EN return
volume_up
{rzeczownik}

We also want to promote voluntary return and improve the legal guarantees of the procedure.
Chcemy też promować powrót dobrowolny i poprawiać prawne zabezpieczenia procedur.
At the same time, France's return to military integration strengthens Europe's position.
Równocześnie pozycję Europy umacnia powrót Francji do struktur wojskowych.
I hope for a return to the firm democratic policy that has only recently softened.
Mam nadzieję na powrót do stanowczej demokratycznej polityki, którą ostatnio złagodzono.
Copyright allows the creator to sell what he has created and guarantees him a return on his investment.
Prawa autorskie umożliwiają twórcy sprzedaż jego dzieł i gwarantują mu zwrot z inwestycji.
You can calculate return-on-investment (ROI) by associating this data with goals or e-commerce conversions.
Zwrot z inwestycji (ROI) można policzyć, odnosząc te dane do celów lub konwersji e-commerce.
The CAP produces measurable results and a clear return on investment with regard to the delivery of public goods.
WPR daje wymierne wyniki i zwrot z inwestycji, jeśli chodzi o dostarczanie dóbr publicznych.

Przykłady użycia - "return" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA return to the rule of law is now the first thing that needs to happen.
Przywrócenie rządów prawa jest obecnie najważniejszą rzeczą, jaka musi nastąpić.
EnglishWhat we wanted in return were a number of things which would not cost any money at all.
W zamian oczekiwaliśmy pewnych rzeczy, które w ogóle nie wiążą się z nakładami.
EnglishRemember, all the riches of the world will be yours in return for this promise...
Pamiętaj, wszystkie skarby świata będą twoje w zamian za tę przysięgę...
EnglishLadies and gentlemen, allow me to return to the beginning of my speech.
Pozwolą państwo, że powtórzę to, co powiedziałem na początku mojego wystąpienia.
EnglishIt also did not do so in order to gain political return from this condemnation.
Nie czyniła też tego, aby czerpać korzyści polityczne z tego potępienia.
English(DE) Mr President, I would like to return to Commissioner Špidla's second statement.
(DE) Panie przewodniczący! Chcę się odnieść do drugiego stwierdzenia komisarza Špidli.
EnglishTherefore his people return hither: And waters of a full [cup] are drained by them.
A przetoż na to przychodzi lud jego, gdy się im wody już wierzchem leją,
EnglishIn return, major companies will match this amount with a contribution in kind.
W zamian, główne przedsiębiorstwa uzupełnią tą kwotę wkładem rzeczowym.
EnglishTo where are we going to return them if, by chance, they want to enter Europe?
Gdzie mamy zamiar ich zawrócić, jeżeli zdarzy się tak, że będą chcieli przybyć do Europy?
EnglishHe believeth not that he shall return out of darkness, And he is waited for of the sword.
Nie wierzy, żeby się miał nawrócić z ciemności, obawiając się zewsząd miecza.
EnglishYou might remember the very emotional debate on the Return Directive.
Być może pamiętają państwo bardzo gorącą debatę nad dyrektywą w sprawie powrotów.
EnglishWe cannot keep silent and we are calling for a return to constitutional order.
Nie możemy milczeć i wzywamy do przywrócenia porządku konstytucyjnego.
EnglishIt is a matter of capital adequacy and insurance for return journeys.
Jest to kwestia adekwatności kapitałowej oraz ubezpieczenia podróży powrotnych.
EnglishAnd they said one to another, Let us make a captain, and let us return into Egypt.
I mówili między sobą: Postanówmy sobie wodza, a wróćmy się do Egiptu.
EnglishWe also need initiatives in the area of voluntary return and readmission.
Potrzebujemy także inicjatyw w obszarze dobrowolnych powrotów i readmisji.
EnglishIf you stop taking the tablets too soon, the infection may return, or your
Jeśli leczenie zostanie zbyt wcześnie przerwane, może dojść do nawrotu be
EnglishFollowing dose modifications, the cycle duration should return to 28 days.
Po modyfikacji dawki czas trwania cyklu powinien wynosić ponownie 28 dni.
EnglishBlood pressure will increase initially and then return to normal or below normal.
Ciśnienie krwi początkowo wzrasta, po czym powraca do wartości normalnych lub poniżej normy.
EnglishWe will undoubtedly return to this subject when we deal with the Health Check.
Niewątpliwie powrócimy do tego tematu, kiedy będziemy się zajmować oceną funkcjonowania WPR.
EnglishFor judgment shall return unto righteousness; And all the upright in heart shall follow it.
Ale aż ku sprawiedliwości obróci się sąd, a za nim wszyscy serca uprzejmego.