"reversible" po polsku

EN

"reversible" - polskie tłumaczenie

PL
EN

reversible {przymiotnik}

volume_up

Synonimy (angielski) dla "reversible":

reversible
English
revers
English

Przykłady użycia - "reversible" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn animal studies, ribavirin produced reversible effects on spermatogenesis (see
W badaniach na zwierzętach rybawiryna ma przemijający wpływ na spermatogenezę
EnglishSuch changes may be reversible upon discontinuation of bortezomib (see section 4.8).
Zmiany te mogą być odwracalne po odstawieniu bortezomibu (patrz punkt 4. 8).
EnglishIn rats, these effects were reversible 8 weeks after cessation of treatment.
U szczurów efekt ten był odwracalny po 8 tygodniach od odstawienia leczenia.
EnglishThese alterations were shown to be reversible after two weeks of dosing.
Wykazano, że zaburzenia te przemijające i ustępowały po dwóch tygodniach leczenia.
EnglishBone discolouring was observed in rats which was not reversible after two weeks of dosing.
Po 2 tygodniach leczenia u szczurów obserwowano nieodwracalne odbarwienie kości.
EnglishIn animal studies, ribavirin produced reversible effects on spermatogenesis (see section
W badaniach na zwierzętach rybawiryna ma przemijający wpływ na spermatogenezę
EnglishA reversible prostatic atrophy (reduction in size) is often observed in entire male dogs.
U samców często wykrywano odwracalną atrofię prostaty (zmniejszenie rozmiaru).
EnglishThese elevations were dose related and were reversible in all patients.
Było ono zależne od wielkości dawki leku i odwracalne u wszystkich pacjentów.
EnglishThe decrease in CD4+ cell counts was reversible upon dose reduction or cessation of therapy.
Efekt ten był odwracalny i ustępował po redukcji dawki lub zaprzestaniu terapii.
EnglishThe signs of nephrotoxicity were partially reversible in some patients.
U niektórych pacjentów objawy nefrotoksyczności były częściowo przemijające.
Englishgynaecomastia in men over 50 years; reversible at discontinuation of treatment.
ginekomastia u mężczyzn w wieku powyżej 50 roku życia (ustępująca po zaprzestaniu leczenia).
EnglishThese reactions are generally temporary and reversible when the treatment is stopped.
Objawy te są przeważnie przejściowe i odwracalne po przerwaniu leczenia.
EnglishMost of these findings were reversible after 2 to 6 weeks without treatment.
Większość z tych zmian była odwracalna po upływie od 2 do 6 tygodni od zakończenia leczenia.
EnglishTransaminase elevations were reversible upon discontinuation of therapy.
Podwyższona aktywność aminotransferaz ustępowała po przerwaniu leczenia.
EnglishThis reaction was shown to be reversible when the medicinal product was discontinued.
Wykazano, że reakcja jest odwracalna po zaprzestaniu podawania leku.
EnglishThey are usually reversible if Intrinsa treatment is discontinued.
Działania te są zwykle odwracalne, jeśli stosowanie leku Intrinsa zostanie przerwane.
EnglishThey are usually reversible if Livensa treatment is discontinued.
Działania te są zwykle odwracalne, jeśli stosowanie leku Livensa zostanie przerwane.
EnglishIn most cases, kidney impairment and kidney failure were reversible.
W większości przypadków zaburzenia czynności nerek i ich niewydolność były przemijające.
EnglishThe decrease in CD4+ cell counts was reversible upon dose reduction or cessation of therapy.
Obniżenie liczby limfocytów CD4+ było odwracalne po zmianie dawki lub przerwaniu terapii.
EnglishIn particular the combination with selective reversible MAOIs is not recommended.
Szczególnie nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z selektywnymi, odwracalnymi inhibitorami IMAO.