermuję, nie jako wiatr bijąc.
EnglishBut I think I'm better than I would have been if I hadn't run across certain things.
Ale myślę, że jestem lepszy niż byłbym, gdybym nie wiedział pewnych rzeczy.
EnglishThis helps ensure that your ads always run -- even if your electricity doesn't.
Zapewni to nieprzerwane wyświetlanie reklam – nawet gdy zabraknie prądu.
EnglishOn the run-up to Cancún, I want to say a word about this very important conference.
W okresie przygotowań do niezwykle ważnej konferencji w Cancún chcę ją pokrótce omówić.
EnglishAnd no disabled person had ever done that -- run at a collegiate level.
Moim celem było wejście do amerykańskiej reprezentacji paraolimpijskiej w maju.
EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Nie możemy zgodzić się na to, że niektóre kraje wywołują nieograniczone deficyty budżetowe.
EnglishWe should be able to show to European citizens that Europe is not only run by men.
Powinniśmy pokazać Europejczykom, że nie tylko mężczyźni rządzą Europą.
EnglishYou see, businesses are not run as institutions, by the idiosyncrasies of individuals.
Biznesów nie prowadzi się jako instytucji z cechami szczególnymi jednostek.
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
No i jak nic z tego nie wyjdzie, może sobie odlecieć na wesołą fiestę.
EnglishAnd so I started looking around, and I heard about a bakery that was run by 20 prostitutes.
Zaczęłam się rozglądać i usłyszałam o piekarni, którą prowadziło 20 prostytutek.
EnglishNow the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
W najbliższych miesiącach czeka nas normalna procedura legislacyjna.
EnglishAnd he came up home from a run one day and said, "Dad, my legs are tingling."
Pewnego dnia wrócił z biegania i powiedział: "Tato, mrowi mi w nogach".