"reuse" po polsku

EN

"reuse" - polskie tłumaczenie

volume_up
reuse {rzecz.}

EN reuse
volume_up
{rzeczownik}

There was an opportunity to table amendments so that the Commission's original draft could be reused.
Była szansa na przedłożenie poprawki umożliwiającej ponowne wykorzystanie pierwotnego projektu Komisji.
We have the obligation to actively promote re-use and recycling and make every possible effort to mitigate the loss of our ever scarcer raw materials.
Mamy obowiązek aktywnie promować ponowne wykorzystanie i recykling oraz dokładać wszelkich wysiłków, by minimalizować straty surowców, których mamy coraz mniej.
Another thing that we're looking at and asking people to think about is we've added a fourth R onto the front of the "Reduce, Reuse, Recycle," three R's, and that is refuse.
Sprawą, na którą chcemy zwrócić uwagę jest kolejne pojęcie, które dodaliśmy do zestawu: Ograniczenie, Ponowne Wykorzystanie, Recykling. ~~~ To: Odmowa.

Synonimy (angielski) dla "reuse":

reuse

Przykłady użycia - "reuse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDo not store any un used portion of the infusion solution for reuse.
Nie przechowywać porcji nie zużytego roztworu do infuzji w celu ponownego użycia.
EnglishDo not store any un used portion of the infusion solution for reuse.
Nie należy przechowywać niezużytej porcji roztworu do ponownego zastosowania.
EnglishParliament has insisted on targets for re-use and recycling of waste.
Parlament nalegał na cele dotyczące powtórnego użycia i recyklingu odpadów.
EnglishThe reuse of syringes now exceeds that and kills 1,:,3 million people a year.
Wielokrotne użycie strzykawek aktualnie przebija tę liczbę i zabija 1,3 miliona ludzi rocznie.
EnglishIn any case, the objective is more recycling and greater re-use.
W każdym przypadku celem jest szerszy recykling i zwiększenie ponownego użycia.
EnglishIt lets you reuse the same materials in multiple different ways and surprising new ways.
Pozwala to użyć ponownie tych samych materiałów w wieloraki sposób, i zaskakujące nowe sposoby.
EnglishIf someone then tries to reuse it, it locks and breaks afterwards.
Jeśli teraz ktoś spróbuje tego użyć ponownie, to zamyka się i łamie.
EnglishWe have managed to reduce, compost or reuse 50% of our waste streams.
Udało nam się zmniejszyć, skompostować lub ponownie wykorzystać 50 % naszych strumieni odpadów.
EnglishThe text also lays down the obligation of recovering 5% of waste for reuse.
W przedmiotowym tekście przewidziano również obowiązek odzyskania 5 % odpadów w celu ponownego użycia.
EnglishRecycling, re-use and ultimate disposal are not cheap and not free.
Procesy recyklingu, ponownego użycia i ostatecznego unieszkodliwienia nie są tanie ani darmowe.
EnglishWe put them in bottles, refrigerate them, and then we reuse that bottle again and again and again.
Wlewamy ją w butelki, schaładzamy i ponownie wykorzystujemy butelki.
EnglishBy 2020 Member States need to increase recycling and reuse of household waste by 50%.
Do 2020 roku, państwa członkowskie będą musiały zwiększyć recykling i ponowne zużycie odpadów domowych o 50%.
EnglishGuidance if you want to re-use or translate EU publications
Wytyczne dotyczące wykorzystywania lub tłumaczenia publikacji UE
EnglishSociety, on the other hand, saves a great deal of money by being able to reuse something again and again.
Z drugiej strony, społeczeństwo oszczędza znaczne kwoty mogąc wykorzystywać coś wielokrotnie.
EnglishSo recycling and reuse are the major issues here.
A zatem wielokrotne wykorzystywanie strzykawek jest ogromnym problemem.
EnglishThis system does not need to be changed to improve the way in which we reuse raw materials.
Nie ma potrzeby zmieniać tego systemu, aby usprawnić sposób, w jaki ponownie będziemy używać określonych surowców.
EnglishDo not re-fill and re-use empty cartridges.
Pustych wkładów nie należy ponownie napełniać i używać.
EnglishThis comes in response to heightened public awareness and a subsequent demand for the re-use of information.
Jest to reakcja na wzrastającą świadomość opinii publicznej i wynikający stąd popyt na ponowne wykorzystywanie informacji.
EnglishWe must, as a matter of the utmost urgency, promote the reuse, recycling and recovery of all of this waste.
Musimy propagować ponowne użycie, recykling i odzyskiwanie całego tego złomu i traktować to jako sprawę niecierpiącą zwłoki.
EnglishDo not re-fill and re-use empty cartridges.
Nie należy ponownie napełniać pustych wkładów.