EN robustness
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

robustness
volume_up
siła {f.} (gospodarki)
Furthermore, this problem has been exacerbated due to a lack of understanding of the financial robustness of other institutions.
Ponadto, problem ten przybrał na sile z powodu braku zrozumienia dla odporności finansowej innych instytucji.
I would like to say that the robustness of euro-denominated CDS markets is of direct relevance for the Eurosystem as regards control over its currency and financial stability in the euro area.
Chciałbym powiedzieć, że solidność rynków CDS denominowanych w euro ma bezpośrednie znaczenie dla Eurosystemu pod względem kontroli nad jego walutą i stabilności finansowej w strefie euro.
robustness (też: brawn, vigor, beef)
robustness (też: firmness)

2. Technika

robustness
robustness
robustness

Synonimy (angielski) dla "robustness":

robustness
robust

Przykłady użycia - "robustness" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe upcoming elections will constitute an important test of the robustness of its institutions and its democratic culture.
Zbliżające się wybory będą ważnym sprawdzianem stabilności instytucji oraz kultury demokratycznej tego państwa.
EnglishFurthermore, this problem has been exacerbated due to a lack of understanding of the financial robustness of other institutions.
Ponadto, problem ten przybrał na sile z powodu braku zrozumienia dla odporności finansowej innych instytucji.
EnglishBy this, I do not mean provisions that are applicable pending an amendment, but those with regulatory durability and robustness.
Nie mam tutaj na myśli postanowień, które są stosowane w oczekiwaniu na poprawkę, ale te postanowienia, które są trwałe i mają moc regulacyjną.
EnglishMany published reviews, national therapy recommendations and other publications have discussed and evaluated the robustness of efficacy data.
W wielu opublikowanych przeglądach, krajowych zaleceniach odnośnie do leczenia oraz innych publikacjach omawiano i oceniano miarodajność danych dotyczących skuteczności.
EnglishChrome for Android complements this security framework with a solid multi-process architecture that is designed from the ground up to improve robustness, responsiveness and security.
Chrome dla Androida uzupełnia ten model zabezpieczeń o stabilną architekturę wielu procesów zaprojektowaną od podstaw, by zapewnić niezawodność, krótki czas reakcji i bezpieczeństwo.
EnglishThis is a precondition for restoring and reinforcing confidence in the European economy, improving banks' robustness, and ensuring that we safeguard economic growth through credit supply.
Jest to warunek wstępny przywrócenia i wzmocnienia zaufania do europejskiej gospodarki, poprawienia odporności banków oraz zagwarantowania, że poprzez podaż kredytu chronimy wzrost gospodarczy.