EN rise
volume_up
{rzeczownik}

Price rises of up to 30-40 per cent are also forecast in Estonia.
Podwyżki cen do 30-40 procent są też przewidywane w Estonii.
The rises in the prices of basic commodities has compounded a very complicated general state of affairs.
Podwyżki cen podstawowych towarów doprowadziły do bardzo skomplikowanego ogólnego stanu rzeczy.
Through their use, industry could begin producing biofuels, for example, which are having a significant impact on the current rise in food prices.
Poprzez ich wykorzystanie przemysł zacząłby produkować np. biopaliwa, które maja znaczący wpływ na obecną podwyżkę cen żywności.
rise
Mr President, the rise in fuel prices has created yet another problem for fishermen but it is only the latest problem, not the first.
Zwyżka cen paliw zaowocowała jeszcze jednym, aczkolwiek nie pierwszym i nie ostatnim problemem dla rybaków.

Przykłady użycia - "rise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishImproper exploitation of forestry resources is giving rise to climate change.
Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów leśnych przyczynia się do zmian klimatycznych.
EnglishJust let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
Proszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.
EnglishI believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen.
EnglishBut I saw how the level of moral standard can rise from one person's action.
Przekonałam się, że moralne standardy może podnieść postawa jednego człowieka.
EnglishDuring this Presidency, we will have low growth and unemployment will rise.
Prezydencja ta przypadnie na czas niskiego wzrostu i coraz wyższego bezrobocia.
English(PL) Mr President, I voted against, since the report gives rise to a number of doubts.
Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciw - sprawozdanie budzi szereg wątpliwości.
EnglishWe must monitor historical developments and the new requirements they give rise to.
Musimy monitorować rozwój sytuacji w przeszłości i wynikające z niego nowe potrzeby.
EnglishWe should also be dealing with the dangerous rise of right-wing radicalism.
Powinniśmy się również zająć niebezpiecznym rozkwitem prawicowego radykalizmu.
EnglishI do not yet know whether this will work, but we must rise to the challenge.
Nie mam jeszcze pewności, czy to się uda, ale musimy sprostać temu wyzwaniu.
EnglishI expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
Oczekuję wzrostu jakości życia oraz wielu dobrych i inspirujących pomysłów.
EnglishThis flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.
Dzięki takiej elastycznej strukturze zdołamy podjąć wyzwania na szczeblu UE.
EnglishThe Internet has given rise to new possibilities in the trade of goods and services.
Internet stworzył nowe możliwości jeśli chodzi o handel towarami i usługami.
EnglishAnd this then has given rise to unprecedented and unexpected moral controversy.
A to zapoczątkowało bezprecedensowe i nieoczekiwane kontrowersje etyczne.
EnglishI would ask you to rise for a minute's silence in remembrance of the dead.
Chciałbym prosić wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci zmarłych minutą ciszy.
EnglishThen said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom;
Tedy im mówił: Powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu;
EnglishThe team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
Zespół stojący dziś przed państwem jest gotów zmierzyć sie z czekającymi go wyzwaniami.
EnglishBut we at home in Europe have to rise to the momentousness of this period.
Ale my, u siebie, w Europie musimy stanąć na wysokości zadania w tym okresie.
EnglishI do realise that using the enhanced cooperation mechanism gives rise to many fears.
Zdaję sobie sprawę, że stosowanie mechanizmu wzmocnionej współpracy budzi wiele obaw.
EnglishIt will simply give rise to even greater parliamentary and extra-parliamentary pressure.
Doprowadziłoby to do jeszcze większej presji parlamentarnej i pozaparlamentarnej.
EnglishWe are now in a system where anyone can rise to any position they please.
Dziś żyjemy w świecie, w którym każdy może wspiąć się na jakąkolwiek pozycję.