EN rule
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

rule (też: law, precept, principle, tenet)
The rule of globalisation is precisely respect for the principle of openness and interdependence.
Zasadą globalizacji jest ścisłe poszanowanie zasady otwartości i współzależności.
This rule applies to all electronically processed payments in euros, including:
Zasada ta dotyczy wszystkich płatności elektronicznych w euro, w tym:
The existing rule 'one fund, one project' is a definite hindrance.
Istniejąca zasada "jeden fundusz, jeden projekt” jest tu zdecydowanie utrudnieniem.
rule (też: law)
We hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
Mamy nadzieję, że ta nowa europejska mentalność stanie się regułą i zostanie przyjęta na trwałe.
Perhaps there's even some quite simple rule, some simple program for our universe.
Może istnieje nawet dosyć prosta reguła, jakiś prosty program dla naszego wszechświata.
Thus I believe that this prior authorisation should be the rule rather than the exception.
Stąd uważam, że uprzednia zgoda powinna być regułą, a nie wyjątkiem.
The exceptional situation we are experiencing does not call into question the basic rules of economics.
Wyjątkowa sytuacja, która ma miejsce, nie podważa podstawowych prawideł ekonomii.

2. IT

rule (też: guide)

3. Technika

rule (też: ruler)

Przykłady użycia - "rule" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere could be exceptions to the general rule in some bilateral tax agreements.
Niektóre dwustronne porozumienia podatkowe mogą zawierać wyjątki od ogólnych zasad.
EnglishThe wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.
Zapis jest bardzo ścisły i niezwykle ważne jest, aby tej reguły przestrzegać.
EnglishThe rule of law must be upheld, along with respect for the privacy of citizens.
Musimy stać na straży praworządności oraz poszanowania prywatności obywateli.
EnglishShe foresaw the imposition of rule by the forces of darkness - how right she was!
Przewidziała ona narzucenia porządku przez siły ciemności - jak bardzo miała rację!
EnglishThey jeopardise the consolidation of the rule of law and democracy in Ukraine.
Stanowi to zagrożenie dla konsolidacji rządów prawa i demokracji na Ukrainie.
EnglishEvery rule adopted is the product of compromise, of protecting different interests.
Każdy przyjęty przepis jest efektem kompromisu oraz ochrony różnych interesów.
EnglishIt is Mr Putin who is bringing about this deterioration in the rule of law.
To pan Putin doprowadza do takiego pogorszenia sytuacji w zakresie rządów prawa.
EnglishMore ambition in the areas of democracy, the rule of law and human rights.
Potrzeba więcej ambicji w obszarach demokracji, praworządności i praw człowieka.
EnglishTherefore, as is my duty, I allowed you to speak, in accordance with Rule 145.
Dlatego też, ponieważ taki jest mój obowiązek, pozwoliłem panu mówić, zgodnie z art.
EnglishI request that the order of voting on the amendments be amended under Rule 155(2).
Wnioskuję o zmianę porządku głosowania nad poprawkami na podstawie artykułu 155 ust.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienia dotyczące głosowań zostały skrócone na podstawie art. 163 ust.
EnglishPetitions, once registered, shall as general rule become public documents.
W momencie wpisania do rejestru petycje stają się zasadniczo dokumentami jawnymi.
EnglishThe first is the need to reconsider the much-used concept of rule of law.
Pierwsza, to konieczność zwracania uwagi na używany często termin "rządy prawa”.
EnglishAs a general rule I believe that the state should not artificially support business.
Generalnie wierzę, że państwo nie powinno sztucznie wspierać przedsiębiorstw.
English(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 170 of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 170 Regulaminu)
EnglishWe enforce the minimal rule sets for maintaining connectivity to the global economy.
Wdrażamy minimalne zestawy zasad, aby utrzymać spójność światowej gospodarki.
EnglishIt is, however, a very interesting point and we shall check the relevant rule.
Jest to jednak bardzo interesująca kwestia i powinniśmy sprawdzić odpowiedni przepis.
English(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 163 of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 163 Regulaminu)
EnglishTerrorist attacks represent a move from the rule of law to a primitive state.
Ataki terrorystyczne reprezentują przejście od państwa prawa do państwa prymitywnego.
EnglishIn spite of his feudal rule, Hosni Mubarak acted as a guarantor of stability in Egypt.
Hosni Mubarak, mimo feudalizacji państwa, dawał gwarancję stabilizacji Egiptu.