EN return
volume_up
{rzeczownik}

We also want to promote voluntary return and improve the legal guarantees of the procedure.
Chcemy też promować powrót dobrowolny i poprawiać prawne zabezpieczenia procedur.
At the same time, France's return to military integration strengthens Europe's position.
Równocześnie pozycję Europy umacnia powrót Francji do struktur wojskowych.
I hope for a return to the firm democratic policy that has only recently softened.
Mam nadzieję na powrót do stanowczej demokratycznej polityki, którą ostatnio złagodzono.
Copyright allows the creator to sell what he has created and guarantees him a return on his investment.
Prawa autorskie umożliwiają twórcy sprzedaż jego dzieł i gwarantują mu zwrot z inwestycji.
You can calculate return-on-investment (ROI) by associating this data with goals or e-commerce conversions.
Zwrot z inwestycji (ROI) można policzyć, odnosząc te dane do celów lub konwersji e-commerce.
The CAP produces measurable results and a clear return on investment with regard to the delivery of public goods.
WPR daje wymierne wyniki i zwrot z inwestycji, jeśli chodzi o dostarczanie dóbr publicznych.

Przykłady użycia - "return" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd Jeroboam said in his heart, Now will the kingdom return to the house of David:
I rzekł Jeroboam w sercu swem: Wnetby się wróciło królestwo do domu Dawidowego.
EnglishIt also helps people to return to education to renew and expand their skills.
Pomaga on również ludziom w powrocie do edukacji i w poszerzaniu ich kwalifikacji.
EnglishTherefore, it is important to announce that tourists can return to Madeira.
Dlatego bardzo ważne jest, aby zapowiedzieć możliwość powrotu turystów na Maderę.
EnglishAnd Micaiah said, If thou return at all in peace, Jehovah hath not spoken by me.
Ale odpowiedział Micheasz: Jeźliże się wrócisz w pokoju, tedy nie mówił Pan przez mię.
EnglishIn the context of "Star Wars: Return of the Jedi," its mirror image is presented.
W kontekście Powrotu Jedi Gwiezdnych Wojen pokazywana jest w swoim lustrzanym odbiciu.
EnglishAnd Micaiah said, If thou return at all in peace, Jehovah hath not spoken by me.
Ale odpowiedział Micheasz: Jeźliże się wrócisz w pokoju, tedyć nie mówił Pan przez mię.
EnglishProperties must be given back and refugees' right to return must be guaranteed.
Mienie musi zostać zwrócone i należy zapewnić prawo uchodźców do powrotu.
EnglishWomen return to work after giving birth, and do not take maternity leave.
Kobiety wracają do pracy po urodzeniu dziecka i nie biorą urlopu macierzyńskiego.
EnglishA return to the rule of law is now the first thing that needs to happen.
Przywrócenie rządów prawa jest obecnie najważniejszą rzeczą, jaka musi nastąpić.
EnglishWhat we wanted in return were a number of things which would not cost any money at all.
W zamian oczekiwaliśmy pewnych rzeczy, które w ogóle nie wiążą się z nakładami.
EnglishAfter delivery, insulin requirements return rapidly to pre-pregnancy levels.
Po porodzie zapotrzebowanie na insulinę szybko wraca do wartości sprzed okresu ciąży.
EnglishRemember, all the riches of the world will be yours in return for this promise...
Pamiętaj, wszystkie skarby świata będą twoje w zamian za tę przysięgę...
EnglishIt also did not do so in order to gain political return from this condemnation.
Nie czyniła też tego, aby czerpać korzyści polityczne z tego potępienia.
EnglishFor many years, serious return programmes have only been agreed on paper.
Przez wiele lat poważne programy powrotu uchodźców istniały wyłącznie na papierze.
EnglishLadies and gentlemen, allow me to return to the beginning of my speech.
Pozwolą państwo, że powtórzę to, co powiedziałem na początku mojego wystąpienia.
EnglishThe European Council will return to this matter at its December 2011 meeting.
Rada Europejska powróci do tej sprawy na posiedzeniu w grudniu 2011 roku.
English(DE) Mr President, I would like to return to Commissioner Špidla's second statement.
(DE) Panie przewodniczący! Chcę się odnieść do drugiego stwierdzenia komisarza Špidli.
EnglishYesterday was the 32nd anniversary of the return to Iran from Paris of Ayatollah Khomeini.
Wczoraj przypadła 32. rocznica powrotu ajatollaha Chomeiniego z Paryża do Iranu.
EnglishTo where are we going to return them if, by chance, they want to enter Europe?
Gdzie mamy zamiar ich zawrócić, jeżeli zdarzy się tak, że będą chcieli przybyć do Europy?
EnglishHe shall return no more to his house, Neither shall his place know him any more.
Nie wróci się więcej do domu swego, ani go więcej pozna miejsce jego.