EN roll
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

roll (też: bun, bread roll)
My host, who serves the bread rolls, does not have to keep a record of whether he has wiped the counter and washed the dishes.
Moj gospodarz, który serwuje bułki, nie musi utrzymywać ewidencji odnośnie do faktu czy wytarł ladę i umył naczynia.
Food enzymes are contained in many products consumed every day at every level of society, such as rolls and bread.
Enzymy żywnościowe są zawarte w wielu spożywanych przez społeczeństwo na co dzień produktach takich jak bułki i chleb.
It is also important to underline that agriculture is by no means a driver of food prices: in the price of a bread roll, for example, the wheat used to make it accounts for less than 2% of the costs.
Należy także podkreślić, że rolnictwo w żaden sposób nie powoduje wzrostu cen żywności: w cenie bułki koszt użytej do produkcji pszenicy stanowi zaledwie 2% ceny.
roll (też: bolster, roller, shaft, spindle)
roll (też: reel)
roll (też: wad)
roll
roll (też: fold, roller)
roll (też: bun, bread roll)
volume_up
bułeczka {f.} [zdr.]

2. "large one"

roll (też: bread roll)
volume_up
buła {f.} [pot.]

Przykłady użycia - "roll" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe want to roll out 15 AIMS centers in the next five years, all over Africa.
Chcemy rozwinąć 15 ośrodków AIMS w ciągu następnych pięciu lat, w całej Afryce.
EnglishBut let justice roll down as waters, and righteousness as a mighty stream.
Ale sąd nawalnie popłynie, jako woda, a sprawiedliwość jako strumień gwałtowny.
EnglishOn behalf of the EFD Group, I would invite you to hold a roll-call vote.
Chciałabym zaproponować w imieniu grupy EFD zorganizowanie głosowania imiennego.
English(PL) My voting mechanism failed to work on five occasions during the roll-call vote.
Pięciokrotnie nie zadziałało moje urządzenie do głosowania przy głosowaniu roll-call.
English. - (PL) I voted against paragraph 57 during the roll-call vote.
na piśmie. - W sprawie paragrafu 57 w głosowaniu imiennym głosowałam przeciw.
EnglishCurrently there is no roll-on roll-off link between these Member States.
W chwili obecnej między tymi państwami członkowskimi działa połączenie typu ro-ro.
EnglishWe will move on to a roll-call vote on the entire proposal, as amended.
Przejdziemy do głosowania imiennego nad całym wnioskiem w zmienionym kształcie.
EnglishI would therefore ask that a roll-call vote be taken on the second part of paragraph 12.
Proszę zatem o zastosowanie głosowania imiennego nad druga częścią ustępu 12.
EnglishThe SET Plan seeks to accelerate the development and roll-out of low-carbon technologies.
W planie EPSTE dąży się do przyspieszenia rozwoju technologii niskoemisyjnych.
EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
W nowych miejscach stwórz rodzaj franszyzy. ~~~ W nowych miejscach stwórz rodzaj franszyzy.
EnglishSo Baruch the son of Neriah took the roll in his hand, and came unto them.
Wziął tedy Baruch, syn Neryjaszowy, księgi w rękę swą i przyszedł do nich.
English(FR) Madam President, we have no roll-call vote for the other reports.
(FR) Pani przewodnicząca! Inne głosowania nie mają formy głosowania imiennego.
EnglishThen again I lifted up mine eyes, and saw, and, behold, a flying roll.
Potemem się obrócił, a podniósłszy oczu swych ujrzałem, a oto księga leciała.
EnglishFor these reasons, I have requested roll-call votes on sections 9 and 20.
Z tych względów, zgłosiłem wniosek dotyczący głosowania imiennego nad sekcjami 9 i 20.
EnglishYou can't roll a stop sign in Cambridge without hitting a graduate student.
W Cambridge nie da się przejechać na na czerwonym, żeby nie potrącić jakiegoś doktoranta.
EnglishIt was adopted, however, by a very large majority (no roll-call vote).
TFTP). Została ona jednak przyjęta dużą większością głosów (bez głosowania imiennego).
EnglishAnd when I looked, behold, a hand was put forth unto me; and, lo, a roll of a book was therein;
I widziałem, a oto ręka była wyciągniona do mnie, a oto w niej zwinione księgi,
EnglishIf you insist on your request, I will take every one of these as a roll-call vote.
Jeżeli będę nalegał w każdym przypadku będziemy głosować imiennie.
EnglishIt is now important for all of us to roll up our sleeves and get our economies working again.
Ważne jest teraz, aby zakasać rękawy i przywrócić funkcjonowanie gospodarki.
EnglishI sincerely hope that Member States roll them out even-handedly.
Szczerzę mam nadzieję, że państwa członkowskie wdrożą je w równie sprawny sposób.