"retention" po polsku

EN

"retention" - polskie tłumaczenie

EN retention
volume_up
{rzeczownik}

Finally, the retention of the criterion on professional experience in certain professions.
Wreszcie mamy na myśli utrzymanie kryterium doświadczenia zawodowego w niektórych zawodach.
The retention of the Community method must be ensured, not only in relation to the budget and EP supervision.
Należy zadbać o utrzymanie metody wspólnotowej, nie tylko w odniesieniu do budżetu i nadzoru parlamentarnego.
It is for this reason that I welcome the retention of cross-border cooperation as a key element in structural policy.
W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję utrzymanie współpracy transgranicznej jako jednego z kluczowych elementów polityki strukturalnej.
That treatment with Volibris causes peripheral oedema and fluid retention
Leczenie produktem leczniczym Volibris powoduje obrzęki obwodowe i zatrzymanie płynów
Dehydration Fluid retention Confusional state Convulsions Dizziness
Odwodnienie Zatrzymanie płynów Stan splątania Drgawki Zawroty głowy
Incontinence, water retention, uncontrolled urination, abnormal menstruation, disorder of the
Nietrzymanie moczu, zatrzymanie płynów, niekontrolowane oddawanie moczu, nieprawidłowe
The study proposes the retention, and even the extension, of reduced VAT rates on services and other activities.
W analizie tej proponuje się zachowanie, a nawet rozszerzenie obniżonych stawek VAT od usług i od innej działalności.

Synonimy (angielski) dla "retention":

retention

Przykłady użycia - "retention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishdiuretics (used to treat high blood pressure or excessive fluid retention),
leki moczopędne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub nadmiernego
EnglishCommon: oedema/ fluid retention Uncommon: appetite increase or decrease, weight gain.
Niezbyt często: zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała.
EnglishThe mandate calls for a five-year retention period for non-extracted data.
Mandat mówi o pięcioletnim okresie przechowywania niewykorzystanych danych.
EnglishIs it not possible to reduce their retention period to a more reasonable length of time?
Czy nie można skrócić okresu ich przechowywania i przyjąć bardziej rozsądnego okresu?
EnglishMost of the reported cases of cardiac failure were associated with fluid retention.
W większości odnotowanych przypadków niewydolność serca związana była z zatrzymaniem płynów.
EnglishThe 5% retention agreed in the trialogue does not meet this requirement.
Wymogu tego nie spełnia uzgodniona w rozmowach trójstronnych wielkość 5%.
EnglishAs regards the data selected, this time, no retention period is mentioned in the mandate.
Jeżeli chodzi o wybrane dane, to mandat w ogóle nie określa okresu ich przechowywania.
EnglishSomatropin induces retention of sodium, potassium and phosphorus.
Metabolizm pierwiastków Somatropina pobudza zatrzymywanie sodu, potasu i fosforu.
EnglishAdditionally, it promotes cellular protein synthesis and nitrogen retention.
Ponadto wspomaga syntezę białek komórkowych i zatrzymymanie azotu.
EnglishTherefore, I am in favour of the retention of the resolution from the Conference of Presidents.
Dlatego jestem za utrzymaniem w mocy rezolucji Konferencji Przewodniczących.
EnglishThis is why I asked in the explanatory statement for the retention of a separate budget heading.
Dlatego też wezwałem w uzasadnieniu do utrzymania osobnej linii budżetowej.
EnglishI urge all Members to support the retention of these important programmes.
Apeluję do wszystkich posłów o wsparcie koncepcji dotyczącej utrzymania tych ważnych programów.
EnglishIt must not become a free licence for the retention of data by governments or their agencies.
Nie można przyznać nieograniczonego prawa do przechowywania danych rządom i ich agendom.
EnglishThe long period of retention of data in the United States also continues to be a problem.
W dalszym ciągu problemem pozostaje długi okres przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych.
EnglishWhile you are taking Glivec, you may get severe fluid retention.
Podczas leczenia lekiem Glivec może dojść do znacznego zatrzymania płynów w organizmie.
EnglishIn particular, the retention of data will probably be incompatible with the ECHR, too.
W szczególności niezgodne z przepisami konwencji będzie prawdopodobnie także zatrzymywanie danych.
EnglishGeneral disorders and administration site conditions Common: peripheral oedema/ fluid retention
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Czesto: obrzeki obwodowe, zatrzymywanie plynów
Englishif you have severe pre-eclampsia (high blood pressure, fluid retention and/ or protein in the
jeśli występuje ciężki stan przedrzucawkowy (wysokie ciśnienie tętnicze krwi, retencja płynów
EnglishThis primarily relates to the retention for securitisation.
Odnosi się to przede wszystkim do utrzymywania części kapitału na cele sekurytyzacji.
Englishif you suffer from heart failure, decreased kidney function or other diseases where retention of
jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek lub inne choroby,